« ДИНАМО » КИЕВ – 90? НЕТ...

В те­ку­щем го­ду фут­боль­ный клуб «Динамо» (Киев) на­ме­рен от­празд­но­вать и от­празд­ну­ет 90 лет со дня со­зда­ния фут­боль­ной ко­ман­ды, то есть с 1927 го­да. На са­мом де­ле, эта ко­ман­да бы­ла со­зда­на поз­же – в 1928 го­ду. Это я и на­ме­рен до­ка­зать, не со­би­ра­ясь ни­ко­му н

Football (Ukraine) - - ЗВЕЗДА -

Пре­ди­сло­вие от ре­дак­ции. Мы пре­крас­но по­ни­ма­ем, что для боль­шин­ства бо­лель­щи­ков, да и для са­мих клу­бов их ис­то­рия – не бо­лее чем му­зей­ная вит­ри­на, где кто-то ко­гда-то рас­ста­вил экс­по­на­ты в опре­де­лен­ном по­ряд­ке и луч­ше не спра­ши­вать, по­че­му так, а не ина­че. Чре­ва­то хло­по­та­ми и за­тра­та­ми! Это как с да­той основания Киева – по­ста­но­вил ЦК КПУ, что сто­ли­ца Укра­и­ны по­яви­лась в 432 г. н. э., и даль­ше хоть трес­ни. Ра­зу­ме­ет­ся, ни ма­лей­ше­го обос­но­ва­ния этой да­ты, кро­ме же­ла­ния Вла­ди­ми­ра Ва­си­лье­ви­ча Щер­биц­ко­го устро­ить хо­ро­ший празд­ник по по­во­ду 1500-ты­ся­че­ле­тия го­ро­да в 1982 го­ду, не су­ще­ству­ет – хо­тя в то вре­мя на­вер­ня­ка из­ва­я­ли нема­ло ква­зи­на­уч­но­го и псев­до­до­ка­за­тель­но­го. А на са­мом де­ле сам черт но­гу сло­мит – Ки­рил­лов­ская сто­ян­ка, Дан­пар­штадт, Ку­я­ба, ха­за­ры (ох как не нра­вит­ся ки­ев­ля­нам версия, что го­род ос­но­ван те­ми, ко­го Олег по­том «об­рек ме­чам и по­жа­рам»!), по­ме­стье Асколь­да и Ди­ра, мать го­ро­дов рус­ских… По­че­му мать, спра­ши­ва­ют не толь­ко ге­рои филь­ма «О чем го­во­рят муж­чи­ны» – от древ­не­го сло­ва «имать», то есть брать, за­хва­ты­вать, не ина­че! Ха.

Од­на­ко по­валь­ное при­стра­стие к клуб­ным да­там и же­ла­ние по­гу­лять на юби­лей, слег­ка под­няв на­стро­е­ние и ис­поль­зо­вав по­вод при­пом­нить дей­стви­тель­но ве­ли­кие ве­хи (у «Фут­бо­ла» кое-ка­кой вклад по это­му по­во­ду то­же пла­ни­ру­ет­ся), а так­же осо­зна­ние то­го, что в хро­но­ло­гии кто рань­ше встал, то­го и тап­ки (ве­се­лая да­та за­рож­де­ния фут­бо­ла в Украине – луч­шим то­му при­ме­ром) не долж­ны ме­шать нам все­го лишь при­смот­реть­ся к фак­там, ар­гу­мен­там и до­ку­мен­там.

В кон­це кон­цов, это ин­те­рес­но, и вся­кий нерав­но­душ­ный про­сто обя­зан это сде­лать – то ли из ува­же­ния к ис­то­рии, то ли из ува­же­ния к прав­де, то ли из ува­же­ния к клу­бу, то ли, на­ко­нец, при­чуд­ли­во сов­ме­стив все эти по­чти­тель­но­сти.

Ну и ко­неч­но же, ес­ли у вас есть не толь­ко же­ла­ние, но дру­гие ос­но­ва­тель­ные дан­ные по ис­то­рии «Динамо» – ми­ло­сти про­сим на стра­ни­цы на­ше­го жур­на­ла. Хоть в ка­че­стве до­пол­не­ния, хоть в по­пыт­ке опро­вер­же­ния!

