МІХА ЗАБИВАВ, БЕ­РЕЗ­КА ДИВУВАВ

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ПРЕМЬЕР-ЛИГА - Сер­гей Шев­чен­ко Юрій Кон­ке­вич Сер­гей Шев­чен­ко

вы­ру­чал Бо­ро­вик. Даль­ний удар Бар­ту­ло­ви­ча, вы­стрел Громова, «на­вес в створ» от Тка­чу­ка – вез­де до­тя­ги­вал­ся ки­пер «Чер­но­мор­ца». Спас Бо­ро­вик (не пу­тать с зам­гу­бер­на­то­ра Одес­ской об­ла­сти. – Ред.) и по­сле уда­ра вы­шед­ше­го на за­ме­ну Ре­бен­ка (он, как и Бар­ту­ло­вич, иг­рал на пра­вом флан­ге), но до­би­ва­ние Ко­ло­мой­ца уже ни­ка­кой вра­тарь бы не от­ра­зил – 2:0, пер­вый гол экс-фор­вар­да «Алек­сан­дрии» за «Вор­склу»!

Пол­тав­чане до­бы­ли тру­до­вую «вик­то­рию», а клю­че­вую роль сыг­рал гол в на­ча­ле встре­чи – этот уг­ло­вой раз­ру­шил все пла­ны «Чер­но­мор­ца». При­ят­ная иг­ра «Вор­ск­лы», ко­то­рая тем са­мым ре­а­би­ли­ти­ро­ва­лась за неубе­ди­тель­ные мат­чи про­тив «Ста­ли» и «Олим­пи­ка». На­сто­я­щее же ис­пы­та­ние «зе­ле­но-бе­лым» пред­сто­ит в сле­ду­ю­щем ту­ре, ко­гда они встре­тят­ся с «Ди­на­мо».

во­линь Кар­па­ти

Лу­цьк. «аван­гард». 6000 Су­дья: Бе­рез­ка (Київсь­ка об­ласть) «во­линь»: Шуст – Гу­ме­нюк, Жуніч, Го­ро­пев­шек, Ша­по­вал – Бо­г­да­нов, Кра­вчен­ко – Ро­ма­нюк (Хо­мчен­ко, 57), Ге­ра­си­мюк, Ме­ме­шев (Дудік, 62) – Пет­ров (Де­да, 86) Квар­ця­ний «Кар­па­ти»: Ми­сак – Мар­ко­вич, Но­во­тря­сов, Пластун, Ко­сте­вич – Да­у­швілі (Кльоц, 69), Го­ло­дюк – Д. Мірош­ни­чен­ко, Ху­доб’як, Ко­жа­нов (Кар­но­за, 46) – Густа­во Ле­щук тре­нер: Бе­зуб’як по­пе­ре­дже­ний Ко­жа­нов мо­лодь – 2:1 (Де­да, 34, Ко­тюн, 86 – Оке­чук­ву, 24). Не­ре­алі­зо­ва­ний пе­наль­ті: Ша­ба­нов (79). Ви­лу­чен­ня: Пуч­ковсь­кий (85)

Матч у Лу­ць­ку на­зи­ва­ли чо­мусь остан­нім шан­сом для «Кар­пат» увір­ва­ти­ся в зо­ну Лі­ги Єв­ро­пи. Тим біль­ше, що мо­ти­ва­ція «Во­лині» нині – про­сто гід­но гра­ти. Крім універ­са­ла Ша­ба­но­ва, який від­си­джу­вав штраф за чер­во­ну у Києві, в Квар­ця­но­го тра­ди­цій­но ба­га­то трав­мо­ва­них – Ді­ден­ко, По­льо­вий, Козь­бан… А тут ще й пів­ти­сячі фанів зі Ль­во­ва при­ї­ха­ли, щоб під­т­ри­ма­ти своїх!

