Т. М. М Е Л Ь Н И К,

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Удк: 339.5 :658.6](477):330.342.23 021.68 -

про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, за­ві­ду­вач ка­фе­дри між­на­ро­дних еко­но­мі­чних від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го тор­го­вель­но еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту, вул. Кі­о­то, 19, 02156, Київ, Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.