На эм­бле­ме ки­ев­ско­го «Динамо» эта да­та по­яви­лась в мар­те 1996 го­да (до то­го ни на од­ной эм­бле­ме да­та основания не фи­гу­ри­ро­ва­ла – на­чи­ная с 1928 г.). По­яв­ле­ние этой эм­бле­мы вы­зва­ло неко­то­рое… ска­жем так, ше­ве­ле- ние сре­ди лю­дей, ко­то­рые за­ни­ма­лись ис­то­ри­ей ко­ман­ды «Динамо».

Сна­ча­ла в жур­на­ле «Фут­бол» (12–15 ап­ре­ля 2007 г.) ав­то­ром был опуб­ли­ко­ван крат­кий ма­те­ри­ал «О со­зда­нии «Динамо (Киев)». В том же 2007-м в га­зе­те «Українсь­кий фут­бол» (15 июня, 26 июня и 20 июля) уви­де­ла свет се­рия ста­тей, где де­таль­но, с ис­поль­зо­ва­ни­ем всех ар­хив­ных ма­те­ри­а­лов, до­ка­зы­ва­лось, что ко­ман­да «Динамо» бы­ла со­зда­на не в 1927-м, а в 1928 го­ду. К со­жа­ле­нию, ре­ак­ция ру­ко­вод­ства «Динамо» на неудоб­ную ин­фор­ма­цию от­сут­ство­ва­ла как та­ко­вая.

Тем не ме­нее, в пе­ча­ти сно­ва и сно­ва по­яв­лял­ся 1927 год. Воз­мож­но, ру­ко­вод­ству клу­ба это на­до­е­ло, и 3 июля 2011 го­да бы­ла пред­став­ле­на но­вая-ста­рая эм­бле­ма – бук­ва «Д» в ром­бе (как и в 1928 г.) без да­ты основания, что ра­зум­но и объ­яс­ни­мо.

(По­нят­но, что речь шла преж­де все­го о воз­вра­ще­нии от вы­ду­ман­ной в на­ча­ле 90-х по­пе­рек всем тра­ди­ци­ям круг­лой эм­бле­мы «Динамо» к ис­то­ри­че­ско­му и ори­ги­наль­но­му ди­на­мов­ско­му ром­бу, но и от кон­крет­ной да­ты из­ба­ви­лись вполне удач­но. – Ред.)

ПО­ЯВ­ЛЕ­НИЕ 1927

Те­перь де­таль­но раз­бе­рем­ся, от­ку­да во­об­ще взял­ся 1927 год. В «Спор­тив­нiй га­зетi» (Київ) за 12 ян­ва­ря 1967 г. по­явил­ся сле­ду­ю­щий ма­те­ри­ал. Пер­ші ро­ки… Роз­ка­жіть, будь лас­ка, про історію ко­ман­ди май­стрів київсь­ко­го «Динамо». м. Він­ни­ця А. БЕВЗА На про­хан­ня він­ни­ча­ни­на від­по­ві­дає ко­лиш­ній на­чаль­ник ко­ман­ди київсь­ко­го «Динамо», нині за­ві­ду­ю­чий від­ді­лом «Спор­тив­ної га­зе­ти» Ф. О. Оста­пен­ко. 14 ли­сто­па­да 1927 ро­ку (! –

А. К.) на сторін­ках київсь­кої вечір­ньої га­зе­ти бу­ло над­ру­ко­ва­но та­ку ко­ро­тень­ку ін­фор­ма­цію:

«У неді­лю 13 ли­сто­па­да на ста­діоні за­ліз­нич­ни­ків гос­по­дарі по­ля гра­ли про­ти но­во­ство­ре­ної ко­ман­ди спор­тив­но­го то­ва­ри­ства «Динамо».

Пер­ший тайм за­кін­чи­вся без­ре­зуль­тат­но –0: 0.

У дру­гій по­ло­вині мат­чу оби­дві ко­ман­ди по­жва­ви­лись, гра­ли швид­ше. На­ре­шті ди­на­мівсь­ко­му на­па­ду вда­ло­ся за­би­ти у во­ро­та су­пер­ни­ків пер­ший… і остан­ній м’яч. Ра­ху­нок 1:0 на ко­ристь «Динамо».

Як­що доз­во­лить по­го­да, в на­ступ­ну неді­лю ко­лек­тив «Динамо» зустрі­неть­ся з пе­ре­мож­цем місь­кої пер­шо­сті проф­с­пі­лок – ко­ман­дою «Рай­ком­вод».