Тим неочіку­вані­ше бу­ло по­ба­чи­ти в пер­шо­му тай­мі та­кі роз­губ­лені «Кар­па­ти», які бу­ли нездат­ні зв’яза­ти па­ру пасів. Три­кут­ник Кра­вчен­ко – Ге­ра­си­мюк – Бо­г­да­нов в цен­трі по­ля на­чи­сто пе­ре- тре­нер: гра­вав ві­за­ві, на флан­гах нес­ли­ся Ме­ме­шев і мо­ло­дий Ро­ма­нюк. Сто­сов­но вчо­раш­ніх дуб­лерів – їх в мат­чі зі­гра­ло всьо­го ше­сте­ро. Не всі се­бе знай­шли в мат­чі, на­при­клад, Пет­ров з Хо­мчен­ком про­сто про­ва­ли­ли поє­ди­нок. Бас­кет­бо­ло­подіб­ний Сер­гій Пет­ров зга­яв унікаль­ний шанс – Ме­ме­шев в цен­трі пе­ре­хо­пив і вий­шов з ним віч-на-віч із Пла­сту­ном і Ми­са­ком. Ред­ван від­дав Пет­ро­ву на по­рож­ні во­ро­та, але м’яч у то­го за­плу­тав­ся у до­в­же­лез­них но­гах.

Ін­ші події пер­шо­го тай­му оп­ти­міз­му «Кар­па­там» не до­да­ва­ли: Ге­ра­си­мюк клас­но зрі­зав го­ло­вою у даль­ній кут піс­ля по­да­чі Кра­вчен­ка, але Ми­сак ви­ру­чив. А ще двічі (!) Сер­гій Бе­рез­ка від­мі­няв го­ли центр­бе­ка Го­ро­пев­ше­ка. Міха під­клю­чав­ся на стан­дар­ти, забивав і роз­ча­ро­ва­но біг в за­хист. Спо­чат­ку за­хис­ник про­сто ви­со­ко ви­с­триб­нув, не тор­ка­ю­чись Ми­са­ка, м’яч влу­чив у йо­го пле­че і тих­цем за­ко­ти­вся у кут воріт. Че­рез два­дцять хви­лин дов­гу ата­ку піс­ля по­да­чі ку­то­во­го за­вер­шу­вав уда­ром Кра­вчен­ко. Сер­гій влу­чив у стій­ку, в мо­мент уда­ру в оф­сай­ді був Жуніч, але м’яч по­тра­пив в но­гу Го­ро­пев­ше­ку і влетів у во­ро­та. Ар­бітр вдру­ге від­мі­нив взят­тя воріт.

А ще ж треба до­да­ти з де­ся­ток ударів по во­ро­там «Кар­пат». За­мі­ни Бе­зуб’яка в пе­ре­рві зби­ли темп «Во­лині», хоч і не пе­ре­ла­ма­ли гру. Єдине, на що спро­мо­гли­ся го­сті – су­пер­шанс Кар­но­зи. Джо­кер «левів» був сам на 11-ти мет­рах, бив лі­вою в по­рож­ній кут, Шуст тіль­ки по­гля­дом про­вод­жав м’яч, який про­летів по­вз во­ро­та.

«Во­линь» ліз­ла впе­ред, її мо­лодь «ви­гри­за­ла» собі міс­це в но­во­му клубі – ФК «Лу­цьк», яко­му ско­ро гра­ти в дру­гій лізі. І важ­ко уяви­ти, яким міг би бу­ти ра­ху­нок, як­би сьо­год­ні йш­ло­ся про бо­роть­бу «Во­лині» за єв­ро­куб­ки, а в скла­ді гра­ли зи­мо­ві втра­ти – Ко­бахід­зе, Політи­ло, Ма­тей і Шар­пар.

« Кар­па­ти » те­пер мо­жуть про­сто про­до­в­жу­ва­ти на­гра­ва­ти склад, очіку­ю­чи при­зна­чен­ня вліт­ку на по­са­ду го­лов­но­го тре­не­ра Оле­га Луж­но­го. А у «Во­лині» по­пе­ре­ду по­чер­го­во три матч із ко­ман­да­ми, які бо­рють­ся за міс­ця в єв­ро­куб­ках.

