MELNYK TETYANA

– Foreign trade in services in the context of postindustrial development of Ukraine .........................................................................

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Contents -

The role of services in the issue, intermediate consumption, added value and foreign trade of Ukraine is highlighted. The structure of export#import operations of Ukraine with services is analyzed. The place of Ukraine in the world market of high#tech services is determined. The necessity of reforming the structure of Ukraine’s economy in the context of postindustrial development is substantiated. Keywords: foreign trade in services; post#industrial era; deindustrialization; balance of foreign trade in services; high#tech services; science#intensive capacity; educational services; medical services. References 5; Figure 1; Tables 3.

Ек­сплі­ци­тний роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства за­без­пе­чив пе­ре­тво­рен ня по­слуг на са­мо­стій­ну ком­по­нен­ту сві­то­вої тор­гів­лі та зу­мо­вив де­ін­ду­стрі­а­лі­за цію роз­ви­ну­тих кра­їн. На ста­дії по­стін­ду­стрі­аль­но­го ти­пу роз­ви­тку су­ча­сни­ми

осо­бли­во­стя­ми тор­гів­лі по­слу­га­ми є зро­ста­н­ня по­пи­ту на но­ві їх ви­ди і транс­фор ма­ція в на­пря­мі те­хно­ло­гі­чно скла­дних ви­дів ді­яль­но­сті. Ни­ні під­ви­щу­є­ться роль по­слуг у від­тво­рен­ні еко­но­мі­ки та від­бу­ва­є­ться кон­цен­тра­ція зу­силь кор­по­ра­цій на тих ви­дах по­слуг, які за­без­пе­чу­ють най­швид­шу від­да­чу, – фі­нан­со­вих, ін­фор ма­цій­них, а та­кож на опе­ра­ці­ях з не­ру­хо­мі­стю. Від­так осо­бли­во­го зна­че­н­ня на­бу ває до­слі­дже­н­ня сту­пе­ня впли­ву по­слуг на еко­но­мі­ку Укра­ї­ни, орі­єн­то­ва­ну на актив­ну участь у сві­то­вій тор­гів­лі.

Про­бле­ми та пер­спе­кти­ви роз­ви­тку зов­ні­шньої тор­гів­лі по­слу­га­ми в пе­рі­од ста нов­ле­н­ня в Укра­ї­ні по­стін­ду­стрі­аль­ної еко­но­мі­ки ви­сві­тлю­ю­ться у пра­цях В. Ан дрій­чу­ка, О. Бі­ло­ру­са, В. Буд­кі­на, В. Гей­ця, Т. Обо­лен­ської, Д. Пли­ско­но­са, Г. Пу рія, В. Сі­ден­ка, Є. Ста­дно­го, Ю. Чи­ри­чен­ка, І. Шов­кун, О. Щер­ба­тен­ка та ін­ших. Про­те про­бле­ма акти­ві­за­ції уча­сті Укра­ї­ни у сві­то­вій тор­гів­лі по­слу­га­ми в умо­вах фор­му­ва­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го су­спіль­ства за­ли­ша­є­ться не­до­ста­тньо опра­цьо­ва­ною.

З огля­ду на це ме­та стат­ті – ви­вчи­ти зов­ні­шню тор­гів­лю по­слу­га­ми та іден­ти фі­ку­ва­ти їх роль для еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ни в по­стін­ду­стрі­аль­ну епо­ху.

До­слі­дже­н­ня стру­ктур­них ін­ди­ка­то­рів еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку свід­чать, що в Укра­ї­ні, як і в роз­ви­ну­тих кра­ї­нах, зро­стає роль сфе­ри по­слуг (рис. 1). Во­ни фор му­ють 48,4% ви­пу­ску, 63,7% про­мі­жно­го спо­жи­ва­н­ня, 61,6% до­да­ної вар­то­сті та 24% зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­го обо­ро­ту (27% – в екс­пор­ті, 21% – в ім­пор­ті) *.

Для роз­ра­хун­ків, згі­дно з ме­то­ди­кою Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни **, ви­ко­ри­ста­но Кла­си­фі­ка­цію ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті (ДК 009:2010) за се­кція ми: А – сіль­ське го­спо­дар­ство; В – D (крім гру­пи 35.3) – про­ми­сло­вість, ін­ші по слу­ги. Слід за­зна­чи­ти, що ба­ланс зов­ні­шньої тор­гів­лі по­слу­га­ми в Укра­ї­ні є до­дат ним. У 2017 р. екс­порт по­слуг ся­гнув 10,4 млрд. дол., ім­порт – 5,3 млрд. дол. По рів­ня­но з 2016 р. при­ріст екс­пор­ту ста­но­вив 5,9%, або 0,58 млрд. дол., ім­пор­ту – 0,6%, або 0,03 млрд. дол. Ко­е­фі­ці­єнт по­кри­т­тя екс­пор­том ім­пор­ту був на рів­ні 1,95 про­ти 1,85 у 2016 р. Час­тка екс­пор­ту укра­їн­ських по­слуг у 2017 р. до­рів­ню­ва­ла 0,2% сві­то­во­го екс­пор­ту по­слуг, а ім­пор­ту в Укра­ї­ну – 0,1% сві­то­во­го ім­пор­ту по­слуг.

