4 ВЕРЕСНЯ ГРИГОРІЮ СУРКІСУ ВИПОВНИЛОСЯ 67. ВІТАЄМО!

Football (Ukraine) - - ФИФА НОВОСТИ - ка­пітан ко­ман­ди ФК «Ди­на­мо» (Київ)

Вель­ми­ша­нов­ний Григорію Ми­хай­ло­ви­чу! Від імені усіх ди­на­мів­ців щи­ро вітаємо Вас із днем на­род­жен­ня! Ми знає­мо, що цей день, як і ко­жен день по­пе­ред­ніх де­ся­ти­літь, Ви при­свя­ти­те слу­жін­ню українсь­ко­му фут­бо­лу, ви­со­кий ав­то­ри­тет яко­го в Єв­ро­пі та у світі здо­бу­тий за Ва­шої ак­тив­ної участі.

Ви за­вжди ста­ви­ли пе­ред со­бою най­ви­щі за­в­дан­ня і на­по­лег­ли­во йшли до по­став­ле­ної ме­ти. Не­за­бут­нє фут­больне свя­то – чем­піо­нат Єв­ро­пи 2012 ро­ку – на­за­вжди увій­шло в історію на­шої краї­ни. Без Ва­шої неви­черп­ної енер­гії це свя­то бу­ло би немож­ли­вим.

У ниніш­ні склад­ні для Украї­ни ча­си ми пи­шає­мо­ся тим, що ін­те­ре­си на­шої дер­жа­ви у фут­боль­но­му світі пред­став­ляє та­ка лю­ди­на, як Ви!

Фут­боль­ний клуб «Ди­на­мо», яко­му Ви від­да­ли ча­сти­ну сво­го жит­тя та своєї ду­ші, ба­жає Вам у цей день міц­но­го здо­ров»я та здійс­нен­ня усіх Ва­ших ба­жань! Ра­зом ми обов»яз­ко­во здо­бу­де­мо ще ба­га­то пе­ре­мог! Ігор СУРКІС, пре­зи­дент ФК «Ди­на­мо» (Київ)

Сер­гій РЕ­Б­РОВ, го­лов­ний тре­нер ФК «Ди­на­мо» (Київ) Oлек­сандр ШОВКОВСЬКИЙ,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.