прес-ха­та

Віталій квар­ця­ний:

«На­шій ко­ман­ді за­раз непро­сто всю гру ство­рю­ва­ти го­льо­ві мо­мен­ти і увесь матч якіс­но ата­ку­ва­ти. Але на­віть гра­ю­чи про­ти віт­ру, у пер­шо­му тай­мі ми за­би­ли двічі. Суд­дя чо­мусь не за­раху­вав чи­сті два взят­тя воріт. Ми ще раз пе­ре­гля­да­ли ві­део. Шко­да, що пра­цю фут­болістів пе­ре­крес­ли­ли незро­зу­мілі рі­шен­ня суд­дів. Ска­жуть, що всі по­ми­ля­ють­ся… Але так не мож­на! У нас в об­лас­но­му фут­болі та­ке не прой­шло б. Ар­бітри, що до­пус­ка­ють подіб­ні по­мил­ки, на Во­лині не су­дять». Во­ло­ди­мир Бе­зуб’як:

«Бра­ку­ва­ло нам сві­жо­сті, на­пев­но то­му, що ці­лий ти­ждень йшли до­щі, а за­раз спе­ка. Мож­ли­во, ще то­му та­ка гра бу­ла, що «Зо­ря» вчо­ра про­гра­ла, і в ко­ман­ди вже не­ма мо­ти­ва­ції би­ти­ся за Лі­гу Єв­ро­пи. Бу­де­мо роз­би­ра­ти­ся, чо­му стіль­ки бра­ку в цен­трі до­пус­ка­ли до­свід­чені грав­ці. Ду­же ба­га­то бра­ку… Десь Да­у­швілі не ви­ста­чає вит­ри­ва­ло­сті, Го­ло­дю­ку сил. Гра­ли ми на ха­рак­тері, ма­ли мо­мен­ти, але їх не ре­алі­зу­ва­ли. Щоб оч­ки бра­ти, треба біль­ше мо­мен­тів ство­рю­ва­ти».

пер­вая Ли­га

ни­ко­ла­ев – Звез­да – 0:2 (Чи­чи­ков, 24, Ку­че­рен­ко, 54, пен). 3600 неф­тя­ник – ни­ва – +:Ди­на­мо-2 – ге­лиос – 0:0. 300 чер­кас­ский Дне­пр – гор­няк-спорт – 3:0 (Буш­ман, 40, пен, Та­ра­сен­ко, 60, Медын­ский, 80). 4895. Уда­лен Цу­ру­пин («Гор­няк-спорт», 55) «чер­кас­ский Дне­пр»: Ку­чин­ский, Ка­чур (Ба­таль­ский, 73), Шо­пин, Си­не­губ (Ба­лан, 90), Са­фо­нов, Та­ра­сен­ко, Буш­ман (Ко­шад­зе, 71), Медын­ский, Кош­ка, Се­ме­ни­на, Гон­ча­рен­ко Су­мы – обо­лонь-бро­вар – 2:0 (Гре­бе­нюк, 90+3, Жа­ри­ков, 90+5). 2007 Дес­на – ильи­че­вец – 0:1 (Гринь, 77). 1500 «ильи­че­вец»: Галь­чук, Ки­силь, Гринь, Жи­чи­ков, Цю­па, Пы­ско, Миш­нев (Ду­ць, 90), Коль­цов, Ми­гу­нов, Си­до­рен­ко, Олей­ник аван­гард – пол­та­ва – 0:0. 900 тер­но­поль – гор­няк – 0:3 (Ба­ен­ко, 39, Си­та­ло, 44, пен, 61) «гор­няк»: Га­нев, Ба­ен­ко, Пав­лов, Гри­го­рик, Рябов (Да­ц­юк, 59), Жук, Си­та­ло (Яро­вой, 87), Пав­лик (Кра­мар, 69), Бо­ров­ский, До­рош, Сол­дат

