Жит­тєво важ­ли­вий ме­дич­ний стан­дарт

18 жо­втня 2017 ро­ку мож­на по пра­ву вва­жа­ти зна­ко­вою да­тою у віт­чиз­няній ме­ди­ци­ні. Са­ме у цей день Вер­хов­ною Ра­дою Украї­ни на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні бу­ло прий­ня­то За­кон «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії на­дан­ня ме­дич­них по­слуг та лікарсь­ких за­собів», який пе­ре

Finansovi poslugy - - СОДЕРЖАНИЕ -

– Назвіть кіль­ка прин­ци­по­вих скла­до­вих необ­хід­но­сті ре­фор­ми ме­дич­но­го об­слу­го­ву­ван­ня в Україні за ак­тив­ної участі стра­хо­во­го рин­ку?

– Ме­дичне страху­ван­ня три­ва­лий час є до­дат­ко­вим дже­ре­лом фі­нан­со­во­го за­без­пе­чен­ня ме­ди­ци­ни. Стра­хо­ві ком­панії на­бу­ли ве­ли­чез­но­го до­сві­ду у спів­пра­ці з ліку­валь­но-про­філак­тич­ни­ми та фар­ма­цев­тич­ни­ми за­кла­да­ми, ад­міністру­ван­ні, си­сте­ма­ти­за­ції, стан­дар­ти­за­ції ме­дич­ної до­по­мо­ги, екс­пер­тизі яко­сті та клініко-еко­но­міч­ної до­ціль­но­сті її на­дан­ня, ро­з­роб­ці спе­ціаль­них про­грам­них про­дук­тів, що ав­то­ма­ти­зу­ють та усу­час­ню­ють про­цес ор­гані­за­ції на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги.

В ці­ло­му до­свід стра­хо­вих ком­паній мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­ний май­же на всіх лан­ках ор­гані­за­ції пла­ну­ван­ня, ви­ко­нан­ня та кон­тро­лю ме­дич­ної до­по­мо­ги.

– Чо­му вза­галі стра­хо­ві ком­панії ці­ка­вить пи­тан­ня стан­дар­тів ме­дич­ної до­по­мо­ги на прин­ци­пах до­ка­зо­вої ме­ди­ци­ни? Це ж не ва­ша ос­нов­на ро­бо­та.

– На справ­ді, це нас ду­же сто­суєть­ся. Аналіз світо­во­го до­сві­ду свід­чить про необ­хід­ність ви­ко­ри­стан­ня ме­дич­них

стан­дар­тів в сфері охо­ро­ни здо­ров’я для за­без­пе­чен­ня якіс­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги та за­хи­сту прав ме­дич­них пра­ців­ни­ків та па­цієн­тів. А на­дан­ня якіс­ної по­слу­ги клієн­то­ві – на­ше пер­шо­чер­го­ве за­в­дан­ня як стра­хо­вої ком­панії.

Стан­дар­ти ви­сту­па­ють в яко­сті най­важ­ливі­шо­го на­у­ко­во­обґрун­то­ва­но­го (у ви­пад­ку, ко­ли ба­зу­ють­ся ви­ключ­но на за­са­дах до­ка­зо­вої ме­ди­ци­ни)ре­сур­со­збері­га­ю­чо­го ін­стру­мен­ту, що доз­во­ляє прий­ма­ти рі­шен­ня що­до необ­хід­но­сті ме­дич­них втру­чань.

Зви­чай­но, впро­ва­д­жен­ня стан­дар­тів ме­дич­ної до­по­мо­ги, які ґрун­ту­ють­ся на до­ка­зо­вій ме­ди­ци­ні, має оп­ти­мі­зу­ва­ти та убез­пе­чи­ти ліку­валь­ний про­цес.

– А яка си­ту­а­ція за­раз?

– На сьо­год­ні, віт­чиз­ня­на ме­ди­ци­на у біль­шо­сті, на­жаль, ко­ри­стуєть­ся ем­пірич­ним під­хо­дом до ліку­ван­ня, ніж клініч­но до­ве­де­ни­ми ме­то­да­ми.

Ем­пірич­ний під­хід у ліку­ван­ні мо­же на­віть нести за­гро­зу жит­тю та здо­ров’ю па­цієн­тів, оскіль­ки у цьо­му ви­пад­ку хво­рий от­ри­мує ней­мо­вір­ну кіль­кість різ­но­маніт­них лікарсь­ких за­собів.

Так, за да­ни­ми до­слід­жень, про­ве­де­них у США, ко­жен чет­вер­тий хво­рий, який по­трап­ляє в ліку­валь­ний за­клад, страж­дає на ме­ди­ка­мен­тозну ін­ток­си­ка­цію, або ж йо­го за­хво­рю­ван­ня пов’язане з прий­о­мом тих чи ін­ших пре­па­ратів. Згід­но ста­ти­сти­ки на­шої ком­панії ці циф­ри є ще ви­щи­ми.

За да­ни­ми ба­гатьох ав­то­ри­тет­них клініч­них до­слід­жень, вар­тість ліку­ван­ня за­хво­рю­вань згід­но прин­ци­пів екс­пе­ри­мен­таль­ної до­ка­зо­во­сті сьо­год­ні ниж­ча, ніж вар­тість так зва­но­го ем­пірич­но­го ліку­ван­ня.

