Найвища якість за оптимальними цінами

Пси­хо­ло­ги визна­ча­ють під­при­єм­ниц­тво як ді­ло­ву твор­чість. Во­на по­тре­бує від осо­би спе­ци­фіч­них здіб­но­стей і ли­ше 5-7% лю­дей ма­ють їх. Ру­шій­ні си­ли під­при­єм­ництва знач­ною мірою по­ля­га­ють у са­мій лю­дині, її іні­ціа­тиві, ак­тив­но­сті, здіб­но­стях. Біз­нес – це конк

Finansovi poslugy - - Содержание - Ан­дрій Ри­вак, Го­ло­ва прав­лін­ня АСК «Дністер»

Bи по­над два­дцять ро­ків пра­ц­ю­є­те у сфері на­дан­ня стра­хо­вих по­слуг. Які ета­пи ста­ли визна­чаль­ни­ми у ва­шій кар’єрі?

– Моя діяль­ність на рин­ку стра­хо­вих по­слуг роз­по­ча­ла­ся ще під час нав­чан­ня на третьо­му кур­сі еко­но­міч­но­го фа­куль­те­ту Ль­вівсь­ко­го на­ціо­наль­но­го універ­си­те­ту імені Іва­на Фран­ка. На той час, згід­но із за­ко­но­дав­ством, ак­ту­аль­ним бу­ло страху­ван­ня дер­жав­но­го та ко­му­наль­но­го май­на, яке пе­ре­да­ють в орен­ду. Мене за­ці­ка­ви­ла про­по­зи­ція ство­ри­ти групу стра­хо­вих аген­тів се­ред сту­ден­тів та укла­да­ти до­го­во­ри страху­ван­ня від імені стра­хо­вої ком­панії «Дністер». Ми по­ча­ли пра­ц­ю­ва­ти зі сту­ден­та­ми-од­но­груп­ни­ка­ми, а зго­дом до цієї діяль­но­сті до­лу­чи­ли­ся знай­о­мі та ро­ди­чі.

Ро­бо­та йш­ла успіш­но. З ча­сом мені за­про­по­ну­ва­ли по­са­ду го­лов­но­го бух­гал­те­ра дочір­ньої струк­ту­ри АСК «Дністер», від­так я очо­лив цю струк­ту­ру – бро­керсь­ку ком­панію «Дністер», яка на­да­ва­ла по­се­ред­ни­ць­кі по­слу­ги на стра­хо­во­му рин­ку.

У 2001 ро­ці мене при­зна­чи­ли за­ступ­ни­ком Го­ло­ви прав­лін­ня АСК «Дністер», а в 2006-ому за­галь­ни­ми збо­ра­ми ак­ціо­нерів АСК «Дністер» обра­ли Го­ло­вою прав­лін­ня ком­панії.

– Які по­слу­ги на­дає стра­хо­ва ком­панія «Дністер»?

– Ми на­дає­мо ши­ро­кий спектр стра­хо­вих по­слуг. Ком­панія має де­сять лі­цен­зій на пра­во про­ва­д­жен­ня стра­хо­вої діяль­но­сті, сім із них –доб­ро­віль­ні ви­ди страху­ван­ня, а три – обов’яз­ко­ві. Жар­то­ма мо­жу ска­за­ти: «Страхує­мо все, окрім кос­мо­су, авіа­ції та мо­ря».

– У яко­му співвід­но­шен­ні по­слуг фор­муєть­ся стра­хо­вий порт­фель ком­панії?

– По­над 90 від­сот­ків на­ших по­слуг – доб­ро­вільне страху­ван­ня, пе­ре­важ­но ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту та май­на. Ре­шта – обов’яз­ко­ві ви­ди страху­ван­ня: осо­би­сте страху­ван­ня від нещас­них ви­пад­ків на транс­пор­ті, страху­ван­ня по­жеж­ни­ків та членів доб­ро­віль­них по­жеж­них ко­манд, а та­кож особ­ли­вий вид – страху­ван­ня від­по­ві­даль­но­сті суб’єк­тів пе­ре­ве­зен­ня небез­печ­них ван­та­жів.

– Як ви оці­нює­те ре­зуль­та­ти діяль­но­сті ком­панії за 2016 – 2017 ро­ки?

– Діяль­ність стра­хо­вої ком­панії «Дністер» за ці та по­пе­ред­ні ро­ки оці­нюю як ста­біль­ну з по­зи­тив­ною ди­на­мікою. З огля­ду на еко­но­міч­ну кри­зу в країні бурх­ли­во­го зрос­тан­ня не спо­стері­гаєть­ся, але ком­панія збері­гає при­та­ман­ні їй рівень та об­ся­ги на­дан­ня стра­хо­вих по­слуг. Вва­жаю, що зрос­тан­ня з про­філь­них видів страху­ван­ня в умо­вах еко­но­міч­ної неста­біль­но­сті в ме­жах 10-15 від­сот­ків на рік – це по­зи­тив­на ди­на­міка. Цьо­горіч­ні по­каз­ни­ки за про­гно­за­ми ма­ють бу­ти ще кра­щі.

– Чи впли­ну­ла бан­ківсь­ка кри­за в Україні на рівень до­віри на­се­лен­ня до стра­хо­вих ком­паній?