У то­вар­ній стру­кту­рі екс­пор­то­ва­них по­слуг (табл. 1) най­біль­ша час­тка на­ле жить транс­порт­ним по­слу­гам – 54,74%; те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ним, комп’ютер­ним та ін­фор­ма­цій­ним – 16,34%; по­слу­гам з пе­ре­роб­ки ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів – 13,33%; ді­ло­вим – 8,4%. Най­мен­шу час­тку в стру­кту­рі екс­пор­ту ста­нов­лять дер­жав­ні та уря­до­ві по­слу­ги – 0,04%.

У стру­кту­рі ім­пор­ту Укра­ї­ни пе­ре­ва­жа­ють транс­порт­ні по­слу­ги ін­ших кра­їн (21,95%). Дер­жав­ні та уря­до­ві по­слу­ги ся­га­ють 19,34%, ді­ло­ві – 14,98%. Най­мен ша час­тка у стру­кту­рі ім­пор­ту на­ле­жить по­слу­гам з пе­ре­роб­ки ма­те­рі­аль­них ре сур­сів (0,05%) і тим, що на­да­ю­ться при­ва­тним осо­бам, а та­кож куль­тур­ним і рек ре­а­цій­ним (0,36%).

Вар­то за­зна­чи­ти, що, не­зва­жа­ю­чи на до­да­тне саль­до ра­хун­ку по­то­чних опе ра­цій з по­слу­га­ми, існує ряд за­ру­бі­жних по­слуг з під­ви­ще­ним вну­трі­шнім по пи­том. Це по­слу­ги, пов’яза­ні з по­до­ро­жа­ми, бу­дів­ни­цтвом, стра­ху­ва­н­ням, фі­нан со­вою ді­яль­ні­стю, ви­ко­ри­ста­н­ням ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, по­слу­ги для при ва­тних осіб, а та­кож куль­тур­ні, ре­кре­а­цій­ні, дер­жав­ні та уря­до­ві.

* На­ціо­наль­ні ра­хун­ки Укра­ї­ни / Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, 2018 [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/02/ zb_nru2016xl.7z.

** Укра­ї­на у ци­фрах у 2016 ро­ці / Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, 2017 [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2017/zb/08/ Ukr_cifra_2016_u.zip.

Єв­ро­стат за кри­те­рі­я­ми на­у­ко­міс­тко­сті ви­окрем­лює чо­ти­ри гру­пи ви­со­ко­тех но­ло­гі­чних по­слуг:

– по­слу­ги ви­що­го рів­ня на­у­ко­міс­тко­сті (по­шти і зв’яз­ку; пов’яза­ні з ді­яль­ніс тю у сфе­рі ін­фор­ма­ти­за­ції, а та­кож з до­слі­дже­н­ня­ми та роз­роб­ка­ми);

– на­у­ко­міс­ткі рин­ко­ві по­слу­ги (мор­сько­го та по­ві­тря­но­го транс­пор­ту; пов’я за­ні з ор­га­ні­за­ці­єю опе­ра­цій з орен­ди не­ру­хо­мо­сті без об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу і та­кі, що на­да­ю­ться пе­ре­ва­жно юри­ди­чним осо­бам);

– на­у­ко­міс­ткі фі­нан­со­ві по­слу­ги (з фі­нан­со­во­го по­се­ре­дни­цтва; стра­ху­ван ня; пов’яза­ні з до­по­мі­жною ді­яль­ні­стю у цих сфе­рах);

– ін­ші на­у­ко­міс­ткі по­слу­ги (у сфе­рах осві­ти та охо­ро­ни здо­ров’я; со­ці­аль­ної до­по­мо­ги; від­по­чин­ку і роз­ваг; куль­ту­ри та спор­ту) [1].

У зов­ні­шньо­тор­го­вель­но­му обо­ро­ті Укра­ї­ни час­тка ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних по слуг у 2017 р. до­рів­ню­ва­ла 6,1%, у то­му чи­слі 7,7% – в екс­пор­ті та 4,6% – в ім­пор­ті

* Скла­де­но ав­то­ром за: Зов­ні­шня тор­гів­ля Укра­ї­ни по­слу­га­ми у 2017 ро­ці : Ек­с­прес ви­пуск від 14.02.2018 р. № 59/0/08.3вн 18 / Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, 2018 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/02/18_w.zip.

Стру­кту­ра зов­ні­шньої тор­гів­лі по­слу­га­ми в Укра­ї­ні у 2017 р. *

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.