Стра­хо­ві ри­зи­ки в енер­ге­ти­ці Украї­ни

Енер­ге­ти­ка є од­нією з про­від­них і, ма­буть, од­нією із най­склад­ні­ших за прин­ци­па­ми функ­ціо­ну­ван­ня га­лу­зей еко­но­міки будь-якої дер­жа­ви. Су­час­на енер­ге­ти­ка Украї­ни скла­даєть­ся з: елек­тро­е­нер­ге­ти­ки, ядер­ної енер­ге­ти­ки, наф­то­га­зо­вої та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті

Finansovi poslugy - - СОДЕРЖАНИЕ -

Нині в енер­ге­ти­ці на­шої краї­ни від­бу­ва­ють­ся знач­ні транс­фор­ма­цій­ні змі­ни. Во­ни част­ко­во знай­шли своє ві­до­бра­жен­ня в прий­нятій «Енер­ге­тич­ній стра­те­гії Украї­ни на пе­ріод до 2035 ро­ку «Без­пе­ка, енер­го­е­фек­тив­ність, кон­ку­рен­то­спро­мож­ність», до­ку­мен­ті, який окреслює стра­те­гіч­ні орієн­ти­ри роз­вит­ку па­лив­но-енер­ге­тич­но­го ком­плек­су Украї­ни на пе­ріод до 2035 ро­ку. Од­нак, сьо­год­ні на жаль немає жод­но­го все­о­хо­плю­ю­чо­го до­ку­мен­ту, який де­таль­но зміг би опи­са­ти та про­раху­ва­ти всі ри­зи­ки функ­ціо­ну­ван­ня га­лузі. Так са­мо, на жаль, немає жод­но­го сло­ва про страху­ван­ня ри­зи­ків і у ви­щез­га­даній «Енер­ге­тич­ній стра­те­гії Украї­ни». Си­сте­ма страху­ван­ня, як один із еле­мен­тів змен­шен­ня цих ри­зи­ків та їх на­слід­ків, по­сту­по­во при­ни­кає в енер­ге­ти­ку. Про­цес, що­прав­да, ха­о­тич­ний та неси­стем­ний, і по­ки що неза­слу­же­но неві­до­бра­же­ний в українсь­кій енер­ге­ти­ці.

Ядер­на енер­ге­ти­ка. Страху­ван­ня ядер­них ри­зи­ків.

Роль ядер­ної енер­ге­ти­ки в су­час­но­му енер­ге­тич­но­му ба­лан­сі збіль­шуєть­ся, во­на по­сі­дає до­сить ва­го­ме міс­це в га­лузі. «На­ціо­наль­на атом­на енер­го­ге­не­ру­ю­ча ком­панія «Енер­го­атом» є опе­ра­то­ром 4 ді­ю­чих атом­них елек­тро­стан­цій Украї­ни за­галь­ною вста­нов­ле­ною по­туж­ністю 13 835 МВт. Украї­на по­сі­дає 7 міс­це в світі за по­каз­ни­ком вста­нов­ле­ної по­туж­но­сті АЕС та за­без­пе­чує близь­ко 55% по­треб Украї­ни в елек­тро­е­нер­гії (в осін­ньо-зи­мо­вий пе­ріод – 70%).

Си­сте­ма страху­ван­ня в цій ча­стині енер­ге­ти­ки до­сяг­ла ма­буть най­знач­ні­ших по­каз­ни­ків. І не ли­ше в Україні. Для за­без­пе­чен­ня на­дій­но­го страху­ван­ня ядер­них ри­зи­ків ство­ре­на світо­ва си­сте­ма ядер­них стра­хо­вих пулів. Нині це 26 ді­ю­чих пулів, в яких за­стра­хо­ва­но 380 із 439 ді­ю­чих ядер­них ре­ак­торів. На­разі Українсь­кий Ядер­ний стра­хо­вий пул є невід’єм­ною скла­до­вою світо­вої си­сте­ми ядер­них стра­хо­вих пулів, що вже біль­ше 60 ро­ків пра­ц­ює за йо­го пра­ви­ла­ми та про­це­ду­ра­ми. У свою чер­гу світо­ва спіль­но­та, до якої вхо­дять ці 26 на­ціо­наль­них ядер­них стра­хо­вих пулів, є скла­до­вою гло­баль­ної си­сте­ми ядер­ної без­пе­ки.

