НІЧИЯ ІМЕНІ МОН­ЗУЛЬ

Football (Ukraine) - - УКРАИНА | ПРЕМЬЕР-ЛИГА - Юрій КОНКЕВИЧ

Во­линь Чор­но­мо­ре­ць

лу­цьк. «аван­гард». 3100 суд­дя: Мон­зуль (Хар­ків) «Во­линь»: Шуст – По­льо­вий, Жуніч, Ло­гі­нов, Ша­ба­нов, Бо­г­да­нов (Дудік, 85), Кра­вчен­ко, Ме­ме­шев, Хо­мчен­ко (Гу­ме­нюк, 41), Ге­ра­си­мюк, Козь­бан (Пет­ров, 46) нз: Неділь­ко, Ро­ма­нюк, Го­ро­пев­шек, Ни­ки­тюк Р. Тре­нер: Квар­ця­ний «Чор­но­мо­ре­ць»: Бо­ро­вик, Аза­ць­кий, Хо­чо­ла­ва, Ко­ва­ле­ць, Кор­кіш­ко (Ба­рил­ко, 85), Хоб­лен­ко (Старі­ков, 51), Калітвін­цев (Та­тар­ков, 80), Смір­нов, Філі­мо­нов, Мар­ти­нен­ко, Дан­чен­ко. нз: Без­рук, Ку­цен­ко, Пе­ре­вер­за, Ка­баєв. Тре­нер: Ба­бич Го­ли: Дудік (90+1) – Смір­нов (45+1) По­пе­ре­джені: Філі­мо­нов (39), Бо­ро­вик (90), Ша­ба­нов (90+3) Ви­лу­чені: Філі­мо­нов (40, 2жк) Мо­лодіж – 4:2 (Де­да, 37, 63, Пет­ров 39, Льозін, 90+1 – Но­рен­ков 8, Глу­щен­ко 79)

По­тен­цій­но неці­ка­вий матч но­мі­наль­них аут­сай­дерів УПЛ зве­се­ли­ло суд­дівсь­ке при­зна­чен­ня. В Лу­ць­ку де­бю­ту­ва­ла кра­щий жі­но­чий ар­бітр ФІФА 2015 ро­ку Ка­те­ри­на Мон­зуль. І як де­бю­ту­ва­ла! Піс­ля бу­кетів тро­янд від ка­пітанів Філі­мо­но­ва і Кра­вчен­ка Мон­зуль в кін­ці пер­шо­го тай­му від­пра­ви­ла від­по­чи­ва­ти пер­шо­го за два по­спіль гру­бих по­ру­шен­ня пра­вил спо­чат­ку на Ге­ра­си­мю­ку, а по­тім на Кра­вчен­ко й об­ра­же­но пі­шов у роз­дя­галь­ню…

Але кін­ців­ка тай­му бу­ла зі­гра­на по сце­нарію остан­ньо­го «кла­си­ко» – Во­линь в біль­шо­сті про­пу­сти­ла. Піс­ля ку­то­во­го Ша­ба­нов бо­ров­ся із Хоб­лен­ко і ски­нув м’яча на даль­ню стій­ку. Там пер­шим був Смір­нов, який влу­чив у про­стір між Шу­стом і стій­кою – 0:1.

Дру­гий тайм «Во­линь» по­ча­ла із грою у три за­хис­ни­ка, змі­нив­ши на­пад­ни­ків. Вий­шов дво­мет­ро­вий Пет­ров, але мо­мен­тів в гос­по­дарів не по­біль­ша­ло. «Мо­ря­ки» від­да­ли те­ри­торію, ма­ю­чи «плюс один» на таб­ло і «мі­нус один» в скла­ді.

Але на 74 хви­лині гол ту­ру міг за­би­ти оде­сит Кор­кіш­ко. Під­хо­пив­ши м’яча на своїй по­ло­вині по­ля, він до­брих 50 мет­рів мчав по­вз чо­ти­рьох (!) во­ли­нян, але йо­го об­від­но­му уда­ру дав ра­ду Бо­г­дан Шуст.

