АГРАРНI РОЗ­ПИС­КИ

Finansovi poslugy - - Фiнанси Для Аграрiiв - Ми­ко­ла ЛУГОВИЙ

ний бан­ківсь­кий кре­дит є сво­го ро­ду зне­особ­ле­ним. Від­по­від­но, за­зви­чай бан­ки під час укла­дан­ня до­го­ворів за­зна­ча­ли стан­дарт­ні, влас­ні умо­ви спів­пра­ці з клієн­та­ми. До­го­вір за аграрною розпискою, який го­туєть­ся обо­ма сто­ро­на­ми, та­кож скла­даєть­ся із стан­дарт­них ви­мог. Од­нак за до­мо­в­леністю сторін ту­ди мо­жуть бу­ти вне­сені й ін­диві­ду­аль­ні по­ба­жан­ня, спе­ци­фіч­ні умо­ви кре­ди­ту­ван­ня то­що. То­му аг­рар­на роз­пис­ка має ін­диві­ду­аль­ний ха­рак­тер, во­на зму­шує сто­ро­ни до­мо­в­ля­ти­ся й шу­ка­ти вза­є­мо­ви­гід­ні ком­про­міс­ні варіан­ти.

«В умо­вах по­стій­но­го де­фі­ци­ту ліквід­но­го за­став­но­го май­на цей ін­стру­мент був ро­з­роб­ле­ний для поліп­шен­ня до­сту­пу до фі­нан­со­вих ре­сур­сів для ма­лих та се­ред­ніх аг­рар­них ви­роб­ни­ків, - по­яс­нив Олексій Оме­ля­нен­ко. - Але вод­но­час і для більш зба­лан­со­ва­но­го та на­дій­но­го управ­лін­ня ри­зи­ка­ми кре­ди­то­рам. За аграрною розпискою кре­дит на­даєть­ся з прив’яз­кою до кон­крет­но­го по­ля. Тож кре­ди­тор за­вжди мо­же про­моніто­ри­ти си­ту­а­цію, що скла­даєть­ся, і в разі по­тре­би - опе­ра­тив­но від­ре­а­гу­ва­ти на неї».

Важ­ли­вим мо­мен­том є і те, що аг­рар­ні роз­пис­ки реєстру­ють­ся в Реєстрі аг­рар­них роз­пи­сок, а це доз­во­ляє від­сте­жу­ва­ти платіж­ну дис­ци­плі­ну по­зи­чаль­ни­ка та уне­мож­лив­лює по­втор­ну за­ста­ву вро­жаю без зго­ди сторін.

Окрім цьо­го, до­дав Олексій Оме­ля­нен­ко, цей ін­стру­мент кре­ди­ту­ван­ня не по­тре­бує су­до­во­го роз­гля­ду в разі по­ру­шен­ня по­зи­чаль­ни­ком своїх зо­бов’язань. Це ро­бить про­цес стяг­нен­ня більш швид­ким. Як­що по­зи­чаль­ник від­мо­в­ляєть­ся ви­ко­ну­ва­ти взяті зо­бов’язан­ня, кре­ди­тор має про­сто звер­ну­ти­ся до но­таріу­са, який ро­бить від­по­від­ний но­таріаль­ний на­пис. І до про­це­су під­клю­чаєть­ся дер­жав­на ви­ко­нав­ча служ­ба.

Важ­ли­вим еле­мен­том є за­ко­но­дав­чо за­твер­джене пра­во на пе­ре­да­чу прав ви­мо­ги за аграрною розпискою.

Ви­ко­ри­стан­ня аг­рар­них роз­пи­сок на май­бут­ні пе­ріо­ди пе­ред­ба­чає, що бан­ки, що­ро­ку спів­пра­ц­ю­ю­чи з аг­ро­ви­роб­ни­ка­ми, бу­дуть ма­ти мож­ливість швид­ко прий­ма­ти рішення та швид­ко оформ­ля­ти аг­рар­ні роз­пис­ки. А все то­му, що вже бу­де на­пра­цьо­ва­на від­по­від­на кре­дит­на історія під за­ста­ву май­бут­ньо­го вро­жаю.