– Та цей матч не від­був­ся, – зга­дує Ми­ко­ла Ми­ко­лай­о­вич Му­ра­шов, один з піо­нерів ко­ман­ди «Динамо». – Ви­пав сніг, і про­ве­сти дру­гу то­ва­рись­ку зустріч нам не до­ве­ло­ся.

От­же, історія ниніш­ньої фут­боль­ної ко­ман­ди май­стрів «Динамо» по­чи­наєть­ся з жо­втня-ли­сто­па­да 1927 ро­ку.

На цьо­му знім­ку ви ба­чи­те грав­ців, ко­трі бра­ли участь у пер­шо­му то­ва­рись­ко­му мат­чі ди­на­мів­ців із за­ліз­нич­ни­ка­ми. До ре­дак­ції при­ніс йо­го М. М. Му­ра­шов.

Не­лег­ко бу­ло зро­би­ти ре­про­дук­цію з неве­лич­кої, по­жов­клої від со­ро­каріч­ної дав­но­сті фо­то­карт­ки. Та ще важ­че бу­ло з’ясу­ва­ти іме­на, пріз­ви­ща й даль­шу до­лю сфо­то­гра­фо­ва­них фут­болістів. І все ж спіль­ни­ми зу­сил­ля­ми де­що вда­ло­ся. В пер­шо­му ря­ду злі­ва на­пра­во си­дять: С. Іва­нов (до­ля неві­до­ма), Ан­тон Ідзковсь­кий (пра­ц­ює го­лов­ним тре­не­ром Фе­де­ра­ції Фут­бо­ла СРСР по Україні), Пет­ро Диш­кант (за­ги­нув під час Віт­чиз­ня­ної вій­ни); у дру­го­му ря­ду – М. Му­ра­шов (пен­сіо­нер), Сер­гій Бар­да­дим (пра­ц­ює в Києві), Піро­хеті (пра­ц­ює в Іва­но-фран­ковсь­ку); сто­ять – М. Рейн­гольд, Тро­фи­мов (до­ля обох неві­до­ма), ім’я і пріз­ви­ще грав­ця, що стоїть по­се­ре­дині, склав­ши ру­ки, не вста­нов­ле­но, спра­ва від ньо­го – Іван Те­ренть­єв (пен­сіо­нер, меш­кає в Києві) і Ва­силь Бой­ко (по­мер під час тимча­со­вої оку­па­ції Киє­ва нім­ця­ми).

МИ ДУЖЕ ПРОСИМО ТИХ, ХТО ЧИТАТИМЕ ЦІ РЯДКИ І ЗНАЄ ІМЕ­НА, ПРІЗ­ВИ­ЩА Й ДО­ЛЮ ГРАВ­ЦЯ, ОСОБУ ЯКОГО НЕ ВСТА­НОВ­ЛЕ­НО, ПОВІДОМИТИ ПРО НЬО­ГО РЕДАКЦІЮ. НАС ТАКОЖ ЦІКАВИТЬ ДАЛЬША ДО­ЛЯ С. ІВАНОВА, м. РЕЙНГОЛЬДА І ТРОФИМОВА. ЯК­ЩО ХТО З НИХ ЖИВИЙ – ХАЙ ВІДГУКНЕТЬСЯ, АБО РОДИЧІ ЧИ ДРУЗІ.

Пер­шим тре­не­ром ко­ман­ди київсь­ко­го «Динамо» був ко­лиш­ній гра­ве­ць клу­бу за­ліз­нич­ни­ків, по­тім – ко­ман­ди ра­дянсь­ких служ­бов­ців М. Д. То­ва­ровсь­кий, нині за­ві­ду­ю­чий ка­фед­рою фут­бо­ла Мос­ковсь­ко­го ін­сти­ту­ту фіз­куль­ту­ри.

З 1928 ро­ку ко­ман­да київсь­ко­го «Динамо» по­ча­ла ви­сту­па­ти в пер­шо­стях мі­ста, а також бра­ти участь у то­ва­рись­ких зустрі­чах з свої­ми од­но­клуб­ни­ка­ми з Моск­ви, Ленін­гра­да, Хар­ко­ва, Оде­си.

На во­прос чи­та­те­ля от­ве­чал не слу­чай­ный кор­ре­спон­дент, а Фе­одо­сий Алек­сан­дро­вич Остап­чен­ко, ко­то­рый в 1955–57 гг. был на­чаль­ни­ком ко­ман­ды «Динамо», а до это­го – за­ме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля Ки­ев­ско­го го­род­ско­го со­ве­та «Динамо».

