Хо­чу збе­рег­ти у всіх ві­ру в пе­ре­могу!

Edinstvennay - - РЕПОРТАЖ -

Се­ли­ще Зо­ря зна­хо­дить­ся в «жо­втій зоні ООС», непо­далік від До­не­ць­ка. Оле­на роз­по­ві­дає, що у них чут­но ви­бу­хи, бу­ва­ють об­стрі­ли. Але піс­ля роз­мо­ви з ди­рек­то­ром стає зро­зу­мі­ло: ма­лень­ка шко­ла жи­ве на­си­че­ним жит­тям, яко­му мо­жуть по­за­зд­ри­ти ба­га­то «мир­них» шкіл.

Як ви за­раз жи­ве­те?

Ми до­сить об­ме­жені: освіт­ній та куль­тур­ний про­стір До­не­ць­ка за­кри­тий, ін­ші цен­три да­ле­ко, транс­порт май­же від­сут­ній. Але ми не опус­кає­мо ру­ки. Про­ве­ли Ін­тер­нет, на­да­ли віль­ний до­ступ до

Wi-fi. У нас діє на­у­ко­ве то­ва­ри­ст­во уч­нів «Ін­те­лект», про­во­ди­мо на­у­ко­во-прак­тич­ні кон­фе­рен­ції, наш спорт зал від­чи­не­ний і піс­ля уро­ків, щоб дітям бу­ло ку­ди піти...

Вам хтось до­по­ма­гає?

Усі: меш­кан­ці та ад­міністра­ція се­ла, між­на­род­ні ор­гані­за­ції. Якось ми ви­гра­ли грант від Між­на­род­ної ор­гані­за­ції з мі­гра­ції і те­пер має­мо ак­то­вий зал із муль­ти­медій­ним об­лад­нан­ням. По­тім – грант від гу­манітар­ної ор­гані­за­ції People in Need на об­ла­шту­ван­ня дитя­чої кім­на­ти CFS («Про­стір, друж­ній до ди­ти­ни») – і у нас те­пер є про­стір з кріс­ла­ми-міш­ка­ми, іграш­ка­ми, на­бо­ра­ми для твор­чо­сті. У нас на­віть був тренінг Шрі Шрі Йо­ги «Про­філак­ти­ка про­фесій­но­го ви­го­ран­ня та управ­лін­ня кон­флік­та­ми».

А що для вас най­го­лов­ні­ше за­раз?

Я хо­чу від­кри­ти дітям, що ко­жен мо­же сам по­бу­ду­ва­ти своє жит­тя і для цьо­го є без­ліч ре­сур­сів. Мрію змен­ши­ти упе­ре­джен­ня що­до сільсь­ких уч­нів: рівень осві­че­но­сті на селі необов’яз­ко­во має бу­ти низь­ким, а на­ші діти – неуспіш­ни­ми. А най­важ­ливі­ше – пра­г­ну збе­ре­ги ві­ру в пе­ре­могу. Ду­же важ­ко по­яс­ни­ти, що Украї­на має пе­ре­мог­ти в сві­до­мо­сті кож­но­го з нас! Але по­яс­ню­ва­ти тре­ба.

У ПЛА­НАХ! За­раз на­шу шко­лу ре­ор­гані­зо­ву­ють, і стар­ші уч­ні бу­дуть зму­шені щод­ня до­ла­ти 40 км, аби по­тра­пи­ти на уро­ки. Цє є по­ру­шен­ням норм Держ­сан­пі­ну (не біль­ше 15 км). От­же ми бу­де­мо бо­ро­ти­ся за спра­вед­ливість.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.