ОЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСЬКИЙ: «УЯВЛЯЮ, НАСКІЛЬКИ РЕБРОВУ ЗА­РАЗ ВАЖКО»

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ПРЕМЬЕР-ЛИГА. АНОНС - Ро­ман КЛИ­МЕН­КО

В ролі на­шо­го сьо­год­ніш­ньо­го екс­пер­та ви­сту­пить ле­ген­дар­на для віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу по­стать – Олександр Чижевський. На йо­го ра­хун­ку – 401 матч в українсь­ких чем­піо­на­тах. Ви тіль­ки вду­май­те­ся у цю ве­лич­ну циф­ру! При цьо­му са­ме Чижевський пер­шим по­до­лав по­знач­ку як у 300 поє­дин­ків (уна­слі­док чо­го бу­ло за­по­чат­ко­ва­но сим­воліч­ний Клуб Чи­жевсь­ко­го для фут­болістів, яким під­ко­рить­ся ця вер­ши­на), так і в чо­ти­ри сот­ні зі­гра­них мат­чів. На­разі у спис­ку гвар­дій­ців Чем­піо­на­ту Украї­ни ниніш­ній на­став­ник «Кар­пат» U-21 по­сі­дає по­чесне третє міс­це (в ак­тиві Оле­га Ше­лає­ва 412 ігор, а в Олек­сандра Шов­ковсь­ко­го – 426).

– В ми­ну­ло­му турі цен­траль­ним був матч «Зо­ря» – «Шах­тар». Чи вра­зи­ли вас гос­по­дарі своєю но­вою схе­мою і чи дійс­но «гір­ни­ки» на­гра­ли на пе­ре­могу?

– Як­що чес­но, я не ба­чив тої гри по­вністю, то­му не змо­жу її ніяк про­ко­мен­ту­ва­ти.

– Тоді зай­де­мо з ін­шо­го бо­ку. « Гі рни­ки » у цьо­му се з о ні Прем’єр-лі­ги ще не про­гра­ва­ли. Чи іс­нує у вас ре­цепт то­го, як мож­на здо­ла­ти ко­ман­ду Фон­се­ки?

– Ре­цепт за­вжди мож­на знай­ти! (посмі­хаєть­ся). Все за­ле­жить від якіс­но­го під­бо­ру грав­ців. Я вва­жаю, що в «Шах­тарі» на да­ний мо­мент най­кра­ща обой­ма фут­болістів. Ін­ші ж клу­би на­ма­га­ють­ся поз­бу­ти­ся ле­гіо­нерів, урі­за­ють­ся бюд­же­ти, та й си­ту­а­ція в країні впли­ває… Ми по­вер­тає­мо­ся у ті ча­си, які бу­ли на по­чат­ках Не­за­леж­но­сті. Тоді в біль­шо­сті ко­манд гра­ли влас­ні ви­хо­ван­ці – за­раз ба­чи­мо щось подібне. – Доб­ре, а в чо­му най­слаб­ше міс­це ниніш­ньо­го «Шах­та­ря»?

– Знає­те, там немає слаб­ких то­чок. Ад­же ко­ман­да за­раз прак­тич­но ста­ла чем­піо­ном, в Лізі Єв­ро­пи во­на, на мою дум­ку, непо­га­но ви­сту­пи­ла. Як­що «гір­ни­ки» весь час ви­г­ра­ють – зна­чить, у них немає про­блем­них міс­ць.

– Чи ві­до­бра­жає оця ве­ли­чез­на тур­нір­на прір­ва між «Шах­та­рем» і ди­на­мів­ця­ми ре­аль­ний ро­зрив у си­лі між су­пер­ни­ка­ми?