К со­жа­ле­нию, в этом ма­те­ри­а­ле, как го­во­рит­ся, «всё пре­крас­но – и ду­ша, и те­ло» – то есть сплош­ные вы­дум­ки. Их на­счи­ты­ва­ет­ся пять.

1. Вот что пи­са­ла га­зе­та «Ве­чер­ний Киев» от 19 но­яб­ря 1928 г.

Фут­боль­ный матч Динамо – Жел­дор – 1:0 (0:0)

В вос­кре­се­нье 18 но­яб­ря на пло­щад­ке Жел­до­ра хо­зя­е­ва по­ля иг­ра­ли про­тив ко­ман­ды спор­тив­но­го про­ле­тар­ско­го об­ще­ства «Динамо»…

…На пер­вых ми­ну­тах иг­ры, осто­рож­но на­чи­на­ют на­па­дать ди­на­мов­цы…

…Же­лез­но­до­рож­ное на­па­де­ние вре­ме­на­ми то­же угро­жа­ет во­ро­там го­стей…

…Хав­тайм кон­ча­ет­ся без ре­зуль­та­та, 0– 0.

Во вто­рой по­ло­вине иг­ры обе ко­ман­ды ожи­ви­лись. Иг­ра по­шла рез­вее. На­ко­нец, ди­на­мов­ское на­па­де­ние, ис­поль­зо­вав «зе­вок» Ям­ко­во­го вби­ва­ет в во­ро­та жел­до­ров­цев пер­вый… и по­след­ний в этой иг­ре мяч. Счет 1:0, в поль­зу «Динамо»…

…Ди­на­мов­ской «ду­шой», без­услов­но, яв­лял­ся центр-хав­бек Пи­онт­ков­ский. Хо­ро­шо иг­ра­ли кро­ме него, ди­на­мов­цы Ан­д­ру­хо­вич (вра­тарь), Му­ра­шев, Бланк (по­лу­за­щит­ни­ки) и мо­мен­та­ми за­щит­ник Дыш­кант…

Так что матч со­сто­ял­ся не 13 но­яб­ря 1927 го­да, а 18 но­яб­ря 1928-го.

2. Ис­то­рия фут­боль­ной ко­ман­ды «Динамо» на­чи­на­ет­ся не в ок­тяб­ре-но­яб­ре 1927 г., а в 1928 го­ду (об этом – поз­же).

3. Фо­то­гра­фия. Это фо­то да­ти­ро­ва­но ок­тяб­рем 1928 г., а не но­яб­рем 1927 г. (кста­ти, ори­ги­нал был вы­ве­зен в Гер­ма­нию быв­шим фо­то­ко­ром «Спор­тив­ної га­зе­ти» Е. Ша­ин­ским). В пе­речне фут­бо­ли­стов есть ошиб­ка – не Сер­гей Ива­нов, а дру­гой че­ло­век – Иван Ива­нов. Ну и по ме­ло­чи – не Пи­ро­хе­ти (что за ме­ди­цин­ские ас­со­ци­а­ции!), а Е. Пи­ро­ке­ти, неопо­знан­ный же иг­рок – С. Ка­уф­ман (не П. Койф­ман).

4. М. Д. То­ва­ров­ский не был пер­вым тре­не­ром ко­ман­ды ки­ев­ско­го «Динамо».

5. В пер­вен­стве г. Киева ко­ман­да «Динамо» на­ча­ла вы­сту­пать толь­ко с 1935 го­да, а в 1928–34 гг. иг­ра­ла ис­клю­чи­тель­но то­ва­ри­ще­ские и ком­мер­че­ские мат­чи. Един­ствен­ным тур­ни­ром с 1929-го по 1935 год, где вы­сту­па­ло «Динамо», бы­ло пер­вен­ство Все­укра­ин­ско­го со­ве­та «Динамо».

Вот так про­сто и неожи­дан­но в био­гра­фии «Динамо» по­явил­ся 1927-й как год со­зда­ния фут­боль­ной ко­ман­ды. Увы, мы име­ем де­ло все­го лишь с на­бо­ром вы­ду­ман- ных «фак­тов». Как же бы­ло на са­мом де­ле?

