МОНІТО­РИНг ТА ОцІНКА ЯКО­СТІ БАНКВСЬКИХ ПО­СЛУг В УКРАїНІ

Finansovi poslugy - - Финансовые Услуги -

ЛОБОЗИНСЬКА Со­фія Ми­ко­лаїв­на

докт. екон. на­ук, проф.,

Ль­вівсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка

E-mail: lobozynska.sophia @yahoo.com

КРВАВИЧ Ок­са­на Яро­славів­на

ма­гістрз бан­ківсь­кої спра­ви, Ль­вівсь­кий на­ціо­наль­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка

E-mail: oksanakrvavych@gmail.com

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.