– В пер­шу чер­гу, це все від­бу­ваєть­ся че­рез те, що «Ди­на­мо» пі­шло на пе­ре­бу­до­ву. Це да­ло­ся взна­ки. Та­кі мо­мен­ти без­слід­но не про­хо­дять – тре­ба на­бра­ти­ся тер­пін­ня. Уявляю, наскільки Реброву за­раз важко. В ко­ман­ді по­стій­но з’яв­ля­ють­ся мо­лоді фут­болі­сти. На від­мі­ну від то­го ж «Шах­та­ря», де є го­то­ві ви­ко­нав­ці, які дав­но гра­ють пліч-о-пліч: фак­тич­но один і той са­мий склад про­тя­гом дов­гих ро­ків за­без­пе­чує «гір­ни­кам» ста­біль­ність і ре­зуль­тат. В «Ди­на­мо» ж раз-по-раз вли­ва­ють сві­жу кров, і тре­ба на­бра­ти­ся тер­пін­ня, що­би ці хлоп­ці зі­гра­ли­ся один з од­ним.

– Ска­жіть, осо­би­сто вам ці­ка­во спо­стері­га­ти за дру­гим ета­пом чем­піо­на­ту (в пер­шу чер­гу, го­во­ри­мо про пер­шу шіст­ку), де вже все по суті ви­рі­ше­но?

– Ви са­мі від­по­ві­дає­те на це пи­тан­ня (посмі­хаєть­ся). Як мо­же бу­ти ці­ка­во, ко­ли в го­ни­тві за ме­далі вже все ві­до­мо?

Та­кож я не ро­зу­мію, за що грає дру­га шіст­ка. Не бе­ру три ко­ман­ди – «Кар­па­ти», «Дні­п­ро» і «Во­линь», – які бо­рють­ся за збе­ре­жен­ня про­пис­ки у Ви­щій лізі. Але я не знаю, за що зма­га­ють­ся ко­лек­ти­ви з 7-го міс­ця по 10-те, до при­кла­ду. Який для них сти­мул гра­ти?! В єв­ро­куб­ки во­ни не по­па­да­ють, ніку­ди не за­хо­дять – немає різ­ни­ці, яки­ми у під­сум­ку фіні­шу­ва­ти…

– «Олек­сан­дрія» і «Олім­пік» – без­за­пе­реч­ні лі­де­ри у бо­роть­бі за міс­це в Лізі Єв­ро­пи чи у «Чор­но­мор­ця» є шан­си втис­ну­ти­ся в пер­шу п’ятір­ку?

– Не ду­маю, що «Чор­но­мо­ре­ць » влі­зе у бо­роть­бу між «олім­пій­ця­ми» і ко­ман­дою з Олек­сан­дрії. Але я ба­чу, що в остан­ніх іграх «Олек­сан­дрія» не схо­жа на се­бе. Не знаю, що там ста­ло­ся, але як­що во­ни дві гри під­ряд про­пус­ка­ють по Ві­рю, що Во­ло­ди­мир Бо­г­да­но- 4… вич Ша­ран у то­му всьо­му роз­бе­реть­ся – і во­ни вий­дуть із цієї непро­стої си­ту­а­ції. Це стане до­дат­ко­вим сти­му­лом: вне­суть необ­хід­ні ко­рек­ти­ви і, споді­ва­юсь, в на­ступ­них мат­чах про­де­мон­стру­ють той фут­бол, що їм при­та­ман­ний.

– Пане Олек­сан­дре, а ви за яку схе­му розі­гра­шу чем­піо­на­ту Украї­ни? 12 ко­манд, 16, мож­ли­во – плей-офф між сусід­ні­ми міс­ця­ми?

– Вва­жаю, що має бу­ти міні­мум 14 ко­лек­тивів, які гра­ти­муть у два ко­ла. Я б хо­тів, що­би у нас був розі­граш між 16 ко­ман­да­ми. Але в тій си­ту­а­ції, в якій зна­хо­дить­ся на­ша дер­жа­ва, це прак­тич­но нере­аль­но. Хо­ча й пев­ні клу­би з Пер­шої лі­ги за­яв­ля­ють про свою го­тов­ність по­пов­ни­ти ла­ви Прем’єр-лі­ги, го­во­рять про ста­більне фі­нан­со­ве ста­но­ви­ще… Але бо­ю­ся, щоб це не бу­ли та­кі «од­но­річ­ні ко­ман­ди», які сьо­год­ні го­то­ві, а че­рез пів­ро­ку ска­жуть, що неспро­мож­ні спла­чу­ва­ти ра­хун­ки і зні­ма­ють­ся з чем­піо­на­ту.

