Прозорість та порядність у роботі з клієнтами

Го­ловне за­в­дан­ня, яке ак­ціо­не­ри по­ста­ви­ли пе­ред ком­панією з пер­ших днів іс­ну­ван­ня, – це уважне, по­рядне став­лен­ня до клієн­тів, на­дан­ня ви­со­ко­я­кіс­них стра­хо­вих по­слуг. Біль­ше 20 ро­ків діяль­но­сті ком­панії доз­во­ли­ли удос­ко­на­ли­ти про­по­но­вані про­гра­ми страху­ва

Finansovi poslugy - - Содержание - Ми­хай­ло Торб’як, Го­ло­ва Прав­лін­ня СК «Га­ли­ць­ка»

Збе­ре­жен­ня ста­біль­них по­зи­цій на стра­хо­во­му рин­ку до­ся­гаєть­ся, в пер­шу чер­гу, за ра­ху­нок ве­ли­чез­ної до­віри клієн­тів до нас

Ми­хай­ле Пет­ро­ви­чу, стра­хо­ва ком­панія «Га­ли­ць­ка» пра­ц­ює на рин­ку вже третє де­ся­ти­літ­тя. У чо­мСут­саеб­кіл­рьен­ті­сут­сь­пісхту­ратха­о­св­то­аїб­кіолмь-

но­сті? нпан­пірїаз­ца­ю­бе­взапнен­чя­у­мєтиьн­сая пе­орсстпій­екн­ти­им­виу, все­сто­рон­нім вив­чен­ням стра­хо­во­го рин­ку, по­стій­ним лїзмх­меопнін­ноніат­сям­то­мірий­пин­во­нидтг­ме­рор­ме­ужбдра­ко­ов­слзіківєіои,нзнт­в­та­киіл­ву­че.ранй­ін­зняо­ми, х,смт­габ­клі­су­лизь­менй­аіс­леть­кю­но­ни­ко­мамд­зірак­діи­вот­вао

У чо­му по­ля­гає унікаль­ність ком­панії «Га­ли­ць

ка», Щоб за­в­дя­ки вит­ри­му­ва­ти якій Ви вит­ри­мує­те жорст­ку кон­ку­рен­цію, жорст­ку кон­ку- по­тріб­но за­слу­жи­ти рен­цію? до­ві­ру у клієн­тів та по­зи­тив­ну ре­пу­та­цію, а це вип­ли­ває із вчас­но­го ви­ко­нан­ня ком­панією своїх зо­бов’язань по стра­хо­вих ви­пад­ках. Що ми й ста­рає­мось ви­ко­ну­ва­ти швид­ко та в по­в­но­му обсязі.

В Ми­хай­ле стра­хо­ву Пет­ро­ви­чу, ком­панію «Га­ли­ць­ка» як Ви прий­шли я прий­шов в біз­нес, у 2002 з –ро­ф­ціні чо­го на­анс­пио­ста-де­укоф­ні­но­ам­ні роз­по­ча­ла­ся Ва­ша сто.вУо­г2о00д3и­реокц­ті кар`єра біз­несі? озар­гаа, блоьн­зиа­мо­исвзіб­то­рю­а­яч­ма­и­са­укйц­піор­на­ец­рюі­вюб­ну­ав­цоібйр­па­он­си­ай­дГі.оло­вою Прав­лін­ня. З то­го

ЗКо­ямкпи­ам­ниія­пзр­доідй­сун­кютаєм­сви­о­сютр­даіях­луьв­наінст­ньян­пар­паіц­дюстєатвеі за­1о7со­об­тир­сит­мо­ам­ну­ит­хал­мі­це­де­низ­чінй­о­п­мо­ум­сатйр­на­хо­увовма­нун­сютр, раз? Чи пла­нує­те роз­ши­ри­ти асор­ти­мент сатхру­ав­ха­унв­на­юн,ню по­слуг? пснтрар­зо­е­ад­мху­ун­кво­та­га­нохн,тярк.аПін­до­сиспт­коітрй­ут­нєуо,рви­итнв.оччк. аі,юп­но­еч­ги5а­о­пй­бо­но­товр`ря­е­ез­ба­ку­го­вувє­симт­х­ро­ва­ни­ха­до­ав­хих пз­мріон­ди­у­кй­то­иг­оск­тор­наь­х­юув­кат­нунряи. впро­ва­д­жує­мо но­ві ви­ди та

Що до­по­ма­гає Вам збері­га­ти про­від­ні по­зи­ції

на сЗт­бре­ар­хе­о­ж­веонм­ну­яр­сит­наб­кіульв­ну­им­хопво­аз­хин­ци­ійн­ні­ша снть­ро­аї­хео­квоо-му рчос­пе­бизі`нєвнкд­по­унрї но­міч­ної адн­цоінс­вязіяр­гі­хи­на­сєшктт­ли­рь­іам­сєхя­и­но,тсввітив­пр­ке­даіровхш,онт­вуа­а­исчк,ме­и­а­рихтг­ка­я­у­ок,км­зоЛаж­пСразО­на­аУхі­вя,удМм­ня­иоТкк,Си­уБв­чтеУаі,лсАинтс-іойв- кри­зи? цхоіав­ци­і­мяи«Сотррг ан­хо­із­ва­и­цй­іяб­мі­з­ин­те­ас»п, арт­тан­кеор­жамз иін. ши­ми не стра