1927 – ГОД РОЖ­ДЕ­НИЯ НЕ ФУТ­БОЛЬ­НОЙ КО­МАН­ДЫ, А КИ­ЕВ­СКО­ГО ПСО «ДИНАМО»

Ки­ев­ское Про­ле­тар­ское спор­тив­ное об­ще­ство «Динамо» дей­стви­тель­но бы­ло со­зда­но в 1927 го­ду.

Вы­пис­ка из про­то­ко­ла за­се­да­ния Пре­зи­ди­у­ма Все­укра­ин­ско­го Со­ве­та Про­ле­тар­ских спор­тив­ных об-в «Динамо» от 13 ап­ре­ля 1927 го­да за № 3.

Слу­ша­ли

6. Утвер­жде­ние мест­ных об­ществ «Динамо». До­клад­чик т. Мих­не­вич По­ста­но­ви­ли

7. Утвер­дить Дне­пров­ское, Ко­но­топ­ское, Шев­чен­ков­ское и Ки­ев­ское мест­ные об­ще­ства «Динамо» и Прав­ле­ния и Рев­ко­мис­сии в из­бран­ном со­ста­ве, со­глас­но пред­став­лен­ных в Со­вет про­то­ко­лов об­щих со­бра­ний чле­нов об­ще­ства «Динамо»

Вер­но: От­вет­ствен. Се­кре­тарь ВУСПСО «Динамо»/мих­не­вич/

С ко­пи­ей вер­но: От­вет­ствен. Се­кре­тарь Ки­ев­ско­го Про­лет. Спорт. о-ва «Динамо»/ха­ни­ков/

(Го­су­дар­ствен­ный ар­хив Ки­ев­ской об­ла­сти)

Пре­зи­ди­ум Все­укра­ин­ско­го Со­ве­та Про­ле­тар­ских спор­тив­ных об­ществ «Динамо» (в г. Харь­ков) юри­ди­че­ски был вер­хов­ным ор­га­ном на тер­ри­то­рии УССР.

Кста­ти, и эта да­та – 13 ап­ре­ля 1927 г. – не яв­ля­ет­ся окон­ча­тель­ной. Во Все­укра­ин­ский Со­вет ПСО «Динамо» был на­прав­лен про­то­кол об­ще­го (учре­ди­тель­но­го) со­бра­ния чле­нов об­ще­ства «Динамо» в г. Ки­е­ве с ука­за­ни­ем об из­бран­ном со­ста­ве Прав­ле­ния и Рев­ко­мис­сии. Вот эта, к ве­ли­ко­му со­жа­ле­нию, ПО­КА НЕ УСТА- НОВЛЕННАЯ да­та и яв­ля­ет­ся офи­ци­аль­ной да­той рож­де­ния Ки­ев­ско­го Про­ле­тар­ско­го спор­тив­но­го об­ще­ства «Динамо».

«ДИНАМО» ВНЕ СПОР­ТИВ­НОЙ ЖИЗ­НИ

Еще до утвер­жде­ния Ки­ев­ско­го ПСО «Динамо» во все Окр­со­ве­ты физ­куль­ту­ры бы­ло на­прав­ле­но пись­мо ВСФК (Выс­ший Со­вет Фи­зи­че­ской Куль­ту­ры) УССР № 946 от 11 ап­ре­ля 1927 г.

З огля­ду на те, що з міс­ць всту­па­ють ві­до­мо­сті про ор­гані­за­цію то­ва­ри­ства «Динамо» в зв’яз­ку з тим міс­ця за­пи­ту­ють про вза­є­мо­від­но­си­ни т-ств «Динамо» з ра­да­ми ФК.

ВРФК роз’яс­нює, шо То­ва­ри­ства «Динамо», як окре­мі ор­гані­за­ції по ФК не іс­ну­ють, а іс­ну­ють на за­галь­них під­ста­вах з ін­ши­ми гурт­ка­ми ФК.

Член Пре­зидії ВРФК – Від. Се­кре­тар (Прівіс) Кер­спра­ва­ми (Аш­кі­не­зер) (Дер­жав­ний ар­хів Київсь­кої об­ласті)

По­че­му воз­ник та­кой во­прос? Де­ло в том, что в ти­по­вом уста­ве об­ществ «Динамо» бы­ли два па­ра­гра­фа, ко­то­рые в даль­ней­шем при­ве­ли к боль­шим ослож­не­ни­ям в функ­ци­о­ни­ро­ва­нии Ки­ев­ско­го ПСО «Динамо» в спор­тив­ной жиз­ни Киева в 1927–34 гг. и осо­бен­но в футболе в 1928–34 гг.

