17 сен­тяб­ря 2016 го­да в воз­расте 87 лет умер Роман ИВАНЫЧУК

Fakty i kommentarii - - ГРАНИ БЫТИЯ -

Ге­рой Укра­и­ны, один из ор­га­ни­за­то­ров Об­ще­ства укра­ин­ско­го язы­ка име­ни Та­ра­са Шев­чен­ко и На­род­но­го Ру­ха Укра­и­ны. Ав­тор ро­ма­нов: «Маль­ви», «Ма­ну­скрипт з ву­ли­ці Русь­кої», «Во­да з ка­ме­ню», «Чет­вер­тий ви­мір», «Шра­ми на скалі», «Жу­рав­ли­ний крик», «Бо вій­на вій­ною», «Ор­да».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.