– Це до­волі складне за­пи­тан­ня. Зви­чай­но, ця нега­тив­на си­ту­а­ція торк­ну­ла­ся й стра­хо­во­го біз­не­су. Вод­но­час на­ша ком­панія збері­гає рівень до­віри клієн­тів за­в­дя­ки якіс­но­му та вчас­но­му ви­ко­нан­ню своїх зо­бов’язань. Гар­на ре­пу­та­ція, яку ми здо­бу­ли за 26 ро­ків діяль­но­сті, до­по­ма­гає пра­ц­ю­ва­ти ста­біль­но. Ми на­віть прак­тич­но не роз­мі­щує­мо ре­кла­ми, оскіль­ки ос­нов­ним носієм ін­фор­ма­ції про на­ші по­слу­ги є на­ші клієн­ти і парт­не­ри.

– Яки­ми є особ­ли­во­сті ва­шо­го кор­по­ра­тив­но­го сти­лю об­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня та біз­не­су?

– Пе­редусім якісне на­дан­ня стра­хо­вих по­слуг та ін­диві­ду­аль­ний під­хід до клієн­тів. У нас діє про­гра­ма ло­яль­но­сті, яка пе­ред­ба­чає низ­ку зни­жок, у то­му числі за без­збит­ко­ве ба­га­торічне страху­ван­ня. Та­кож про­во­ди­мо різ­но­маніт­ні ак­ції до дня на­род­жен­ня ком­панії.

Ми по­стій­но від­сте­жує­мо си­ту­а­цію на рин­ку, рівень стра­хо­вих та­ри­фів та на­ма­гає­мо­ся на­да­ва­ти на­шим клієн­там най­к­ра­щий рівень по­слуг за оп­ти­маль­ною ці­ною.

– У чо­му по­ля­гає фі­ло­со­фія успі­ху та стра­те­гія роз­вит­ку?

– Фі­ло­со­фія успіш­ної ро­бо­ти ком­панії – ін­диві­ду­аль­ний під­хід до кож­но­го клієн­та, якісне та швид­ке ви­ко­нан­ня своїх зо­бов’язань за до­го­во­ра­ми страху­ван­ня, тоб­то ви­пла­та стра­хо­во­го від­шко­ду­ван­ня і ком­пен­са­ція збит­ків, за­в­да­них стра­хо­вим ви­пад­ком.

Стра­те­гія роз­вит­ку – бу­ти най­кра­щою ре­гіо­наль­ною стра­хо­вою ком­панією у Захід­но­му ре­гіоні Украї­ни, зо­кре­ма на Ль­вів­щині.

– Важ­ли­вим чин­ни­ком успіш­но­сті ком­панії є ко­манд­на ро­бо­та. Роз­ка­жіть про ваш ко­лек­тив.

– Наш ко­лек­тив фор­му­вав­ся впро­до­вж 26 ро­ків. Сьо­год­ні це ко­ман­да про­фесіо­налів, од­но­дум­ців, ко­жен з яких має ви­со­кі фахо­ві яко­сті та за­вжди бе­ре ак­тив­ну участь у ви­рі­шен­ні важ­ли­вих пи­тань ро­бо­ти ком­панії. Це най­к­ра­щий ко­лек­тив, який я зустрі­чав у жит­ті! До то­го ж у на­ших спів­робіт­ни­ків ви­со­кий рівень ло­яль­но­сті. Лю­ди пра­ц­ю­ють у ком­панії де­ся­ти­річ­чя­ми.

На­ші пра­ців­ни­ки – це наш зо­ло­тий фонд. У стра­хо­во­му біз­несі са­ме лю­ди віді­г­ра­ють клю­чо­ву роль. Клієн­ти при ви­борі стра­хо­вої ком­панії звер­та­ють­ся до фахів­ців, ко­т­рим до­ві­ря­ють, а вже зго­дом оці­ню­ють ком­форт офі­су та ін­ші по­каз­ни­ки.

– Що ви по­ра­ди­ли б тим, що по­чи­на­ють кар’єру в стра­хо­во­му біз­несі?

– Аби ста­ти ви­со­ко­квалі­фі­ко­ва­ним фахів­цем у сфері стра­хо­вих по­слуг, як і в кож­ній справі, тре­ба ба­га­то пра­ц­ю­ва­ти та дос­ко­на­ло зна­ти всі лан­ки діяль­но­сті.

Той, хто доб­ре знає, як пра­ц­ює ме­ханізм, ча­сти­ною яко­го він є, має всі шан­си до­сяг­ти успі­ху в кар’єрі, а від­так у жит­ті. Не менш важ­ли­ви­ми є вмін­ня пра­ц­ю­ва­ти в ко­ман­ді, по­зи­тив­но ми­сли­ти та ста­ви­тись до лю­дей і жит­тя.

– Ва­ші по­ба­жан­ня чи­та­чам ви­дан­ня та гро­ма­дя­нам Украї­ни.

– Пе­редусім, щоб у на­шій країні за­па­ну­вав мир. Зи­чу та­кож, що­би лю­ди від­чу­ли ста­біль­ність, по­віри­ли в те, що від­бу­ва­ють­ся змі­ни на кра­ще, не втра­ча­ли на­дії. А ще що­би лю­ди пра­ц­ю­ва­ли, ре­алі­зо­ву­ва­ли се­бе в жит­ті, втілю­ва­ли свої мрії, ба­жан­ня, тво­ри­ли. Я впев­не­ний, усе бу­де доб­ре! Ми при­ре­чені на успіх!

Фі­ло­со­фія успіш­ної ро­бо­ти ком­панії – ін­диві­ду­аль­ний під­хід до кож­но­го клієн­та

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.