РОС­СИЯ

Football (Ukraine) - - АССОРТИ -

22-й тур

мор­до­вия – к р ылья С о в е т о в – 1:2 ( Л у ц е н к о , 8 1 – Та р а н о в , 4 , Кор­ни­лен­ко, 65). 3404 « мор­до­вия » : Ч е б а н у – Ши­то в , Р ы к о в , Фиб е л ь , Л о м и ч – С т е в а н о - в и ч , Ши­пи ц и н ( Б о б е р , 6 6 ) – Д у д и е в ( И в а н о в , 5 5 ) , В л а с о в , Мух а м е т ши н – Са­мо­дин ( Лу­цен­ко, 58) « к р ылья С о в е т о в » : Ло­рия – Цалл а г о в , Б у р л а к , Н а д с о н , Та р а н о в , Ят­чен­ко – Бру­но ( Си­майс, 63), По­мер­ко, Г. Га б у л о в ( Б а т о , 9 0 ) , Мол л о – Кор­ни­лен­ко ( Яко­влев, 87) Дин а мо – к р а с н о д а р – 1 : 4 (Ион о в , 2 7 , п е н – Ма­мае в , 3 1 , п е н , Под­бе­рез­кин, 47, Смолов, 69, Ах­ме­дов, 82). 3863 « Дин а мо » : В . Га б у л о в – Жив о г л я - д о в , Д ь я к о в , Х о л ь м е н , Мор о з о в , Е ще н к о – С о с н и н , Д р а г у н ( К у з ь м и н , 55), Зоб­нин ( Та ша е в , 7 7 ) , И о н о в – Бе­чи­рай ( По­греб­няк, 46) «крас­но­дар»: К р и ц юк – К а л е ши н , С и г у р д с с о н , Гр а н к в и с т, П е т р о в – П е р е й р а , К а б о р е , А х м е д о в – Ма­мае в ( Б ы с т р о в , 7 9 ) , С м о л о в ( Мар к о в , 82), Под­бе­рез­кин ( Ари, 64)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.