Та­ка си­сте­ма кре­ди­ту­ван­ня, на дум­ку її ро­з­роб­ни­ків, є зруч­ною, про­зо­рою та до­ступ­ною для ши­ро­ко­го ко­ла учас­ни­ків аграрного ринку. Вод­но­час во­ни бу­ли сві­до­мі то­го, що аг­рар­ні роз­пис­ки по­тре­бу­ють пев­но­го ча­су для по­в­но­цін­ної та все­о­хо­плю­ю­чої ім­пле­мен­та­ції. Для ви­про­бу­ван­ня їх на прак­ти­ці був за­про­ва­д­же­ний пі­лот­ний про­ект. Він стар­ту­вав на Пол­тав­щині, зго­дом до неї до­лу­чи­ли­ся ще 7 об­ла­стей – Чер­кась­ка, Він­ни­ць­ка, Хар­ківсь­ка, Хмель­ни­ць­ка, Тер­но­пільсь­ка, Ми­ко­лаївсь­ка та Сумсь­ка. Ста­ном на 14 бе­рез­ня

2017 ро­ку вже ви­да­но 86 аг­рар­них роз­пи­сок на су­му по­над 716 млн. гри­вень. 52 із них – це фі­нан­со­ві аг­рар­ні роз­пис­ки.

Як кре­ди­ту­ван­ня за аг­рар­ни­ми роз­пис­ка­ми оці­ню­ють власне бан­ки? Три­ва­лий час во­ни пе­ре­важ­но при­див­ля­ли­ся до но­ва­ції і не по­спі­ша­ли вклю­ча­ти­ся в ро­бо­ту з нею. Їх­ній обе­реж­ний під­хід Олексій Оме­ля­нен­ко по­яс­нює на­ступ­ним чи­ном: «Бан­ки пра­ц­ю­ють не з влас­ни­ми гро­ши­ма, а з ти­ми, що їм пе­ре­да­ють­ся в управ­лін­ня. Кон­троль за їх­ньою ро­бо­тою став більш серй­оз­ним, во­ни ре­тель­но оці­ню­ють мож­ливі ри­зи­ки».

Пер­шим на ро­бо­ту з аг­рар­ни­ми роз­пис­ка­ми на­ва­жи­вся «Аг­ро­про­спе­ріс Банк». І на сьо­год­ні він за­ли­шаєть­ся без­пе­реч­ним лі­де­ром у цій справі. За під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку він уже на­дав кре­ди­ти під 26 аг­рар­них роз­пи­сок.

Ус­піх пер­шо­про­хо­дь­ців на­дих­нув і ін­ших.1 лю­то­го 2017 ро­ку до ро­бо­ти з аг­рар­ни­ми роз­пис­ка­ми до­лу­чи­вся й OTP Bank. Спе­ціаль­но для цьо­го він ро­з­ро­бив про­ект «Аг­ро-Фаб­ри­ка». В йо­го рам­ках кре­ди­ти на­да­ють­ся впро­до­вж 7 днів.

Уже най­б­лиж­чим ча­сом до цьо­го ко­ла має при­єд­на­ти­ся ще один українсь­кий банк, який має до­свід ро­бо­ти з аг­рарія­ми і за­ці­кав­ле­ний у її по­даль­шо­му роз­ши­рен­ні. Та­ка тен­ден­ція за­свід­чує, що бан­ківсь­кий сек­тор не за­ли­ша­ти­меть­ся осто­ронь ці­ка­вих та пер­спек­тив­них но­ва­цій.

На дум­ку Олексія Оме­ля­нен­ка, бан­ки ак­тив­ні­ше до­лу­ча­ти­му­ть­ся до ро­бо­ти з аг­рар­ни­ми роз­пис­ка­ми, ко­ли цей ме­ханізм кре­ди­ту­ван­ня вий­де за ме­жі ниніш­ніх пі­лот­них ре­гіонів і по­ши­рить­ся на те­ри­торію всієї України. А та­кож ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­меть­ся не ли­ше для кре­ди­ту­ван­ня по­льо­вих куль­тур, як це прак­ти­куєть­ся сьо­год­ні, але й у сфе­рах ово­чів­ництва, са­дів­ництва, ви­роб­ництва мо­ло­ка та кре­ди­ту­ван­ня за­ку­пів­лі об­лад­нан­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.