Об’єд­нан­ня «Ядер­ний стра­хо­вий пул» в Україні бу­ло ство­ре­но на­при­кін­ці 2003 р. від­по­від­но до По­ста­но­ви КМУ N953 від 23 черв­ня 2003 р. на ви­ко­нан­ня між­на­род­них зо­бов’язань Дер­жа­ви Украї­на за Ві­денсь­кою (1963 р.) Кон­вен­цією про ци­віль­ну

від­по­ві­даль­ність за ядер­ну шко­ду, ви­мог За­конів Украї­ни «Про ви­ко­ри­стан­ня ядер­ної енер­гії та ра­діа­цій­ну без­пе­ку», «Про ци­віль­ну від­по­ві­даль­ність за ядер­ну шко­ду та її фі­нан­со­ве за­без­пе­чен­ня» та За­ко­ну Украї­ни «Про страху­ван­ня». Цією ж По­ста­но­вою за­твер­дже­но По­ло­жен­ня про Пул та Правила страху­ван­ня. Ядер­ний стра­хо­вий пул Украї­ни (далі – Пул) – це доб­ро­вільне об’єд­нан­ня стра­хо­ви­ків-ре­зи­ден­тів Украї­ни, які в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку от­ри­ма­ли лі­цен­зію на про­ве­ден­ня обов’яз­ко­во­го страху­ван­ня ци­віль­ної від­по­ві­даль­но­сті опе­ра­то­ра ядер­ної уста­нов­ки за шко­ду, яка мо­же бу­ти за­подія­на вна­слі­док ядер­но­го ін­ци­ден­ту. Зав­дан­ням Пу­лу є ор­гані­за­ція та ко­ор­ди­на­ція страху­ван­ня і пе­ре­страху­ван­ня ри­зи­ків, що ви­ни­ка­ють під час екс­плу­а­та­ції українсь­ких ядер­них уста­но­вок та при тран­зит­но­му транс­пор­ту­ван­ні те­ри­торією Украї­ни ядер­них ма­теріалів, пе­ре­страху­ван­ня ри­зи­ків іно­зем­них опе­ра­торів ядер­них уста­но­вок.

З черв­ня 2004 ро­ку українсь­ким пу­лом за­стра­хо­ва­но ци­віль­ну від­по­ві­даль­ність пе­ред треті­ми осо­ба­ми (на­далі – ЦВ) за ядер­ну шко­ду ДП НАЕК «Енер­го­атом» (4 ді­ю­чих АЕС, 15 енер­го­бло­ків). Пул та­кож страхує ЦВ за ядер­ну шко­ду двох українсь­ких опе­ра­торів до­слід­ни­ць­ких ре­ак­торів. З лю­то­го 2012 р. за­стра­хо­ва­на й ци­віль­на від­по­ві­даль­ність Чор­но­бильсь­кої АЕС. Від­по­від­но до ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства, са­ме ЯСПУ страхує від­по­ві­даль­ність при тран­зи­ті ядер­них ма­теріалів те­ри­торією Украї­ни.

Ста­ном на 21.11.2017 ро­ку до скла­ду Ядер­но­го стра­хо­во­го пу­лу вхо­дить 21 українсь­ка стра­хо­ва ком­панія. Кво­ти учас­ни­ків ро­з­ра­хо­ву­ють­ся від­по­від­но до прий­ня­тої в ЯСП Ме­то­ди­ки. Фі­нан­со­вим Ко­мі­те­том та Ра­дою ЯСП що­квар­таль­но від­сте­жуєть­ся фі­нан­со­вий стан ком­паній. До­дат­ко­во учас­ни­ки на­да­ють на ко­ристь ЯСП фі­нан­со­ве за­без­пе­чен­ня у роз­мірі від 60% до 100% від роз­мі­ру влас­но­го утри­ман­ня. Ви­мо­ги ЯСП до учас­ни­ків пу­лу і бан­ків, фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти яких прий­ма­ють­ся у яко­сті фі­нан­со­во­го за­без­пе­чен­ня, знач­но жорст­кі­ші, ніж ви­мо­ги від­по­від­них ре­гу­ля­торів – Нац­ком­фін­по­слуг та НБУ.

У рам­ках ін­те­гра­ції до світо­вої си­сте­ми ядер­но­го страху­ван­ня ЯСП, ак­тив­но пра­ц­ює над збіль­шен­ням порт­фе­лю із вхід­но­го пе­ре­страху­ван­ня. На­разі Українсь­ко­му ЯСП, не зва­жа­ю­чи на за­низь­кий су­ве­рен­ний рей­тинг Украї­ни та від­сут­ність між­на­род­них рей­тин­гів у учас­ни­ків, до­ві­ря­ють у пе­ре­страху­ван­ня ядер­ні ри­зи­ки (ци­віль­ної від­по­ві­даль­но­сті, май­на, пе­ре­рви у ви­роб­ниц­тві, від­по­ві­даль­но­сті ди­рек­торів і по­са­до­вих осіб, транс­пор­ту­ван­ня ядер­них ма­теріалів, то­що) вже із 18 країн світу: Бель­гії, Бі­ло­русі, Бол­гарії, Ін­дії, Іс­панії, Ка­на­ди, Ки­таю, Ні­дер­лан­дів, Росії, Сло­вач­чи­ни, Сло­венії, Угор­щи­ни, Фін­лян­дії, Фран­ції, Хо­рватії, Чехії, Швей­ца­рії та Шве­ції. ЯСПУ є чи не най­біль­шим на­ціо­наль­ним екс­пор­те­ром стра­хо­вої по­слу­ги з Украї­ни. Порт­фель ЯСП із вхід­но­го пе­ре­страху­ван­ня по­чав на­бу­ва­ти сут­тєвих об’ємів 2009 р. Всьо­го за пе­ріод 2009–2016 р.р. під­пи­са­но пре­мій із вхід­но­го пе­ре­страху­ван­ня (у пе­ре­ра­хун­ку в єв­ро) у су­мі ~12,3 млн єв­ро, за­яв­ле­но ви­плат на су­му ~3,0 млн єв­ро. Із них вже ви­пла­че­но по збит­ках (най­біль­ші – по Фран­ції та Шве­ції) 2,5 млн єв­ро, у т.ч. – 70 тис єв­ро у рам­ках солі­дар­ної від­по­ві­даль­но­сті за непла­то­спро­мож­них учас­ни­ків. За­га­лом же, за весь час іс­ну­ван­ня ЯСП під­пи­са­но пре­мій на ~90 млн єв­ро.

