Від вин­но­го скла­ду до на­ших днів

Від­крит­тя од­но­го із най­старі­ших під­при­ємств Украї­ни, Жи­то­мирсь­ко­го лі­ке­ро-горіл­ча­но­го за­во­ду, тіс­но пов’язане із за­про­ва­д­жен­ням ка­зен­ної вин­ної мо­но­полії на Во­лині, яка вже то­ді уза­ко­ни­ла дер­жав­ний кон­троль за ви­роб­ниц­твом ви­на і спир­ту. Це ста­ло­ся ще у 1

Finansovi poslugy - - СОДЕРЖАНИЕ -

На день сьо­год­ніш­ній Жи­то­мирсь­кий лі­ке­ро-горіл­ча­ний за­вод є дер­жав­ним під­при­єм­ством, де ви­роб­ляєть­ся близь­ко 50 видів лі­ке­ро-горіл­ча­них на­поїв. Се­ред них доб­ре ві­до­мі: «Жи­то­мирсь­ка на брунь­ках», «Українсь­ка з пер­цем», «Ста­рий Жи­то­мир», «Жи­то­мирсь­кий стан­дарт» та «Пре­зи­дентсь­кий стан­дарт».

Це тра­ди­цій­ні брен­до­вані міц­ні на­пої, які ма­ють особ­ливі сма­ко­ві та аро­ма­тич­ні яко­сті і є незмін­ни­ми лі­де­ра­ми на рин­ку вже не один де­ся­ток ро­ків. Горіл­ки і на­сто­ян­ки Жи­то­мирсь­ко­го ЛГЗ за­вжди сла­ви­лись при­єм­ним сма­ком і аро­ма­том, а та­кож ди­во­виж­ною м’якістю і лег­кістю. Це ре­зуль­тат дбай­ли­во­го став­лен­ня і збе­ре­жен­ня ста­ро­вин­них ре­цеп­тів та ство­рен­ня но­вих ав­торсь­ких ре­цеп­тур­них ро­з­ро­бок, ви­ко­ри­стан­ня ли­ше на­ту­раль­них ін­гредієн­тів ісу­во­ро­го кон­тро­лю за якістю про­дук­ції на всіх ста­діях ви­роб­ництва.

За­в­дя­ки вда­ло­му поєд­нан­ню ста­ро­вин­них ре­цеп­тів та но­вих ав­торсь­ких ро­з­ро­бок на під­при­єм­стві ви­го­то­ви­ли і зов­сім но­ві міц­ні на­сто­ян­ки та елік­си­ри. Це, зо­кре­ма, на­сто­ян­ки «Зуб­ров­ка» і «Бур­штинів­ка українсь­ка», горіл­ка «Бур­штинів­ка ко­штов­на». Без сум­ніву, ба­гатьох спо­жи­ва­чів та­кож зди­вує онов­ле­ний «Те­терів», ця еко­ло­гіч­но без­до­ган­на горіл­ка зроб­ле­на хоч і за кла­сич­ною схе­мою, але за де­що ін­шим ре­цеп­том і відріз­няєть­ся при­єм­ною м’якістю та аро­ма­том.

Зро­зу­мі­ло, що ре­цеп­тур­ні де­талі кож­но­го ви­ду на­сто­ян­ки і горіл­ки на за­воді три­ма­ють у таєм­ни­ці, але так би мо­ви­ти їх ос­нов­ні склад­ни­ки доб­ре ві­до­мі, це спир­ти зер­но­ві кла­су «Люкс» і «Екс­т­ра», за­паш­ний мед, сти­глі пло­ди і яго­ди, цілю­щі тра­ви,– все, на що ба­га­та на­ша полісь­ка зем­ля. А ви­со­ка якість та на­ту­раль­ність – го­лов­ні кри­терії успі­ху про­дук­ції жи­то­мирсь­ких ви­но­робів, які вже біль­ше 120 ро­ків нев­пин­но вдос­ко­на­лю­ють її сма­ко­ві та пре­зен­та­цій­ні яко­сті.

ДП "Жи­то­мирсь­кий лі­ке­ро-горіл­ча­ний за­вод» – під­при­єм­ство більш ніж з ві­ко­ви­ми тра­ди­ція­ми яко­сті. За­вод зас­но­ва­ний у лип­ні 1896 ро­ку. По за­кін­чен­ні століт­тя змі­ни­вся вигляд за­во­ду, що став су­час­ним під­при­єм­ством;

в це­ху прий­ш­ла но­ва тех­ніка; за­сто­со­ву­ють­ся но­віт­ні тех­но­ло­гії ви­роб­ництва; змі­ни­ли­ся кіль­ка по­колінь фахів­ців, що вкла­да­ють свою пра­цю, знан­ня і ча­стин­ку ду­ші в про­дук­цію під­при­єм­ства ... Але незмін­ним за­ли­шаєть­ся одне якість на­поїв. Горіл­ки та на­сто­ян­ки "Жи­то­мирсь­ко­го лі­ке­ро-горіл­ча­но­го за­во­ду» слав­лять­ся при­єм­ним сма­ком і аро­ма­том, а та­кож див­ною м’якістю і лег­кістю. Це ре­зуль­тат тур­бот­ли­во­го збе­ре­жен­ня ста­ро­вин­них ре­цеп­тів і ство­рен­ня но­вих ав­торсь­ких ре­цеп­тур­них ро­з­ро­бок, ви­ко­ри­стан­ня тіль­ки на­ту­раль­них ін­гредієн­тів і най­су­ворі­шо­го кон­тро­лю яко­сті на всіх ста­діях ви­роб­ництва. Спирт зер­но­вий «Екс­т­ра», за­паш­ний мед, пло­ди та яго­ди, цілю­щі тра­ви – усе, на що так ба­га­та щед­ра полісь­ка зем­ля, ви­ко­ри­сто­вуєть­ся в ори­гі­наль­них ре­цеп­тах «Жи­то­мирсь­ко­го лі­ке­ро-горіл­ча­но­го за­во­ду».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.