– Чо­го ви очікує­те від неділь­но­го мат­чу між « Ди­на­мо » і «Олім­піком»? До­неч­ча­ни по­трі­па­ють нер­ви гос­по­да­рям?

– Звіс­но, «ди­на­мів­цям» бу­де важко. «Олім­пік» – до­волі непе­ред­ба­чу­ва­на ко­ман­да. Але ду­маю, що ки­я­ни все од­но пе­ре­мо­жуть, то­му що піс­ля впев­не­но­го ви­гра­шу в мат­чі з «Олек­сан­дрією» фут­болі­сти від­чу­ли до­дат­ко­ву впев­неність. Та й схе­ма з трьо­ма цен­траль­ни­ми за­хис­ни­ка­ми дає свої ре­зуль­та­ти.

– Яке в ра­жен­ня на ва с справ­ляє «Дні­п­ро» Ми­хай­лен­ка у 2017 ро­ці?

– «Дні­п­ро» – мо­ло­да ко­ман­да, за яку гра­ють фут­болі­сти і 1997-го, і 98-го ро­ків, во­ро­тар Лунін – вза­галі у 99-му на­ро­ди­вся. Тре­не­ру непро­сто: по­трі­бен час на те, що­би по­ста­ви­ти са­ме ту гру, яку він ба­чить. Мо­лодь за­вжди неста­біль­на, їм тре­ба адап­ту­ва­ти­ся під час пе­ре­хо­ду у до­рос­лий фут­бол. На сьо­год­ніш­ній день я ду­же по­зи­тив­но став­лю­ся до гри, яку де­мон­стру- ють «дні­пря­ни». Во­ни на­ма­га­ють­ся по­ка­зу­ва­ти швид­кіс­ний фут­бол. Ось наскільки це в них ви­хо­дить… Мо­мен­та­ми – ду­же доб­ре, особ­ли­во ї м даєть­ся вихід із об­ро­ни в ата­ку – ви­бі­га­ють ду­же здо­ро­во!

Дмит­ро Михайленко ста­ран­но пра­ц­ює над іг­ро­вою си­сте­мою «дні­прян», і це вже по­чи­нає да­ва­ти ре­зуль­тат. Ті про­ва­ли, які бу­ли на по­чат­ку – що зро­биш, мо­лодість… Тим біль­ше, даєть­ся взна­ки за­галь­на си­ту­а­ція у клубі: то пла­тять, то не пла­тять, то штра­фу­ють оч­ка­ми, то го­во­рять про знят­тя з чем­піо­на­ту – це пси­хо­ло­гіч­но ду­же впли­ває, особ­ли­во на юних ви­ко­нав­ців, які ще не встиг­ли по­ню­ха­ти по­ро­ху.

– Поє­ди­нок з «Дні­пром» для «Кар­пат» – кла­сич­на бит­ва за шість очок. Чи є львів’яни фа­во­ри­та­ми у цій зустрічі?

– Я пра­ц­юю у «кар­патівсь­кій» сфері і вболі­ваю за цей клуб. То­му не бу­ду ко­мен­ту­ва­ти че­рез кон­флікт ін­те­ресів (посмі­хаєть­ся).

– Не­що­дав­но « Кар­па­ти » пре­зе нту­ва­ли но­ву і г ро­ву амуні­цію. А як ви сприй­ня­ли незвич­ну зо­ло­ти­сту гам­му третьої ре­зерв­ної фор­ми?

– За­вжди те, що но­ве – ці­ка­ве. У свій час у нас бу­ла чер­во­но-чор­на фор­ма, яку на­зи­ва­ли нефар­то­вою. Бу­де­мо споді­ва­ти­ся, що зо­ло­ти­ста ви­явить­ся на фарт! А ось білі і зе­лені ко­льо­ри, які за­вжди бу­ли при­та­ман­ні «Кар­па­там», у но­во­му ди­зай­ні спо­до­ба­ли­ся. Це ве­ли­кий плюс, ад­же ми не за­бу­ває­мо про своє мі­сто і тра­ди­ції, то­му я тіль­ки «за». Чу­до­ве но­во­вве­ден­ня. Дай Бог, що­би ця амуні­ція за­вжди при­но­си­ла ко­ман­ді ре­зуль­тат!

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.