А по­спорь­те!

Football (Ukraine) - - РЕДАКЦИОНКА -

У від­по­від­но­сті до За­ко­ну Украї­ни «Про за­без­пе­чен­ня прав і сво­бод гро­ма­дян та пра­во­вий ре­жим на тимча­со­во оку­по­ваній те­ри­торії Украї­ни» Украї­на вжи­ває всіх необ­хід­них за­ходів що­до га­ран­ту­ван­ня прав і сво­бод лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на, пе­ред­ба­че­них Кон­сти­ту­цією та за­ко­на­ми Украї­ни, між­на­род­ни­ми до­го­во­ра­ми, усім гро­ма­дя­нам Украї­ни, які про­жи­ва­ють на тимча­со­во оку­по­ваній те­ри­торії. Украї­на зо­бов’язуєть­ся під­т­ри­му­ва­ти і за­без­пе­чу­ва­ти еко­но­міч­ні, фі­нан­со­ві, політич­ні, со­ціаль­ні, ін­фор­ма­цій­ні, куль­тур­ні та ін­ші зв’яз­ки з гро­ма­дя­на­ми Украї­ни, які про­жи­ва­ють на тимча­со­во оку­по­ваній те­ри­торії. При­му­со­ве ав­то­ма­тичне на­бут­тя гро­ма­дя­на­ми Украї­ни, які про­жи­ва­ють на тимча­со­во оку­по­ваній те­ри­торії, гро­ма­дян­ства Російсь­кої Фе­де­ра­ції не виз­наєть­ся Украї­ною та не є під­ста­вою для втра­ти гро­ма­дян­ства Украї­ни. Від­по­від­но до норм чин­но­го за­ко­но­дав­ства вихід з гро­ма­дян­ства Украї­ни мо­же бу­ти іні­цій­о­ва­ний ли­ше са­мим гро­ма­дя­ни­ном. На­яв­ність російсь­ко­го пас­пор­ту у меш­кан­ця Кри­му є ви­му­ше­ною мірою, яка по­яс­нюєть­ся си­ту­а­цією, спри­чи­не­ною анексією Кри­му, та пов’яза­на з тим, що без от­ри­ман­ня російсь­ко­го пас­пор­ту меш­ка­не­ць Кри­му не мо­же от­ри­му­ва­ти на­віть пер­вин­ну най­про­сті­шу ме­дич­ну до­по­мо­гу. У від­по­від­но­сті до офі­цій­них за­яв Міністер­ства юс­ти­ції Украї­ни, Міністер­ства за­кор­дон­них справ Украї­ни, от­ри­ман­ня російсь­ких пас­пор­тів є ви­му­ше­ним та для Украї­ни не є дійс­ним, оскіль­ки де-юре те­ри­торія Кри­му не визна­на Украї­ною та між­на­род­ною спіль­но­тою як російсь­ка. Офі­цій­на по­зи­ція Украї­ни по­ля­гає в то­му, що нія­кі санк­ції до кри­мчан, які ви­му­шені от­ри­му­ва­ти російсь­кі пас­пор­ти, не бу­дуть за­сто­со­вані. Крім то­го, і Пре­зи­дент Украї­ни, і ін­ші пред­став­ни­ки ор­ганів вла­ди неод­но­ра­зо­во під­креслю­ють в офі­цій­них звер­нен­нях, що Украї­на при­род­но не виз­нає і ніко­ли не зби­раєть­ся визна­ва­ти де-юре російсь­ки­ми гро­ма­дя­на­ми тих меш­кан­ців півост­ро­ва, які от­ри­ма­ли російсь­кі пас­пор­ти. В Кри­му не жи­вуть гро­ма­дя­ни Росії, він на­се­ле­ний ви­нят­ко­во гро­ма­дя­на­ми Украї­ни. Крім то­го, пред­став­ни­ки вла­ди Украї­ни неод­но­ра­зо­во за­кли­ка­ли меш­кан­ців Кри­му за­ли­ша­ти­ся на півост­ро­ві і під­твер­джу­ва­ти своїм пе­ре­бу­ван­ням, що Крим є ча­сти­ною Украї­ни. Крім то­го, слід за­зна­чи­ти, що до­хо­ди від про­ве­ден­ня фут­боль­них мат­чів ар­бітра­ми-кри­мча­на­ми опо­дат­ко­ву­ють­ся згід­но чин­но­го за­ко­но­дав­ства Украї­ни та за­ра­хо­ву­ють­ся до бюд­же­ту Украї­ни. Дані що­до спла­че­них ар­бітра­ми по­дат­ків як гро­ма­дя­на­ми Украї­ни, мо­жуть бу­ти от­ри­мані за за­пи­том у по­дат­ко­вій ін­спек­ції. За­яви будь-яких фі­зич­них осіб, пред­став­ни­ків ЗМІ що­до при­на­леж­но­сті меш­кан­ців Кри­му до гро­ма­дян Російсь­кої Фе­де­ра­ції фак­тич­но є визнан­ням Кри­му те­ри­торією Росії, що є по­ся­ган­ням на те­ри­торіаль­ну ціліс­ність та недо­тор­каність Украї­ни!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.