В этом ту­ре ли­де­ры иг­ра­ли про­тив се­ред­ня­ков ли­бо аут­сай­де­ров, но не всем пре­тен­ден­там на вы­ход в эли­ту уда­лось на­брать три оч­ка. По­ра­же­ние «Обо­ло­ни» в Су­мах – ни­че­го се­бе сен­са­ция! Сум­чане не по­беж­да­ли с ок­тяб­ря и упа­ли, счи­тай, на по­след­нее ме­сто (ес­ли не учи­ты­вать сняв­шу­ю­ся «Ни­ву»), но со­бра­лись на иг­ру с «пи­во­ва­ра­ми». За­мет­но по­мог­ло «Су­мам» на­ли­чие в во­ро­тах Кон­стан­ти­на Мах­нов­ско­го – экс-ки­пер «Обо­ло­ни» де­бю­ти­ро­вал за свою но­вую ко­ман­ду. Бла­го­да­ря уве­рен­ной иг­ре вра­та­ря хо­зя­е­вам уда­лось вы­сто­ять, хо­тя обо­лон­цы весь матч про­ви­се­ли на их во­ро­тах. Куль­ми­на­ци­ей по­един­ка ста­ло ком­пен­си­ро­ван­ное вре­мя. Сна­ча­ла по­тря­са­ю­щий сэйв вы­дал Мах­нов­ский, в «зве­ри­ном» брос­ке вы­нув из де­вят­ки удар Ко­роль­чу­ка, а по­том две ре­зуль­та­тив­ные ата­ки уда­лись сум­ча­нам – и Гре­бе­нюк, и Жа­ри­ков за­би­ва­ли го­ло­вой. Вот это кон­цов­ка! На вто­ром ме­сте сно­ва ока­зал­ся «Гор­няк», раз­гро­мив­ший в го­стях «Тер­но­поль»: вось­мой мяч в се­зоне за­бил центр­бек кри­во­ро­жан Ба­ен­ко. За­ме­тим, что тер­но­поль­ский клуб, не­смот­ря на ме­сто вни­зу таб­ли­цы, в ми­нув­ших двух ту­рах ото­брал оч­ки у «Ильи­чев­ца» и чуть не огор­чил «Звез­ду», так что не сто­ит недо­оце­ни­вать успех «Гор­ня­ка». Круп­но вы­иг­рал и «Чер­кас­ский Дне­пр»: пе­наль­ти, удар го­ло­вой и вы­ход один на один – есть 3:0 с «Гор­няк-спор­том». «Ильи­чев­цу» в Чер­ни­го­ве при­шлось ку­да слож­нее. «Дес­на» ма­ло чем усту­па­ла при­азов­цам, а един­ствен­ный гол слу­чил­ся на 77-й ми­ну­те: Гринь до­бил от­ско­чив­ший от пе­ре­кла­ди­ны мяч – от­ме­тим быст­рую ни­зо­вую ком­би­на­цию ма­ри­у­поль­цев, при­вед­шую к это­му уда­ру. Хо­зя­е­ва в кон­цов­ке от­ча­ян­но пы­та­лись вы­рвать ни­чью, да­же вра­тарь на стан­дар­ты под­клю­чал­ся, но уве­рен­но иг­рал ки­пер «Ильи­чев­ца» Галь­чук. В ли­де­рах оста­ет­ся «Звез­да», одер­жав­шая уже чет­вер­тую по­бе­ду под­ряд. Три оч­ка в Ни­ко­ла­е­ве мож­но на­зы­вать взя­ты­ми на клас­се, ведь «ко­ра­бе­лы» про­иг­ра­ли три­жды кря­ду, ес­ли не счи­тать тех­ни­че­скую по­бе­ду над «Ни­вой». Пер­вый гол – эле­гант­ная «пя­точ­ка» Лок­ти­о­но­ва на Чи­чи­ко­ва и мощ­ный удар с несколь­ких мет­ров, вто­рой – пе­наль­ти, за­ра­бо­тан­ный Щед­рым (сно­ва от­мен­ный пас вы­дал Лок­ти­о­нов) и ре­а­ли­зо­ван­ный Ку­че­рен­ко. Убе­ди­тель­ная по­бе­да ки­ро­во­град­цев.

вто­рая Ли­га

Ко­лос – Кре­мень – 3:1 (Ко­зырь, 39, 59, пен, Цы­буль­ский, 81 – Стор­чо­ус, 36). 500 Кри­сталл – Барса – 2:1 (Би­че­вой, 21, Цой, 39 – Ко­ро­ви­ков, 90+3). 600 ре­ал Фар­ма – мир – 3:1 (Машнин, 6, 58, Геор­ги­ев, 45+1 – Горобец, 14). 600 Ска­ла – ар­се­нал-киев – 0:0. 700 ни­ко­поль – ар­се­нал-ки­ев­щи­на – 1:0 (Хо­дар­чен­ко, 90+2). 200 верес – Энер­гия – 2:0 (Ла­ку­ста, 64, Во­ло­ши­но­вич, 84). 4800 Бу­ко­ви­на – ин­гу­лец – 2:2 (Па­ла­г­нюк, 56, 58 – Но­са­рев, 87, аг, Ко­втун, 90). 2928

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.