Вот эти па­ра­гра­фы:

п. 3. В сво­ей де­я­тель­но­сти об­ще­ство «Динамо» ру­ко­вод­ству­ет­ся ди­рек­ти­ва­ми и рас­по­ря­же­ни­я­ми Все­укра­ин­ско­го Со­ве­та Про­ле­тар­ских Об­ществ «Динамо», мест­но­го Со­ве­та фи­зи­че­ской куль­ту­ры, ес­ли его рас­по­ря­же­ния не про­ти­во­ре­чат се­му уста­ву и ука­за­ни­ям мест­но­го ор­га­на ОГПУ в во­про­сах ко­ор­ди­ни­ро­ва­ния всей куль­тур­ни­че­ской ра­бо­ты.

п. 12. … чле­на­ми об­ще­ства мо­гут быть так­же и осталь­ные граж­дане».

Име­ет­ся в ви­ду, что не толь­ко со­труд­ни­ки ГПУ, ми­ли­ции, уго­лов­но­го ро­зыс­ка и чле­ны их се­мей. В чем же слож­ность? На мо­мент со­зда­ния Ки­ев­ско­го ПСО «Динамо» спор­тив­ной жиз­нью Киева ру­ко­во­дил Окруж­ной со­вет фи­зи­че­ской куль­ту­ры (ОСФК), и она, жизнь эта, бы­ла пол­но­стью со­сре­до­то­че­на в трех ор­га­ни­за­ци­ях – проф­со­ю­зы (бы­ли со­зда­ны по ро­ду де­я­тель­но­сти ра­бо­та­ю­щих – же­лез­но­до­рож­ни­ки, вод­ни­ки, со­вторг­слу­жа­щие, мест­ный транс­порт и т. д., око­ло 20-ти со­ю­зов), Про­лет­студ (про­ле­тар­ское сту­ден­че­ство) и Во­ен­вед (во­ен­ное ве­дом­ство, куда вхо­ди­ли спортс­ме­ны Ки­ев­ско­го окру­га и дру­гих во­ен­ных ор­га­ни­за­ций).

В 1927 го­ду пер­вен­ство Киева по фут­бо­лу разыг­ры­ва­лось меж­ду проф­со­юз­ны­ми ко­ман­да­ми (так на­зы­ва­е­мое пер­вен­ство Киева – ве­сен­ний и осен­ний розыг­ры­ши), от­дель­но разыг­ры­ва­ли пер­вен­ство ко­ман­ды выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний и тех­ни­ку­мов, от­дель­но – ко­ман­ды Ки­ев­ско­го окру­га.

Ис­хо­дя из то­го, что Ки­ев­ское ПСО «Динамо» окон­ча­тель­но офор­ми­лось в июне 1927-го и сво­их, «до­мо­ро­щен­ных» спортс­ме­нов у него прак­ти­че­ски не бы­ло, а так­же учи­ты­вая вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду «Динамо» и ОСФК по по­во­ду па­ра­гра­фов 3 и 12 уста­ва «Динамо» (в ос­нов­ном, это ка­са­лось пе­ре­ма­ни­ва­ния спортс­ме­нов), те спортс­ме­ны, ко­то­рые бы­ли на тот мо­мент в на­ли­чии у «Динамо», в го­род­ских со­рев­но­ва­ни­ях по ка­ким-ли­бо ви­дам спор­та уча­стия не при­ни­ма­ли. В том чис­ле и в Гу­берн­ской Олим­пиа­де 1927 г.

Во всех ис­сле­до­ван­ных до­ку­мен­тах 1927 г. (рес­пуб­ли­кан­ские и ки­ев­ские га­зе­ты и жур­на­лы, ар­хив­ные ма­те­ри­а­лы го­род­ско­го, об­ласт­но­го и рес­пуб­ли­кан­ско­го ар­хи­вов) нет и на­ме­ка на то, что в ок­тяб­ре-но­яб­ре 1927 г. бы­ла со­зда­на фут­боль­ная ко­ман­да ки­ев­ско­го «Динамо».

