Леонід Куч­ма (пре­зи­дент Украї­ни 1994—2005 рр.)

Fakty i kommentarii - - ЖИЗНЬ -

«Прий­міть най­щи­рі­ші вітан­ня з на­го­ди 20-річ­чя від дня ви­хо­ду пер­шо­го при­мір­ни­ка га­зе­ти «ФАКТЫ».

За ці ро­ки ви­дан­ня ста­ло свід­ком усіх подій та явищ, що ма­ли міс­це як в на­шій дер­жаві, так і да­ле­ко за її ме­жа­ми. Політич­ні ба­талії і жит­тєві дра­ми, спор­тив­ні зма­ган­ня і куль­тур­ні фе­но­ме­ни, історії ко­хан­ня та бой­о­ві дії, до­сяг­нен­ня на­у­ки й тех­ніки — немає те­ми, яку б «ФАКТЫ» обій­шли ува­гою. На своїх сторін­ках га­зе­та ін­фор­мує і аналі­зує, до­по­ма­гає і спів­чу­ває, під­ба­дьо­рює та на­ди­хає Украї­ну йти впе­ред.

Твор­чий ко­лек­тив «ФАКТОВ» — лю­ди з ак­тив­ною гро­ма­дянсь­кою та жит­тє­вою по­зи­цією, про­фесіо­на­ли своєї спра­ви, які по-справж­ньо­му люб­лять та ша­ну­ють чи­та­чів. Щод­ня із за­до­во­лен­ням при­єд­ну­юсь до чис­лен­них лав по­ці­но­ву­ва­чів ва­шо­го ви­дан­ня.

Від усьо­го сер­ця зи­чу вам, Олек­сан­дре Юхи­мо­ви­чу, міц­но­го здо­ров’я, неви­черп­ної енер­гії, но­вих звер­шень, людсь­ко­го щастя, а всій ко­ман­ді «ФАКТОВ» — ці­ка­вих тем, твор­чих пе­ре­мог, ро­дин­но­го за­тиш­ку, мир­но­го неба».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.