«ЗАРАДИ ВАРЕНИКІВ З ВИШНЕЮ ДЛЯ УКРАЇНСЬ­КИХ ЗАХИСНИКІВ ЖІН­КИ ПРОКИДАЮТЬСЯ О ЧЕТВЕРТІЙ РАНКУ І ЗАМІШУЮТЬ ВЕ­ЛИ­КИЙ ТАЗ ТІСТА»

Fakty i kommentarii - - КОНКУРС ДЕТСКИХ РАССКАЗОВ -

Я Ар­тем, учень 2-го кла­су з мі­ста Краматорська. Мені хо­четь­ся роз­по­ві­сти про дав­ню подругу моєї ма­ми, жін­ку на ім’я Ан­на. Во­на ду­же добра і гар­но осві­че­на лю­ди­на, яка має ба­га­то різ­но­маніт­них за­хоплень. Але го­лов­на її мрія — це мир на рід­ній Україні. Са­ме заради цьо­го во­на ра­зом зі своєю ма­ту­сею вже про­тя­гом двох ро­ків кож­ної су­б­о­ти го­ту­ють смач­ну до­маш­ню їжу і пе­ре­да­ють її українсь­ким за­хис­ни­кам на пе­ре­до­ву. Сол­да­ти ду­же вдяч­ні їм за це і особ­ли­во по- люб­ля­ють ва­ре­ни­ки з вишнею. Заради цієї стра­ви жін­ки прокидаються о четвертій ранку і замішують ве­ли­кий таз тіста. А виш­ні во­ни дбай­ли­во на­зби­ра­ли і на­мо­ро­зи­ли для цьо­го вліт­ку.

Налі­пи­ти ве­ли­ку кіль­кість вареників — ду­же тяж­ка спра­ва, але жін­ки вірять, що їх­ня пра­ця до­по­мо­же на­шим за­хис­ни­кам ви­сто­я­ти в бою. І спіль­на ме­та — вста­нов­лен­ня ми­ру в на­шій країні — бу­де до­сяг­не­на. Ар­тем Мерз­ля­ков, 2-й клас, ЗСШ № 10, м. Кра­ма­торськ

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.