В Го­су­дар­ствен­ном ар­хи­ве Ки­ев­ской об­ла­сти хра­нят­ся спис­ки фут­бо­ли­стов ко­манд проф­со­ю­зов на осен­ний розыг­рыш пер­вен­ства 1927 г., ко­то­рый про­хо­дил с сен­тяб­ря по но­ябрь. В этих спис­ках фи­гу­ри­ру­ют фа­ми­лии всех фут­бо­ли­стов, ко­то­рые иг­ра­ли за свои ко­ман­ды и ко­то­рых на­ду­ман­но вклю­чи­ли в со­став несу­ще­ству­ю­ще­го «Динамо» 1927 го­да.

Ко­гда же на са­мом де­ле бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на фут­боль­ная ко­ман­да «Динамо» (Киев)?

(Тем, кто по хо­ду ста­ра­тель­но­го изу­че­ния до­ку­мен­тов – спа­си­бо за это! – вдруг взвил­ся с вос­кли­ца­ни­ем «Ка­кая раз­ни­ца – спор­тив­ное об­ще­ство или фут­боль­ная ко­ман­да?!», при­ве­дем при­мер гер­ман­ско­го «Уль­ма-1848», ко­то­рый ни­чуть не счи­та­ет­ся са­мым древним ФК в ФРГ и од­ним из са­мых древ­них в ми­ре. При­чи­на – в 1848-м по­явил­ся клуб, а точ­нее, гим­на­сти­че­ское об­ще­ство, фут­боль­ная же ко­ман­да на­ри­со­ва­лась го­раз­до поз­же. Так что тут две боль­шие или че­ты­ре ма­лень­кие раз­ни­цы. – Ред.)

1928 – ГОД ПО­ЯВ­ЛЕ­НИЯ ФУТ­БОЛЬ­НОЙ КО­МАН­ДЫ «ДИНАМО»

29 мар­та 1928 г. в Окруж­ной со­вет физ­куль­ту­ры бы­ло на­прав­ле­но пись­мо КПСО «Динамо» сле­ду­ю­ще­го со­дер­жа­ния.

Прав­ле­ние Ки­ев­ско­го Про­ле­тар­ско­го Спор­тив­но­го О-ва «ДИНАМО» про­сит раз­ре­шить иг­рать I–4 фут­боль­ным ко­ман­дам «Динамо» ли­го­вые мат­чи по клас­су А/, так как I-я и ІІ-Я ко­ман­ды «Динамо» со­сто­ят из иг­ро­ков, иг­рав­ших в про­шлом се­зоне по клас­су А/.

ПРЕД. КИЕВ. ПРОЛ. Спорт. О-ва «ДИНАМО»/ЗАПАДНЫЙ/

ОТ­ВЕТ. СЕ­КРЕ­ТАРЬ/ДИРДАК/

(Го­су­дар­ствен­ный ар­хив Ки­ев­ской об­ла­сти)

Обра­ти­те вни­ма­ние на фра­зу «… так как 1-я и 2-я ко­ман­ды «Динамо» со­сто­ят из иг­ро­ков, иг­рав­ших в про­шлом се­зоне по клас­су «А». Она еще раз до­ка­зы­ва­ет, что ни­ка­кой фут­боль­ной ко­ман­ды ки­ев­ско­го «Динамо» в 1927-м не су­ще­ство­ва­ло. В 1928 же го­ду в со­зда­ва­е­мую ко­ман­ду пе­ре­ма­ни­ва­лись фут­бо­ли­сты из проф­со­юз­ных ко­манд.

Ки­ев­ский ОСФК от­ре­а­ги­ро­вал мгно­вен­но. Про­то­кол ч. 1 Засі­дан­ня сек­ції ігор Київсь­кої Окру­го­вої Ра­ди Фіз­куль­ту­ри Слу­ха­ли

4. Про участь фут­боль­них ко­манд «Динамо» в ро­зи­гра­ші лі­го­вих мат­чів (то­ва­рись­кі зустрічі) Ухва­ли­ли

4. За­про­по­ну­ва­ти «Динамо» на­дісла­ти спис­ки І та ІІ ко­манд з фут­бо­лу. Го­ло­ва Зо­ло­тарьов Се­кре­тар Они­щен­ко (Дер­жав­ний ар­хів Київсь­кої об­ласті, ори­гі­нал)

А 5 ап­ре­ля 1928 г. га­зе­та «Ве­чер­ний Киев» на­пе­ча­та­ла сле­ду­ю­щую за­мет­ку. Уча­стие «Динамо» в фут­боль­ных мат­чах Ки­ев­ское спор­тив­ное об­ще­ство «Динамо» в те­ку­щем го­ду ор­га­ни­зо­вы­ва­ет свою фут­боль­ную ко­ман­ду. «Динамо» под­ня­ло во­прос пе­ред Окр­со­фи­ком о вклю­че­нии её ко­ман­ды в розыг­рыш мат­чей.

