НІ­ЧО­ГО НЕ ВИРІШЕНО

Football (Ukraine) - - Украина Кубок - Юрій Кон­ке­вич

Лу­цьк. «Аван­гард». 2250 ар­бітр: Ко­зик (Му­ка­че­ве) «Во­линь»: Неділь­ко – Р. Ни­ки­тюк, Ша­ба­нов, Го­ро­пев­шек, По­льо­вий – Кра­вчен­ко, Бо­г­да­нов (Ло­гі­нов, 82) – Ме­ме­шев, Гу­ме­нюк (Дудік, 77), Хо­мчен­ко (Че­пе­люк, 46) – Козь­бан НЗ: Шуст, Ша­по­вал, Петров, А. Ни­ки­тюк тре­нер: Квар­ця­ний «Зо­ря»: Шев­чен­ко М. – Ка­ме­ню­ка, Че­чер, Сі­ва­ков, Су­хо­ць­кий, Чай­ковсь­кий, Гор­дієн­ко, Лі­пар­тія (Лю­бе­но­вич, 78), То­то­ви­ць­кий (Па­улі­ньо, 61), Пет­ряк (Ка­ра­ваєв, 46), Буд­ківсь­кий НЗ: Шев­чен­ко О., Ра­фа­ель, Ква­сов, Опа­на­сен­ко тре­нер: Вер­ни­дуб Го­ли: Бо­г­да­нов (18) – То­то­ви­ць­кий (23) По­пе­ре­джен­ня: Кра­вчен­ко – Ка­ме­ню­ка

Під час зи­мо­вої па­у­зи «Во­линь» пе­ре­тво­ри­ла­ся з серй­оз­но­го учас­ни­ка бо­роть­би за п’яте чи ще більш ви­со­ке міс­це в се­ред­ня­ка з пер­спек­ти­ва­ми вза­галі при­пи­ни­ти іс­ну­ван­ня в кін­ці се­зо­ну. Склад по­ки­ну­ло декіль­ка про­від­них грав­ців (Політи­ло, Ко­бахід­зе, Ма­тей, Шар­пар, На­со­нов), за неви­пла­ту бор­гів за рі­шен­ня­ми ФІФА клуб от­ри­мав мі­нус 12, та ще й та­ких по­ка­рань по­пе­ре­ду мо­же бу­ти біль­ше. До то­го ж «Во­лині» за­бо­ро­ни­ли реєстру­ва­ти но­вих грав­ців, а са­ма під­го­тов­ка вий­ш­ла незвич­но див­ною з єди­ною поїзд­кою на за­кор­дон­ний збір до Ін­дії.

Так що бу­ло ці­ка­во по­ба­чи­ти, якою по­стане ко­ман­да Віталія Квар­ця­но­го в пер­шо­му мат­чі ро­ку. Не­має визна­че­но­сті на­віть зі стар­то­вим скла­дом лу­чан, ад­же «Во­линь» остан­нім ча­сом бу­ла тра­ди­цій­но сек­рет­ною.

Ка­д­ро­ві про­бле­ми «Во­лині» під­си­ли­ли трав­ми Ге­ра­си­мю­ка, Ді­ден­ка і дис­квалі­фіка­ція Жуні­ча. То­му са­ме та­ла­но­ви­та і не ду­же мо­лодь діста­ла шанс про­яви­ти се­бе. Від­так Квар­ця­ний міг ро­з­ра­хо­ву­ва­ти під­си­ли­ти гру тіль­ки ви­хо­ван­ця­ми своєї шко­ли.

У «Зорі» та­кож бу­ли «про­бої­ни» зі скла­дом, але лу­ган­ча­ни більш-менш кон­тро­лю­ва­ли си­ту­а­цію. Так, пі­шли Пи­ляв­ский і Ма­ли­новсь­кий, але в яко­сті за­мі­ни вда­ло­ся під­шу­ка­ти ви­ко­нав­ців, і на­віть на про­блем­ні міс­ця знай­ти но­вач­ків.

Пер­ші 15 хви­лин бу­ли тра­ди­цій­ною роз­від­кою. У та­ких скла­дах ко­ман­ди ще не гра­ли од­на про­ти од­ної, то­му дов­гий час не на­ва­жу­ва­ли­ся ат­ку­ва­ти ве­ли­ки­ми си­ла­ми. Гос­по­дарі зі­гра­ли обе­реж­но, але на­дій­но – «Зо­ря» ж не фор­су­ва­ла подій. І дар­ма, бо на 18-й хви­лині лу­ча­нам вда­ла­ся роз­ма­ши­ста і дов­га ата­ка, під час якої м’яч пе­ре­ко­чу­вав з флан­гу на фланг, до­ки не опи­ни­вся у Бо­г­да­но­ва. Ан­дрій підібрав йо­го у зоні між цен­тром кола і штраф­ною, об­ро­бив і з пра­вої за­ря­див у верх­ній кут – 1:0!

«Зо­ря» швид­ко від­по­ві­ла – про­ва­ли­вся пра­вий фланг за­хи­сту, де грав мо­ло­дий Ни­ки­тюк, і Лі­пар­тія по­дав в центр штраф­но­го. Ту­ди на­бі­га­ло кіль­ка грав­ців «Зорі», але пер­шим був на м’ячі То­то­ви­ць­кий, який го­ло­вою без шна­сів для Неділь­ка уві­гнав м’яча в кут – 1:1.

Гра спа­лах­ну­ла і так са­мо швид­ко за­спо­коїла­ся. «Во­линь» від­да­ла те­ри­торію і гра­ла на контр­ата­ках. І мог­ла зло­ви­ти свій дру­гий шанс! Ме­ме­ше­ва ви­ве­ли в штраф­ній на удар, але Ред­ван по­чав при­ла­што­ву­ва­ти­ся до уда­ру пра­вою, в ре­зуль­таті чо­го му­сив про­би­ва­ти вже під пре­син­гом, то­му удар не вдав­ся.

Дру­гий тайм роз­по­чав­ся із за­мін (у нас вий­шов Че­пе­люк за­мість Хо­мчен­ка, в го­стей – Ка­ра­ваєв за­мість Пет­ря­ка) і де­я­ко­го сум­бу­ру в діях обох ко­манд. Він па­ну­вав на полі в ін­шо­му – все ж від­чу­ва­ло­ся, що оби­дві ко­ман­ди біль­ше ба­жа­ли не про­пу­сти­ти вдру­ге. Але дру­га по­ло­ви­на дру­го­го тай­му біль­ше вда­ла­ся «Во­лині». Лу­ча­ни пе­ре­стрі­ля­ли су­пер­ни­ка за мо­мен­та­ми та уда­ра­ми. Особ­ли­во шко­да мо­мен­ту ка­піта­на – Сер­гій Кра­вчен­ко стрі­ляв із 22-х мет­рів, зов­сім близь­ко прой­шов м’яч від ку­та воріт…

Ні­чия, яка аж ніяк не озна­чає, що все в цьо­му про­ти­сто­ян­ні вирішено.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.