У від­по­відь за­би­ва­ти бу­ли зо­бов’яза­ні Ге­ра­си­мюк і Ме­ме­шев. Олег за­ми­кав про­стріл По­льо­во­го, але йо­го по­стрі­лу з 9 мет­рів зов­сім тро­хи не ви­ста­чи­ло точ­но­сті. А Ред­ван про­би­вав з 11 мет­рів піс­ля скид­ки Пет­ро­ва й був один-од­нісінь­кий…

Дик­тор вже встиг ого­ло­си­ти вбоіл­валь­ни­кам про на­ступ­ні мат­чі, за­про­си­ти жур­налістів на прес-кон­фе­рен­цію, зда­ва­ло­ся, що «Чор­но­мо­ре­ць» на­ре­шті ви­грає в чем­піо­наті, аж тут «Во­линь» за­ро­би­ла ку­то­вий. Зда­ва­ло­ся, що во­на так са­мо йо­го змар­нує, як і всі по­пе­ред­ні, які не за­кін­чу­ва­ли­ся уда­ром в пло­щи­ну воріт. Але по­да­ча кор­не­ра знай­ш­ла Ге­ра­си­мю­ка, той клас­но про­бив в до­тик, Бо­ро­вик від­бив на Дудіка і той за­бив рятів­ний для Во­лині гол. Ар­тем про­во­див на полі шо­сту хви­ли­ну і тіль­ки втретє торк­нув­ся м’яча. Мо­ло­дий і фар­то­вий?

Прес-ха­та

Віталій Квар­ця­ний:

«Ми зна­ли, що Чор­но­мо­ре­ць бу­де гра­ти на контр­ата­ках, то­му слід бу­ло гра­ти швид­ше, щоб не доз­во­ля­ти це су­пер­ни­ку. По­ки ми роз­ви­ва­ли кон­струк­тив­ні дії, «Чор­но­мо­ре­ць» всти­гав по­вер­ну­ти­ся. Дудік вий­шов. Я по­про­сив: «Крім те­бе ніх­то не заб’є». Си­нок мо­ло­де­ць, вий­шов, знай­шов се­бе, взяв і до­бив. Ми не осо­ро­ми­ли­ся, не про­гра­ли. А Чор­но­мо­ре­ць доб­ре зі­грав. …Ар­бітр від­су­ди­ла ду­же серй­оз­но, гру не зіп­су­ва­ла. Груба гра зму­си­ла її по­ка­за­ти чер­во­ну карт­ку. …То­нус ко­ман­ди за­раз змен­ше­ний за ра­ху­нок тих нега­тив­них мо­мен­тів, що є нав­ко­ло Во­лині. Але май­стри в нас все од­но є. – Це ін­ша ко­ман­да. Що я чув? Ні­би по­да­ли до­ку­мен­ти на реєстра­цію но­во­го клу­бу, який ство­рюєть­ся в Лу­ць­ку. Це з то­го, що я чув. Там бу­дуть но­ві за­слу­жені і мо­лоді грав­ці. По­сту­по­во хо­чуть кро­ку­ва­ти – пер­шість об­ласті, по­тім ама­торсь­ка пер­шість Украї­ни. Ще по­тріб­но прой­ти кри­терії ате­ста­ції ФФУ. Ду­маю, що цей клуб почне з «ну­ля». А Во­линь ак­тив­но до­грає цей чем­піо­нат. Мо­же, хтось і від­гук­неть­ся на на­ші про­бле­ми – ми за­криє­мо бор­ги і за­ли­ши­мо­ся в Прем’єр-лізі. Олек­сандр Ба­бич:

«Гра­ти про­ти «Во­лині» важ­ко за­вжди, а гра­ти в мен­шо­сті – ще важ­че. Ви­лу­чен­ня внес­ло пев­ні ко­рек­ти­ви в на­шу гру. В кін­ці не ви­ста­чи­ло нам до­сві­ду, щоб по­тяг­ну­ти час, за­сто­су­ва­ти фут­боль­ні хит­ро­щі»

ека­те­ри­на Мон­зуль впер­вые от­ра­бо­та­ла на мат­че упл в ка­че­стве глав­но­го судьи. с та­ким по­мощ­ни­ком как на­та­лья ра­чин­ская ни­ка­кие де­бю­ты не страшны

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.