ЯК ЗАБРАТИ ЧИ РОЗМИТИ АКЦІЇ НЕУГОДНИХ АКЦІОНЕРІВ «АРКАДИ»!

Fakty i kommentarii - - КОММЕНТАРИИ -

ШАНОВНІ ПАНЕ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТЕ УКРАЇНИ ТА ГО­ЛО­ВА ПРАВЛІННЯ НБУ, звер­тає­мо Ва­шу ува­гу, що 20 січ­ня 2017 ро­ку за­пла­но­вані по­за­чер­го­ві за­галь­ні збо­ри акціонерів ПАТ АКБ «Ар­ка­да».

ТОВ «Розви­ток і пер­спек­ти­ви», ТОВ «СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» та ТОВ «Ін­ве­сти­ції в май­бут­нє» є ак­ціо­не­ра­ми ПАТ АКБ «Ар­ка­да», які су­мар­но во­лоді­ють май­же 30% ак­цій бан­ку.

Між керів­ниц­твом ПАТ АКБ «Ар­ка­да», а са­ме клю­чо­вим учас­ни­ком та кін­це­вим бе­не­фі­ціа­ром бан­ку, Го­ло­вою Правління Па­ли­во­дою К. В., який пря­мо та опо­се­ред­ко­ва­но во­лодіє 66,229% ак­цій бан­ку, та на­ши­ми то­ва­ри­ства­ми ви­ник­ли сут­тєві непо­ро­зу­мін­ня, які по­ля­га­ють у спро­бах Па­ли­во­ди К. В. ви­ки­ну­ти нас зі скла­ду акціонерів чи хо­ча б змен­ши­ти на­шу су­мар­ну до­лю во­лодін­ня до ве­ли­чи­ни, яка б не впли­ва­ла на прий­нят­тя будь-яких рі­шень на Збо­рах акціонерів.

З ме­тою вста­нов­лен­ня 100% впли­ву на банк Па­ли­во­да К. В. на­ма­гаєть­ся ви­ве­сти на­ші то­ва­ри­ства зі скла­ду акціонерів та неза­кон­ним шля­хом за­во­лодіти на­ши­ми ак­ція­ми.

Най­я­с­краві­шим фак­том про­яву без­за­кон­ня з бо­ку керів­ництва бан­ку «Ар­ка­да» бу­ло недо­пу­щен­ня на­ших пред­став­ни­ків до реєстра­ції та участі у За­галь­них збо­рах акціонерів, які про­хо­ди­ли 6 квіт­ня 2016 ро­ку. Го­лов­ним пи­тан­ням, яке роз­гля­да­лось та за­твер­джене За­галь­ни­ми збо­ра­ми за­в­дя­ки на­шій від­сут­но­сті, бу­ло збіль­шен­ня ста­тут­но­го ка­піта­лу бан­ку на 100 мільй­онів гри­вень за ра­ху­нок вне­сків акціонерів. При то­му, що диві­ден­ди не ви­пла­чу­ва­лись за на­яв­но­сті при­бут­ків. Ми, як ак­ціо­не­ри, ніко­ли не за­пе­ре­чу­ва­ли необ­хід­но­сті збіль­шен­ня ста­тут­но­го ка­піта­лу, про­те про­по­ну­ва­ли ін­ший спо­сіб. Участь у Збо­рах акціонерів бра­ли ли­ше ті ак­ціо­не­ри та пред­став­ни­ки, кон­тро­ле­ром яких є Па­ли­во­да К. В.

На Збо­ри акціонерів не бу­ли до­пу­щені та­кож пред­став­ни­ки НКЦПФР, які при­бу­ли для здійс­нен­ня кон­тро­лю за їх про­ве­ден­ням.

На на­ші неод­но­ра­зо­ві звер­нен­ня до за­ступ­ни­ка го­ло­ви НБУ пані Рож­ко­вої К. В. що­до зло­в­жи­вань керів­ництва бан­ку бу­ли от­ри­мані ли­ше фор­маль­ні від­пис­ки.

Здо­був­ши «пе­ре­могу» на цьо­му ета­пі, Па­ли­во­да К. В. пі­шов далі: бу­ли іні­цій­о­вані де­сят­ки су­до­вих по­зо­вів з на­ду­ма­ни­ми ви­мо­га­ми та сфаль­си­фі­ко­ва­ни­ми до­ка­за­ми від під­кон­троль­них йо­му під­при­ємств, ме­тою яких бу­ло поз­ба­ви­ти ак­цій то­ва­ри­ства, які в 2011 ро­ці ста­ли ак­ціо­не­ра­ми май­же 30% ак­цій бан­ку та за­в­дя­ки зу­сил­лям яких банк бу­ло фак­тич­но по­вер­ну­то із небут­тя. Тоді го­лов­ним пред­став­ни­ком но­вих акціонерів був Су­щев Сер­гій Олек­сан­дро­вич, при­зна­че­ний на по­са­ду Пре­зи­ден­та бан­ку. У ча­си, ко­ли Су­щев С. О. зай­мав­ся стра­те­гіч­ною діяль­ністю бан­ку, фі­нан­со­ва уста­но­ва вий­ш­ла на но­вий етап роз­вит­ку: прин­ци­по­во змі­ни­вся фі­нан­со­вий стан; від­нов­ле­на пла­то­спро­мож­ність бан­ку; банк став од­ним з най­по­туж­ні­ших в Україні учас­ни­ком фон­ду фі­нан­с­у­ван­ня будів­ництва; бу­ли за­лу­чені для за­бу­до­ви ве­ли­кі зе­мель­ні ді­лян­ки у м. Києві; річ­ний обіг ко­штів бан­ку збіль­ши­вся май­же до 4 мі­льяр­дів гри­вень.

Але у ве­рес­ні 2015 ро­ку Су­ще­ва С. О. — Пре­зи­ден­та бан­ку «Ар­ка­да» — за за­гад­ко­вих об­ста­вин бу­ло вби­то у Ль­вівсь­кій об­ласті. На да­ний час кри­мі­наль­на спра­ва роз­гля­даєть­ся в од­но­му з рай­он­них судів м. Ль­во­ва, пред’яв­ле­но зви­ну­ва­чен­ня у скоєн­ні вби­вства од­но­му зі спів­робіт­ни­ків бан­ку. І з цьо­го при­во­ду ви­ни­кає ба­га­то пи­тань.

І ось са­ме піс­ля цих тра­гіч­них подій «ком­па­ньй­он» ро­бить усе ви­щез­га­дане. На да­ний час на­кла­де­но аре­ш­ти на акції, за­кін­чуєть­ся про­це­ду­ра до­дат­ко­вої емісії са­ме по­за­чер­го­ви­ми Збо­ра­ми акціонерів 20.01.2017 ро­ку, у разі недо­пу­щен­ня на які зло­чин­ні на­міри бу­дуть здійс­нені.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.