Н. Е. Д Є Є В А,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Удк 338.242 -

про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри ме­не­джмен­ту,

В. В. Х М У Р О В А,

до­цент, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, до­цент ка­фе­дри ме­не­джмен­ту

Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний тор­го­вель­но еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет, вул. Кі­о­то, 19, 02156, Київ, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.