«Аг­ро­про­спе­ріс Банк»: фі­нан­с­ує­мо аг­ро­ви­роб­ни­ків та до­по­ма­гає­мо їм ста­ти екс­пор­те­ра­ми

Finansovi poslugy - - СОДЕРЖАНИЕ -

«Аг­ро­про­спе­ріс Банк» вхо­дить до Гру­пи ком­паній «Аг­ро­про­спе­ріс» – най­біль­шо­го ви­роб­ни­ка й екс­пор­те­ра аг­ро­куль­тур Чор­но­морсь­ко­го ре­гіо­ну з пря­ми­ми іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ція­ми. Са­ме то­му ми пра­ц­ю­є­мо із аг­ро­ви­роб­ни­ка­ми і, зна­ю­чи спе­ци­фіку цьо­го біз­не­су із се­ре­ди­ни, на­дає­мо їм оп­ти­маль­ні серві­си.

До то­го ж, в остан­ні ро­ки аг­ро­сек­тор є най­більш при­ва­б­ли­вим для бан­ківсь­ко­го кре­ди­ту­ван­ня. Це 12% ВВП краї­ни і най­біль­ше дже­ре­ло на­д­ход­жен­ня ва­лю­ти. І це під­при­єм­ці, які вмі­ють за­роб­ля­ти, які бе­ре­жуть свою ре­пу­та­цію. І, від­по­від­но, по­вер­та­ють кре­ди­ти.

— Які кре­дит­ні про­дук­ти «АП Банк» про­по­нує клієн­там?

Ми про­по­нує­мо три про­гра­ми аг­ро­фі­нан­с­у­ван­ня – екс­прес-кре­дит, ко­ли рі­шен­ня по кре­ди­ту прий­маєть­ся за 1 день, фі­нан­с­у­ван­ня обі­го­во­го ка­піта­лу і фі­нан­с­у­ван­ня при­дбан­ня аг­ро­тех­ніки.

Та­кож аг­рарії мо­жуть від­кри­ти у бан­ку кре­дит­ну лінію, що­би ма­ти га­ран­то­ва­ний до­ступ­ний за­пас ко­штів. Ко­ли знад­об­лять­ся гро­ші, клієнт ско­ри­стуєть­ся ни­ми од­ра­зу, не вит­ра­ча­ю­чи цін­ний час на оформ­лен­ня до­ку­мен­тів.

Сьо­год­ні ми від­пра­цьо­вує­мо унікаль­ний та ін­но­ва­цій­ний для українсь­ко­го рин­ку про­дукт «АП Фран­ши­за» – управ­лін­ня аг­робіз­не­сом під ключ.

— Під які від­сот­ки ви­дає­те кре­ди­ти?

За­леж­но від фі­нан­со­во­го ста­ну по­зи­чаль­ни­ка, роз­мі­ру кре­ди­ту, зе­мель­но­го бан­ку клієн­та, за­про­по­но­ва­но­го за­без­пе­чен­ня, це мо­же бу­ти 16-20% річ­них у грив­ні і 10-13% в до­ла­рах США. Ми го­то­ві про­по­ну­ва­ти міні­маль­ні став­ки клієн­там із стій­ким фі­нан­со­вим ста­ном і доб­рою за­ста­вою. Ба­жа­но, щоб до­свід в аг­робіз­несі був від 5 ро­ків. Ко­ли лю­ди­на має до­свід на кон­крет­ній зем­лі, ві­до­мі йо­го тех­но­ло­гіч­ні про­це­си, ре­зуль­та­ти, то­ді банк мо­же про­гно­зу­ва­ти пов'яза­ні з кре­ди­том ри­зи­ки і да­ва­ти та­ко­му клієн­ту міні­маль­ну ці­ну під міні­маль­ну за­ста­ву.

Важ­ли­во, що ми не ви­ма­гає­мо но­таріаль­но­го по­свід­чен­ня угод, а та­кож страху­ван­ня за­ста­ви, які здо­рож­чу­ють кре­ди­ти, оскіль­ки «АП Банк» хеджує по­год­ний ри­зик на рів­ні всьо­го кре­дит­но­го порт­фе­лю за до­по­мо­гою страху­ван­ня від нев­ро­жаю в іно­зем­них стра­хо­вих ком­паніях.

— Які пла­ни у бан­ку на на­ступ­ний рік?

У 2017 ро­ці ми вже вдвічі збіль­ши­ли кре­дит­ний порт­фель в порів­нян­ні з по­пе­ред­нім ро­ком і увій­шли в ТОП-10 бан­ків за при­ро­стом кре­ди­ту­ван­ня юросіб за під­сум­ка­ми пер­шо­го півріч­чя. Пла­нує­мо та­ку ж ди­на­міку в 2018 ро­ці.