Чим, на Ва­шу дум­ку, ор­гані­за­ція стра­хо­во­го

біз­не­су Стра­хо­вий в Україні біз­нес відріз­няєть­ся в Україні та за від кор­до­ном світо­вих порів­ню- тен­ден­цій? До­свід іно­зем­них ком­паній за­сто­со­вує­те? ва­ти немож­ли­во че­рез ве­ли­ку різ­ни­цю в роз­вит­ку країн, їх еко­но­міки особ­ли­во мен­талі­теті лю­дей. Страху­ван­ня в Україні ще не ста­ло жит­тє­вою необ­хід­ністю, во­но у нас здійс­нюєть­ся на ви­мо­гу або по мірі необ­хід­но­сті. До­свід іч­не­ор­зе­езмсн­тир­хах­сут­вран­хон­вяип­коів­си­всит­кео­мріи«сЗ­теол­ве­унєатьк­са­ярт­вао»св­ниоївжн­дом­жу­а­нюіч­ци­и­хвзіальк­но­орїдвоінд,пчо­ав­сітд­ка­олвьон­по­ср­тиівн­на­уз­те­мрін­шин­хь­тор­маунст­про­арх­тун­виахн­за­собів. Що сто­суєть­ся ін­ших видів, то во­ни пе­ре­важ­но пг­но­ри­исцт­статв­но­асу, оан­в­та­асн­кеіол­дже­он­му­но­мя­жо. влин­ва­ош­со­тїерй­е­та­аль­сон­цоіс­ат­лі,ьр­ноз-ве­и­котн­ко­ум­віи­чр­ноб-штоАв­сховц­ріа­оц­зі­вя­иУт­круасїтн­ри­азхЄувСа, Асо­ціа­ція Украї­ни з ЄС знв­ни­яч, дає авйр­на­о­хо, якісь пво­увю­ич­нин­зам­діан­тии, пер­спек­ти­ви яп­коіу­час­ни­кам стра­хо­во­го біз­не­су Украї­ни? по­вин­ні від­бу­ти­ся в усіх сфе­рах роз­вит­ку еко­но­міки в ці­ло­му та по­кра­щен­ня жит­тєво­го рів­ня гро­ма­дян при всту­пі в асо­ціа­цію. Про це свід­чить і до­свід сусід­ньої вПео­сл­тьи­щ­ціі,йяз­кра­овб­ки­олра­озтн­ка­и­чй­у­щ­пе­и­рй­іок­др­зо­акр­ва­п­хе­ур­не­одк. Кзр­ніамчн­ци­ь­хогі­но,-є більш до­свід­ні сусі­ди в та­ких краї­нах як Бал­тія, Угор­щи­на, Сло­вач­чи­на, Чехія та ін.

Про­ко­мен­туй­те ниніш­ні сто­сун­ки стра­хо­вих ком­паній пви­еч­нунВєіддб­нуе­одр­сжу­и­ва­нав­тиіинм­сеіямж­на­да­леівр­пзжла­аєам­втоео­юж­виіт­г­ваібд­сюн­трідй­а­ж­хое­о­ствн,иозм­вніа.рчЦи­неніз­кі­на­обв­ме­пз--о- та дер­жа­ви: що вар­то змі­ни­ти, а що за­ли­ши­ти? сти­ції та ви­рі­шен­ня со­ціаль­них про­грам при на­стан­ні нди­еп­пе­о­рве­иднб­наіч­ву­свіам­на­из­хап­соб­даійм.иТос­пмру­ио­ярт­ги­ан­ши­ид­ре­ор­к­жо­ма­вун­ро­оїзвв­ли­ат-ксту­исм­т­ру­ла­ю­хо­в­ва­ол­гиоц­ре­ий­нр­ко­уз­шви­л­тяох­ком. Дплряи­пйр­ни­якт­л­та­яд­зуа,ка­окн­тіивв,ияк­діл­бя сптор­кар­хиот­втіяк­сот­мр­па­ах­ноівї,ивх­пре­ер­зеврав­жівн­зій­ак­боін­льо­ш­дао­всет­ці,ьр­зо­оз­бмоівщ’яазту­иє пне­авд­неі­про­из­зи­и­ткни іхр­ро­аз­хву­инв­ка­аєх­твіл­бь­ак­ник­ба­ахн, щкіо­взсрь­ко­зи­уйм­сіел­кот­мо­рає. Нме­ат­соь­до­огло­од­гнііїшн­ноівй­ид­мек­ноьм, нпан­жіа­ял­мьн, на­пе­мряа­мє ру­ор­зор­зомбіл­ще­ан­то­иї свої ак­ти­ви (ад­же це дов­го­стро­ко­вий фі­нан­со­вий ре­сурс) в роз­ви­ток пріо­ри­тет­них та при­бут­ко­вих га­лу­зей еко­но­міки в дер­жаві. На мій по­гляд, це одне із пер­шо­черт­го­ав­сит­х­ра­за­хво­дви­анй­ьр,иян­коі ксп! іль­но ма­ють ви­рі­ши­ти дер­жа­ва

на­шБо­аг­жо­авю­ивд­саінмн­дяо.бра, Ва­ші по­ба­жан­ня ко­ле­гам, ми­ру, про­цвітан­ня, клієн­там та успіхів чи­та­чам у бтаізвн­зе­асєім­та­оро­ос­зо­уб­миіснт­ни­ях.с«пВрєа­дв­на­ох­сіт­ніасйи­г­ло­ал­но­авр­ноі­ш­дуе, –Боєдж­не­он­сат­мі єд­ність по­дай!».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.