Как мо­ти­ви­ро­вать Чте­нию к

Лю­бовь к чте­нию – как пазл, со­сто­я­щий из мно­же­ства ку­соч­ков. сво­им опы­том делится та­ня стус – дет­ская пи­са­тель­ни­ца, ма­ма тро­их до­че­рей, ба­буш­ка дво­их вну­ков, со­ста­ви­тель но­вой хре­сто­ма­тии для млад­шей шко­лы.

Edinstvennay - - ПРАКТИКУМ ДЛЯ МАМЫ - ТА­НЯ СТУС, дет­ская пи­са­тель­ни­ца

Ужод­но­му разі не тре­ба са­ди­ти ди­ти­ну пе­ред со­бою й су­во­ро ка­за­ти: «Так! Я за­раз бу­ду до­по­ма­га­ти тобі лю­би­ти книж­ки». Будь­мо чес­ни­ми з со­бою: вза­галі необов’яз­ко­во цей про­цес «лю­би­ти». Чи­тан­ня

– це зви­чай­нісінь­ка людсь­ка по­тре­ба. Чи­та­ти мож­на що зав­год­но – фут­боль­ні ра­хун­ки, но­ви­ни, пізна­валь­ні стат­ті в ін­тер­неті, соц­ме­ре­жі. Але без­пе­реч­но важ­ли­во до­по­мог­ти ди­тині сві­до­мо ввій­ти у книж­ний світ, зро­би­ти так, щоб во­на се­ред со­тень ти­сяч кни­жок знай­ш­ла са­ме свою. Ту, яка від­гук­неть­ся, зре­зо­нує, спо­ну­ка­ти­ме взя­ти на­ступ­ну. Що для цьо­го по­тріб­но? 1

Пер­шу кни­гу тре­ба ви­би­ра­ти з уваж­ністю. Пер­ша, як­що ди­ти­на усві­дом­лює, що це книж­ка, а не іграш­ка, має влу­ча­ти в яб­луч­ко.

Бо з кож­ним ра­зом шан­сів бу­де все мен­ше. У ви­пад­ку з під­літ­ка­ми – геть важ­ко. 2

По­тріб­но да­ти ди­тині кни­гу яко­мо­га рані­ше, ко­ли во­на ще є іграш­кою. Навіть як­що у цій книзі ли­ше ма­люн­ки, все од­но во­на зі­грає свою роль, ста­ю­чи невід’єм­ною ча­сти­ною жит­тя. Як­що ма­люк не хо­че бу­ти слу­ха­чем історій, візь­міть вім­мель­бу­хи, роз­гля­дал­ки – це нескін­чен­ний про­стір для ігор і спіл­ку­ван­ня.

3 По­тріб­но ве­сти ди­ти­ну до книг так, як ве­де­мо її до ігра­шок. Хай во­на їх ма­цає, гор­тає, ви­би­рає са­ма. Го­ловне – на­да­ти це право ви­бо­ру. Ма­ма, звіс­но, мо­же ро­зум­но йо­го ре­гу­лю­ва­ти (по­ста­ви­ти недо­ступ­ну по­ки що кни­гу ви­ще на по­ли­цю, на­при­клад), але важ­ли­во за­без­пе­чи­ти сам про­цес ви­бо­ру, оце спо­гля­дан­ня і по­шук сво­го – то­го, що від­гу­ку­єть­ся й на­род­жує дитяче: «Хо­чу!» й «Сам!/ са­ма!» Мож­на по­чи­на­ти і в два ро­ки, як­що ди­ти­на вже нор­маль­но хо­дить і сприй­має чу­жих лю­дей. Обов’яз­ко­во хо­ди­ти на дитячі за­хо­ди, де при­сут­ня кни­га, а мо­же, і «жи­вий» пись­мен­ник, який чи­тає, щось роз­по­ві­дає, вра­жає. 4 доз­во­ляй­те дітям ма­лю­ва­ти у влас­них книж­ках. Це як віль­но бі­га­ти по ка­лю­жах. Без­пе­реч­но, ма­ма має су­про­вод­жу­ва­ти це ко­мен­та­ря­ми, на­при­клад:

«Який гар­ний ма­лю­нок був, шко­да, що ву­хо у зай­чи­ка не вид­но вже». Але це до­дат­ко­ва мож­ливість не тіль­ки зро­би­ти книж­ку ча­сти­ною при­ват­но­го жит­тя, а й про­пра­ц­ю­ва­ти те­му псу­ван­ня ре­чей, по­ва­ги до чиєїсь пра­ці. Тоб­то якісь книж­ки мож­на «при­не­сти в жерт­ву» важ­ли­вих роз­мов. Але як­що ва­ші пе­ре­ко­нан­ня цьо­го не доз­во­ля­ють, то ви­беріть якіс­ні роз­ма­льов­ки. За­раз навіть є сю­жет­ні книж­ки з мож­ливістю спів­твор­чо­сті «ди­ти­на-ав­тор-ху­дож­ник».

5 Пле­кай­те книж­ко­вий про­стір удо­ма, де ди­ти­на по­стій­но ба­чить різ­ні кни­ги, має гар­ні асо­ціа­ції з ни­ми. 6

Зна­ходь­те у собі си­ли і час для нефор­маль­но­го спіл­ку­ван­ня за до­по­мо­гою чи­тан­ня. Так ви­бу­до­вуєть­ся справж­ня близь­кість, той зв’язок, який ми всі хо­че­мо ма­ти й дов­го-дов­го не втра­ча­ти. 7

не від­мо­в­ляй­те в за­до­во­лен­ні не тіль­ки чи­та­ти якісь історії чи вір­ши­ки вго­лос, а й спі­ва­ти їх, ви­га­ду­ва­ти но­ві сю­же­ти, несподі­ва­но встав­ля­ти у текст де­талі чи фра­зи (пе­реві­ря­ю­чи уваж­ність та усві­дом­леність ма­лень­ко­го слу­ха­ча). Ре­гочіть, су­муй­те, пе­ре­жи­вай­те ра­зом із дітьми! 8

не зму­шуй­те ди­ти­ну вчи­ти­ся чи­та­ти в чо­ти­ри, п’ять чи навіть і в шість ро­ків. Во­на має по­ча­ти чи­та­ти, ко­ли са­ма за­хо­че і ви­явить ба­жан­ня, а до­по­мог­ти усві­до­ми­ти по­тре­бу – це і є бать­ківсь­ке «за­в­дан­ня». Як­що зму­шу­ва­ти щось ро­би­ти, то це точ­но зникне з жит­тя ди­ти­ни, як тіль­ки її пе­ре­ста­нуть си­лу­ва­ва­ти. Під час ві­ко­вих криз все це на­бу­ває особ­ли­во ви­раз­них рис. Та і не вар­то асо­ці­ю­ва­ти кни­гу з при­му­сом.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.