С 6 ап­ре­ля 1928 г. по 29 июня 1928 г. ни­ка­ких све­де­ний о фут­боль­ной ко­ман­де «Динамо» (Киев) не об­на­ру­же­но. И вот в га­зе­те «Ра­дянсь­ка ни­ва» (г. Бе­лая Цер­ковь) по­яв­ля­ет­ся анонс.

3 окруж­на спар­та­кія­да Бі­ло­цер­ків­щи­ни

…1-го лип­ня на спар­та­кіяді від­бу­деть­ся фут­боль­ній по­каз­ко­вий матч між збір­ною м. Бі­ла Церк­ва ті 1-ю ко­ман­дою Київсь­ко­го «Динамо», щоб по­ка­за­ти гар­ну тех­ніку гри в фут­бол…

А вот как про­ком­мен­ти­ро­ва­ла матч мест­ная прес­са.

…В неді­лю, 1-го трав­ня від­був­ся по­каз­ко­вий фут­боль­ний матч між зб. Б.-церк­ви та пер­шою ко­ман­дою Київсь­ко­го «Динамо». З са­мо­го по­чат­ку ста­ли на­пи­ра­ти ди­на­мів­ці і на 5-тій хви­лині в сіт­ці Б.-цер­ковсь­ких воріт був м’яч. Далі гра про­хо­ди­ла до­сить рів­но. На дру­го­му хав­тай­мі Б.-церк­ва лег­ко вби­ває м’яч і цим са­мим зрів­нює гру. Київ ро­бить ще декіль­ка про­ривів, б’є штраф­ний удар, але упус­ка­ють прут­кий м’яч, який гуч­но сви­стить у по­вітрі. Під­кі­не­ць Б.-церк­ва під оплес­ки ти­сяч­ної пуб­ліки вби­ває дру­гий м’яч. Фі­наль­ний сви­сток суд­ді фік­сує по­бі­ду Б.-церк­ви з на­слід­ком +2 –1…

(Га­зе­та «Ра­дянсь­ка ни­ва» (г. Бе­лая Цер­ковь), 15.07.1928 г.)

Та­ким об­ра­зом, вос­кре­се­нье 1 июля 1928 го­да – ре­аль­ный день рож­де­ния фут­боль­ной ко­ман­ды ки­ев­ско­го «Динамо», это пер­вый матч в её ис­то­рии. К со­жа­ле­нию, от­сут­ству­ет со­став «Динамо» и фа­ми­лия иг­ро­ка, ко­то­рый за­бил пер­вый мяч в ис­то­рии ди­на­мов­ско­го клу­ба. Все по­ис­ки ни к че­му не при­ве­ли.

Мо­жет быть, кто-ни­будь из жи­те­лей Бе­лой Церк­ви про­чтет этот ма­те­ри­ал и по­мо­жет в поисках. К со­жа­ле­нию, ар­хив г. Бе­лая Цер­ковь был уни­что­жен в го­ды вой­ны и сей­час на­чи­на­ет­ся с 1944 г. алек­сандр Ка­ба­нец

P. S. Я уве­рен, что где-то су­ще­ству­ет и фо­то­гра­фия участ­ни­ков то­го, са­мо­го пер­во­го мат­ча. Очень уж лю­би­ли в те вре­ме­на фут­бо­ли­сты фо­то­гра­фи­ро­вать­ся, в ос­нов­ном, пе­ред на­ча­лом встре­чи! У ме­ня есть две фо­то­гра­фии 1928 го­да: сбор­ная Киева – «Динамо» (Одес­са) и «Динамо» (Киев) – «Динамо» (Москва).

Та же фо­то­гра­фия в не ис­ка­жен­ном лу­ка­вы­ми мон­та­же­ра­ми ви­де. С ре­прес­си­ро­ван­ны­ми че­ки­ста­ми

афи­ша мат­ча в Бе­лой Церк­ви, воз­ве­ща­ю­щая глав­ное: 1 июля, 4‑8 ча­сов по­по­лу‑ дни, фут­боль­ный матч «Динамо» (Киев) – сбор­ная го­ро­да

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.