ПРО АГРОРОЗПИСКИ

— «Аг­ро­про­спе­ріс Банк» був пер­шим бан­ком, який по­чав кре­ди­ту­ва­ти під аг­рар­ні роз­пис­ки. Чим відріз­няєть­ся цей ін­стру­мент від зви­чай­них кре­ди­тів і чо­му не над­то ба­га­то бан­ків йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють?

Аг­рар­ні роз­пис­ки є но­вим для Украї­ни ін­стру­мен­том фі­нан­с­у­ван­ня, за­в­дя­ки яко­му гос­по­дар­ство мо­же от­ри­ма­ти ре­сур­си під за­ста­ву май­бут­ньо­го вро­жаю. Це знач­но по­лег­шує до­ступ до гро­шо­вих ко­штів ма­лим і се­ред­нім аг­ро­ви­роб­ни­кам, які за­зви­чай не ма­ють до­стат­ньо за­став­но­го май­на для от­ри­ман­ня кла­сич­но­го бан­ківсь­ко­го кре­ди­ту.

При цьо­му ви­г­ра­ють усі: кре­ди­тор ро­зу­міє, як бу­де по­га­ше­ний кре­дит, фер­мер от­ри­мує гро­ші для ви­роб­ництва, за­хист від де­валь­ва­ції, ці­но­вих ко­ли­вань, і мо­же скон­цен­тру­ва­ти­ся на ос­нов­ній меті – ви­ро­сти­ти вро­жай.

Аг­рар­ні роз­пис­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся в Україні вже чет­вер­тий рік, але до­сі біль­шість бан­ків не го­то­ві кре­ди­ту­ва­ти під уро­жай. За весь час ста­ном на 01.07.2017 в Україні оформ­ле­но 132 аг­рар­ні роз­пис­ки, у то­му числі 79 фі­нан­со­вих. Дві тре­ти­ни фі­нан­со­вих роз­пи­сок під­пи­са­но «Аг­ро­про­спе­ріс Бан­ком», і ця част­ка за­ли­шаєть­ся ста­лою з се­зо­ну в се­зон.

— Які особ­ли­во­сті оформ­лен­ня аг­рар­них роз­пи­сок?

Для оформ­лен­ня аг­рар­ної роз­пис­ки обов'яз­ко­вою є реєстра­ція зе­мель­них ді­ля­нок, на яких ви­ро­щуєть­ся за­став­ний вро­жай, у Реєстрі прав на неру­хо­ме май­но. Для гос­по­дарств, які ще не за­реєстру­ва­ли свої ді­лян­ки, це є до­дат­ко­вим за­в­дан­ням, але вод­но­час це до­по­ма­гає впо­ряд­ку­ва­ти зе­мель­ні від­но­си­ни під­при­єм­ства.

Далі від­бу­ваєть­ся під­го­тов­ка до­ку­мен­тів, під­пи­сан­ня аг­рар­ної роз­пис­ки і її по­свід­чен­ня но­таріу­сом. Вар­тість оформ­лен­ня, так са­мо, як і йо­го три­валість, за­ле­жать від кіль­ко­сті зе­мель­них ді­ля­нок, на яких бу­де ви­ро­ще­но за­став­ний вро­жай, оскіль­ки по кож­ній ді­лян­ці необ­хід­но зро­би­ти ви­тяг із реєст­ру. При по­свід­чен­ні агророзписки но­таріус вно­сить ін­фор­ма­цію що­до зо­бов’язан­ня до Дер­жав­но­го реєст­ру об­тя­жень ру­хо­мо­го май­на та до Реєст­ру аг­рар­них роз­пи­сок.

Як­що в за­ста­ву бу­де на­да­но май­бут­ній вро­жай декіль­кох куль­тур, то на кож­ну куль­ту­ру оформ­люєть­ся окре­ма аг­рар­на роз­пис­ка. У на­шій прак­ти­ці одне під­при­єм­ство оформ­лює дві-три роз­пис­ки од­но­час­но.

— Якою є струк­ту­ра кре­дит­но­го порт­фе­лю ва­шо­го бан­ку? Яку част­ку в ньо­му зай­ма­ють агророзписки?

65% на­ших клієн­тів – гос­по­дар­ства, які об­роб­ля­ють до 1 000 га. Част­ка аг­рар­них роз­пи­сок в кре­дит­но­му порт­фелі ста­но­вить 10%.

Тре­ти­ну всьо­го фі­нан­с­у­ван­ня на­ми на­да­но у до­ла­рах США. Ми вва­жає­мо ва­лютне кре­ди­ту­ван­ня пер­спек­тив­ним для аг­ро­сек­то­ру, який є екс­пор­то­орієн­то­ва­ним і от­ри­мує до­ла­ро­ву ви­руч­ку. Це за­без­пе­чує до­ступ аг­ро­ви­роб­ни­кам до світо­вих дже­рел ста­біль­но­го та дов­го­стро­ко­во­го фі­нан­с­у­ван­ня. Ра­зом із ком­панія­ми гру­пи «Аг­ро­про­спе­ріс» в рам­ках сервіс­ної плат­фор­ми ми про­по­нує­мо на­шим клієн­там кре­ди­ту­ван­ня під ва­лют­ні фор­вард­ні кон­трак­ти, яке ніве­лює мож­ливі ва­лют­ні ри­зи­ки.