Пул пра­ц­ює у Гро­мадсь­ких Ра­дах На­ціком­фін­по­слуг, Ан­ти­мо­но­поль­но­го Ко­мі­те­ту, Дер­жа­то­мре­гу­лю­ван­ня, Дер­жав­ної фіскаль­ної служ­би, Мін­па­ли­ве­нер­го Украї­ни, є чле­ном Лі­ги стра­хо­вих ор­гані­за­цій Украї­ни, Українсь­ких ядер­но­го то­ва­ри­ства та ядер­но­го фо­ру­му.

Ста­ном на кі­не­ць 2017 ро­ку успіш­но ім­пле­мен­то­ва­но пер­ший етап ре­форм. Зо­кре­ма: фі­нан­со­ве за­без­пе­чен­ня учас­ни­ків прий­маєть­ся ви­ключ­но від що­квар­таль­но рей­тин­го­ва­них Фі­нан­со­вим Ко­мі­те­том та Ра­дою ЯСП бан­ків; це фі­нан­со­ве за­без­пе­чен­ня прий­маєть­ся або у вигляді ко­штів на прак­тич­но без­умов­но кон­тро­льо­ва­них ЯСП ра­хун­ках, або – без­умов­ної безвід­зив­ної бан­ківсь­кої га­ран­тії; пе­ре­гля­даєть­ся си­сте­ма фор­му­ван­ня та роз­мі­щен­ня ре­зервів учас­ни­ків, в т.ч. – з транс­фе­ром та адап­та­цією прак­тик Бри­тансь­ко­го пу­лу і рин­ку Ллойдс; за ви­ключ­но ак­тив­но­го спри­ян­ня з бо­ку На­ціо­наль­ної Ко­місії ве­деть­ся ро­бо­та з ак­ту­алі­за­ції на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства та ре­гу­ля­тор­них ак­тів: від пи­тань ра­ти­фіка­ції дер­жа­вою Украї­на остан­ніх між­на­род­них Кон­вен­цій до внут­ріш­ніх ре­гу­ля­тор­них до­ку­мен­тів ЯСП; зроб­ле­но кро­ки на шля­ху до пе­ре­тво­рен­ня Українсь­ко­го пу­лу у по­в­но­цін­но­го учас­ни­ка стра­хо­во­го рин­ку зі спе­ціаль­ним ста­ту­сом, як це є деін­де у світі.

Дру­гий етап ре­форм (при­ве­ден­ня умов страху­ван­ня ЦВ за ядер­ну шко­ду до су­час­них стан­дар­тів, змі­на політи­ки фор­му­ван­ня ре­зервів учас­ни­ків, ак­ту­алі­за­ція від­по­від­них ре­гу­ля­тор­них ак­тів Нац­ком­фін­по­слуг та КМУ, змі­ни бан­ківсь­ко­го ва­лют­но­го за­ко­но­дав­ства) пла­нуєть­ся в ці­ло­му за­вер­ши­ти до кін­ця 2017 ро­ку.

За­вер­шен­ня третьо­го ета­пу ре­форм, що пе­ред­ба­чає прак­тичне опра­ц­ю­ван­ня ре­форм пер­шо­го та дру­го­го ета­пу, змі­ну ста­ту­су ЯСП, прий­нят­тя змін до за­ко­но­дав­ства, вклю­ча­ю­чи ра­ти­фіка­цію онов­ле­ної Ві­денсь­кої Кон­вен­ції про ЦВ за ядер­ну шко­ду споді­ває­мо­ся до кін­ця 2019 р.

Про­су­ван­ня ви­ще­за­зна­че­них ре­форм в українсь­ко­му ЯСП доз­во­лить йо­му зай­ня­ти більш ва­го­ме міс­це не тіль­ки в світо­вій си­сте­мі страху­ван­ня ядер­них ри­зи­ків, а і в за­галь­ній си­сте­мі, як її важ­ли­вої скла­до­вої, управ­лін­ня ри­зи­ка­ми в енер­ге­тич­ній га­лузі.

Ди­рек­тор СК «ЕКСПО СТРАХУ­ВАН­НЯ»

Ана­толій ІВАНЦІВ,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.