AVE, СAESAR, MORITURI TE SALUTANT

Во­линь – Сталь – 1:0

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ПРЕМЬЕР-ЛИГА - Сер­гій Аб­рам­чук

лу­цьк. «Аван­гард». 2 850 Cуд­дя: Пас­хал (Хер­сон) «Во­линь»: Шуст – Гу­ме­нюк, Жуніч, Ло­гі­нов, Ша­ба­нов – Бо­г­да­нов, Кра­вчен­ко – Ме­ме­шев, Хо­мчен­ко, Де­да (Че­пе­люк, 26, Р. Ни­ки­тюк, 71, Го­ро­пев­шек, 90+3) – Ді­ден­ко НЗ: Ки­чак, Ро­ма­нюк, Дудік, Петров тре­нер: Квар­ця­ний «Сталь»: Пань­ків – Ба­ра­новсь­кий, Іщен­ко, Кра­вчен­ко, Во­ронін – Ка­ра­сюк, Ка­лен­чук (Де­бел­ко, 62) – Гор Ма­ла­кян, Ед­гар Ма­ла­кян (Буд­нік, 74), Лазіч, Васін (Кот­ляр, 82) НЗ: Бан­ду­ра, Латі­фу, Пше­нич­них, Ку­че­ров тре­нер: ван дер Меєр Гол: Хо­мчен­ко (54) По­пе­ре­джен­ня: Ша­ба­нов, Васін, Р. Ни­ки­тюк, Шуст, Гу­ме­нюк мо­лодь – 2:1 (Петров, 19, Льозін, 31 – Р. Ни­ки­тюк, 61, аг)

Кож­ний до­маш­ній матч «Во­лині» те­пер на­че ра­ри­тет для ко­лек­ціо­не­ра. Кож­ний поє­ди­нок для грав­ців – про­сто спро­ба по­ка­за­ти свою фут­боль­ну спро­мож­ність – не біль­ше і не мен­ше. На тиж­ні пе­ред грою із «Стал­лю» у лу­чан за­бра­ли ще 6 очок, цьо­го ра­зу за борг пе­ред бол­га­ри­ном Занєвим. В прин­ци­пі, ця но­ви­на прой­ш­ла май­же непо­мі­че­ною в Лу­ць­ку. Тут звик­ли до «хо­ро­ших» зві­сток про клуб, який на по­чат­ку квіт­ня свят­ку­ва­ти­ме (?) 56-й день на­род­жен­ня. Уль­трас «Во­лині» на по­чат­ку мат­чу при­свя­ти­ли цій те­мі спе­ціаль­ну ко­рео­гра­фію – крім тра­ди­цій­них ди­мів виві­си­ли ба­нер із за­кли­ком: «Па­ли­ця, вря­туй «Во­линь».

Тим не мен­ше, «Во­линь» ви­рі­ши­ла ста­ти но­вим «Крив­ба­сом», який, пе­ре­фра­зо­ву­ю­чи ла­тинсь­ке при­слів’я, йдучи на смерть вес­ною 2013 ро­ку, са­лю­ту­вав чем­піо­на­ту непо­ступ­ли­вою грою.

Ка­д­ро­ві «фіш­ки» стар­то­во­го скла­ду «Во­лині» – де­бют в УПЛ 17-річ­но­го Де­ди і пов­на вчо­раш­ніх дуб­лерів ла­ва за­пас­них – Ро­ма­нюк, Дудік, Петров, Че­пе­люк, Ни­ки­тюк… В «Сталі» особ­ли­во ста­ра­ли­ся в грі про­ти своєї ко­лиш­ньої ко­ман­ди Ро­ман Ка­ра­сюк і Сер­гій Во­ронін.

Погода зро­би­ла при­єм­ний сюр­приз учас­ни­кам мат­чу – хоч цьо­го ран­ку у Лу­ць­ку ста­ло хо­лод­ні­ше, але хма­ри роз­сту­пи­ли­ся, на­тя­ка­ю­чи на те, що час роз­сту­пи­ти­ся хма­рам і дов­ко­ла «Во­лині». «Во­линь» зно­ву не змог­ла ви­ста­ви­ти оп­ти­маль­ний склад. Олег Ге­ра­си­мюк та Дмит­ро Козь­бан все ще трав­мо­вані, не міг за­мі­ни­ти дис­квалі­фі­ко­ва­но­го Во­ло­ди­ми­ра По­льо­во­го Вла­ди­слав Ша­по­вал, який та­кож от­ри­мав уш­код­жен­ня пе­ред грою.

За­те у грі про­ти «Сталі» де­бю­ту­вав Яро­слав Де­да, що­прав­да, грав він тіль­ки до 26-ї хви­ли­ни і був за­мі­не­ний на Че­пе­лю­ка. Пер­ший тайм вза­галі не вель­ми вдав­ся гос­по­да­рям, ад­же у ствір воріт лу­ча­нам не вда­ло­ся жод­но­го ра­зу про­би­ти. За жорст­кої бо­роть­би на кож­но­му клап­ти­ку по­ля, яку нав’яза­ла «Сталь», го­сті часті­ше по-справж­ньо­му тур­бу­ва­ли во­ро­та опо­нен­тів. Три­чі Бо­г­дан Шуст ста­вав непо­руш­ною скелєю ата­кам ста­ле­варів. Особ­ли­ва честь і хва­ла Бо­г­да­ну за «зне­ш­код­жен­ня» ви­хо­ду Лазі­ча сам на сам. Ін­шим ра­зом ви­ру­чив гос­по­дарів ліній­ний ар­бітр, який по­ба­чив спра­вед­ли­вий оф­сайд у Васі­на – той до­би­вав піс­ля уда­ру Лазі­ча в стій­ку.

Та­ким са­мим во­ро­тарсь­ким по­дви­гом роз­по­чав­ся й дру­гий тайм – Шуст в остан­ній мо­мент ви­тяг­нув ру­ку, в яку по­тра­пив м’яч піс­ля уда­ру Васі­на.

Лу­ча­ни ж від­по­ві­ли відра­зу… го­лом! Кра­вчен­ко про­би­вав з даль­ньої ди­стан­ції, влу­чив в Че­пе­лю­ка, м’яч від­летів на лівий фланг, де Хо­мчен­ко, по­ка­зав­ши дри­блінг, по­мітив, що Пань­ків при­кри­ває ближ­ню стій­ку. Вітя під­сік м’яча й пе­ре­ки­нув кі­пе­ра го­стей. Гол-кра­сень, який став де­бют­ним в УПЛ для мо­ло­до­го на­пад­ни­ка – 1:0.

Піс­ля цьо­го у лу­чан по­ча­ло ви­хо­ди­ти на полі на­ба­га­то біль­ше у порів­нян­ні з три­вож­ним пер­шим тай­мом. Тим біль­ше, що го­сті, на­певне, зба­г­ну­ли – Шу­ста цьо­го мат­чу їм не про­би­ти, ад­же Де­бел­ко бив, зда­ва­ло­ся б, точ­но в кут, але ж Шуст є Шуст. Бо­г­дан ви­ру­чив своїх і в за­ключ­ні де­сять хви­лин, особ­ли­во піс­ля ви­па­ду Ма­ла­кя­на. 13-го бе­рез­ня хре­сто­нос­ці гра­ли до цьо­го три ра­зи і в усіх цих мат­чах пе­ре­ма­га­ли. Не інак­ше, як в п’ят­ни­цю 13-го слід при­зна­ча­ти мат­чі лу­ча­нам!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.