ПРО ГРУПУ «АГ­РО­ПРО­СПЕ­РІС» І СЕРВІСНУ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ АГРАРІЇВ

— Що яв­ляє со­бою сервіс­на плат­фор­ма «Аг­ро­про­спе­ріс»? Що про­по­нуєть­ся клієн­там?

У жо­втні 2015 ро­ку Гру­па ком­паній «Аг­ро­про­спе­ріс» пред­ста­ви­ла ін­но­ва­цій­ну сервісну платформу. Во­на вклю­чає по­ста­чан­ня на­сін­ня, до­брив, ЗЗР, за­ку­пів­лю аг­ро­про­дук­ції за грив­не­ви­ми та екс­порт­ни­ми кон­трак­та­ми, збері­ган­ня аг­ро­про­дук­ції на еле­ва­то­рах Гру­пи, фі­нан­с­у­ван­ня під аг­рар­ні роз­пис­ки і фор­вард­ні кон­трак­ти. Сьо­год­ні до­да­ли­ся влас­ні ва­го­ни та бар­жі.

— Які пе­ре­ва­ги для аг­ро­ви­роб­ни­ків?

Ми до­по­ма­гає­мо аг­ро­ви­роб­ни­кам до­сяг­ти мак­си­маль­них ре­зуль­татів, кон­суль­ту­ю­чи їх що­до аг­ро­тех­но­ло­гій і якіс­них ма­теріалів про­від­них світо­вих ви­роб­ни­ків, які під­твер­джені успіш­ним де­ся­ти­річ­ним ви­роб­ни­чим до­сві­дом Гру­пи «Аг­ро­про­спе­ріс». На прак­ти­ці, ко­ли на­ші клієн­ти от­ри­му­ють до­стат­ньо фі­нан­с­у­ван­ня і за­сто­со­ву­ють пе­ревірені на­ми рі­шен­ня, во­ни до­ся­га­ють еко­но­міч­ної ефек­тив­но­сті ви­роб­ництва, ви­щої, ніж се­ред­ньоєв­ро­пейсь­ка.

Але го­лов­на пе­ре­ва­га – це фі­нан­со­ві га­ран­тії: фік­су­ван­ня цін на Чи­казь­кій бір­жі. На­ші клієн­ти от­ри­му­ють за­хист від ці­но­вих та ва­лют­них ри­зи­ків за до­по­мо­гою фор­вард­них кон­трак­тів, який ма­ють фер­ме­ри США, Бра­зи­лії, а та­кож ком­панії на­шої Гру­пи. «Аг­ро­про­спе­ріс» зро­бив це ре­аль­ністю – українсь­кий фер­мер із 400 га зем­лі став пря­мим екс­пор­те­ром зер­на за кор­дон!

— Гру­па ком­паній «Аг­ро­про­спе­ріс» має власне по­тужне аг­ро­ви­роб­ниц­тво, які пла­ни роз­вит­ку у цьо­му на­прям­ку? Чи пла­нуєть­ся збіль­шен­ня зе­мель­но­го бан­ку?

Як свід­чить світо­вий до­свід, в аг­ро­ви­роб­ниц­тві немає ефек­ту мас­шта­бу. Ефект мас­шта­бу є нав­ко­ло аг­ро­ви­роб­ництва – у ло­гі­сти­ці, про­да­жах, за­ку­пів­лях, фі­нан­с­у­ван­ні. У світі неве­ли­кі фер­мерсь­кі гос­по­дар­ства ча­сто більш ефек­тив­ні, ніж ве­ли­кі хол­дин­ги. В Україні в про­цесі ста­нов­лен­ня біз­не­су ми по­ба­чи­ли, що неве­ли­кі фер­ме­ри пра­ц­ю­ють з тією ж ефек­тив­ністю, що і ми. У них хо­ро­ші вро­жай­но­сті, ви­со­ка якість зер­на. І то­му на­ша біз­нес-мо­дель пе­ред­ба­чає са­ме на­ро­щу­ван­ня парт­нер­ства з фер­ме­ра­ми, а не роз­ши­рен­ня зе­мель­но­го бан­ку. На­шою ме­тою є на­дан­ня їм мож­ли­во­сті ви­ро­сти­ти якісне зер­но, яке по­тім ви­гід­но екс­пор­ту­ва­ти!

Сер­гій ЩЕПАНСЬКИЙ, го­ло­ва прав­лін­ня «Аг­ро­про­спе­ріс Бан­ку»

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.