З прий­нят­тям стан­дар­тів ме­дич­ної до­по­мо­ги стра­хо­ви­ки змо­жуть більш ра­ціо­наль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­шти стра­хо­вих від­шко­ду­вань. Для клієн­тів це озна­чає, що у них з’явить­ся мож­ливість от­ри­ма­ти кра­щі умо­ви страху­ван­ня.

На­при­клад, стра­хо­во­му по­крит­тю під­ля­га­ти­муть різ­ні ви­со­ко­вар­тіс­ні ме­то­ди ліку­ван­ня та­кі як опе­ра­ції на сер­ці, різ­ні ви­ди про­те­зу­ван­ня, стен­ту­ван­ня то­що. Зви­чай­но, стра­хо­ві ком­панії бу­дуть більш охо­че вкла­да­ти ко­шти у по­кра­щен­ня ма­теріаль­но тех­ніч­ної ба­зи ме­дич­них за­кла­дів – своїх парт­нерів, а зна­чить, спри­я­ти­муть кра­що­му ліку­ван­ню на­се­лен­ня.

– Ви вва­жає­те, що вве­ден­ня стан­дар­тів у ме­дич­ній га­лузі на часі. А що з цьо­го при­во­ду ду­ма­ють са­мі лікарі?

– Про­гре­сив­ні лікарі під­т­ри­му­ють цю ідею. За десять ро­ків ро­бо­ти у ме­дич­но­му страху­ван­ні ми по­стій­но йшли до то­го, що ме­дич­ну до­по­мо­гу необ­хід­но при­во­ди­ти до пев­них стан­дар­тів.

За участі ком­панії на ба­зі на­ших влас­них про­грам страху­ван­ня у ме­дич­них за­кла­дах-парт­не­рах вже за­про­ва­д­жені в дію ло­каль­ні про­то­ко­ли на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги, за яки­ми на­да­ва­ла­ся ме­дич­на до­по­мо­га на­шим за­стра­хо­ва­ним осо­бам.

На те­му необ­хід­но­сті стан­дар­ти­за­ції цьо­го ро­ку ми по­ве­ли два круг­лих сто­ли, один з яких від­був­ся на­пе­ре­до­дні прий­нят­тя ме­дич­ної ре­фор­ми 18 жо­втня.

Екс­пер­ти МОЗ Украї­ни на­во­дять дані світо­во­го до­сві­ду в ро­з­роб­лен­ні стан­дар­тів на ос­но­ві на­у­ко­во-обґрун­то­ва­них да­них клініч­них до­слід­жень. Їх­ні ко­ле­ги з де­пар­та­мен­ту стан­дар­ти­за­ції ме­дич­них по­слуг ДП «Дер­жав­ний екс­перт­ний центр» МОЗ Украї­ни не ли­ше вка­зу­ють на необ­хід­ність як­най­швид­шо­го за­про­ва­д­жен­ня стан­дар­тів на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги, але й на за­лу­чен­ня до їх ро­з­роб­ки ін­ших про­фесій­них ор­гані­за­цій. На дум­ку екс­пер­тів, та­ки­ми ор­гані­за­ція­ми мо­жуть ста­ти стра­хо­ві ком­панії. І це дійс­но так, ад­же стра­хо­ви­ки ма­ють екс­перт­ні від­ді­ли, роль яких по­ля­гає у здійс­нен­ні оцін­ки обґрун­то­ва­но­сті ви­ко­ри­стан­ня тих чи ін­ших ме­то­дів ліку­ван­ня, в то­му числі у ро­зрізі еко­но­міч­ної скла­до­вої.

Не­за­ан­га­жо­ваність стра­хо­вої ком­панії що­до по­кра­щен­ня яко­сті на­дан­ня ме­дич­них по­слуг є неза­пе­реч­ною, ад­же ме­та її діяль­но­сті – за­до­во­леність клієн­тів та еко­но­міч­на до­ціль­ність су­ми стра­хо­вих ви­плат.

– Які ар­гу­мен­ти ма­ють по­вер­ну­ти до­ві­ру україн­ців до доб­ро­віль­но­го ме­дич­но­го страху­ван­ня? Чи змі­нять­ся умо­ви страху­ван­ня за про­гра­мою ДМС піс­ля вве­ден­ня мед­ре­фор­ми ?

– Го­лов­ним ар­гу­мен­том для клієн­та, на на­шу дум­ку, є якіс­на, по­в­но­цін­на, клініч­но обґрун­то­ва­на ме­дич­на до­по­мо­га. При цьо­му, ме­дич­ні за­кла­ди по­вин­ні на­да­ти ма­теріаль­но-тех­ніч­ну ба­зу та про­фесій­ні кад­ри для її ви­ко­нан­ня. А стра­хо­ви­ки – опе­ра­тив­но ор­гані­зу­ва­ти, пла­ну­ва­ти, кон­тро­лю­ва­ти і своє­час­но опла­чу­ва­ти її.

Умо­ви страху­ван­ня мо­жуть змі­ни­ти­ся тіль­ки з прий­нят­тям стан­дар­тів на­дан­ня ме­дич­ної до­по­мо­ги та про­ра­хун­ку їх вар­то­сті.

Тіль­ки піс­ля цьо­го, ма­ю­чи уя­ву про вар­тість тієї чи ін­шої оп­ції, мож­на го­во­ри­ти про оп­ційне на­пов­нен­ня стра­хо­вих про­дук­тів по ДМС та від­по­від­ні стра­хо­ві та­ри­фи.

ге­не­раль­ный ди­рек­тор СК «Наф­та­газ­страх»

Ан­тон КІЯШКО,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.