ВЫ­СТУП­ЛЕ­НИЕ ГРИ­ГО­РИЯ СУР­КИ­СА НА XX КОН­ГРЕС­СЕ ФФУ

Football (Ukraine) - - КОНГРЕСС ФФУ -

Без­пе­ка на фут­боль­них мат­чах – це над­зви­чай­на, особ­ли­ва від­по­ві­даль­ність.

Ша­нов­ні учас­ни­ки та го­сті кон­гре­су! До­ро­гі друзі!

У своїх ви­сту­пах на остан­ніх кон­гре­сах Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Украї­ни я тор­кав­ся різ­них тем – як гло­баль­них, так і су­то внут­ріш­ніх. Од­нак жод­но­го ра­зу я не оми­нув ува­гою те­му, що є клю­чо­вою для всіх ор­гані­за­цій, за­дія­них у про­ве­ден­ні фут­боль­них зма­гань, неза­леж­но від то­го, де розта­шо­вані їх­ні штаб-квар­ти­ри – у Цюрі­ху, Ньоні чи Києві.

Це – те­ма без­пе­ки в фут­болі!

Я вва­жаю своїм обов’яз­ком зно­ву і зно­ву при­вер­та­ти ва­шу ува­гу до пи­тан­ня без­пе­ки про­ве­ден­ня фут­боль­них зма­гань в Україні – як у між­на­род­но­му кон­тексті, ко­ли мо­ва йде про мат­чі збір­них та на­ших пред­став­ни­ків у єв­ро­куб­ках, так і в на­ціо­наль­но­му ро­зрізі.

За остан­ні ро­ки українсь­ка фут­боль­на спіль­но­та неод­но­ра­зо­во бу­ла зму­ше­на до­ла­ти об’єк­тив­ні труд­но­щі в цій над­зви­чай­но важ­ливій та чут­ливій сфері.

За­раз пе­ред на­ми по­стає но­вий ви­клик, і ра­зом із при­сут­ні­ми тут по­чес­ни­ми го­стя­ми з ФІФА та УЄФА я хо­чу пе­ре­свід­чи­тись, що ФФУ в по­вній мірі ро­зу­міє свою від­по­ві­даль­ність та на­ла­што­ва­на на оп­ти­мальне ви­рі­шен­ня про­бле­ми.

Як ви здо­га­да­лись, мо­ва йде про так зване «маріу­польсь­ке пи­тан­ня», ко­т­ре з по­да­чі ФФУ ста­ло ре­зо­нанс­ним у віт­чиз­ня­них ЗМІ. Чо­му я ви­рі­шив по­ру­ши­ти цю те­му сьо­год­ні – пе­ред го­лов­ним фут­боль­ним ак­ти­вом Украї­ни та по­в­но­важ­ни­ми пред­став­ни­ка­ми керів­них між­на­род­них ор­гані­за­цій?

То­му що по­ки ми ба­чи­ли ба­га­то емо­цій, ба­га­то ін­фор­ма­цій­них мані­пу­ля­цій, на­віть де­щи­цю ін­фан­ти­ліз­му з бо­ку пев­них офі­цій­них осіб. Але при цьо­му – за­над­то ма­ло квалі­фі­ко­ва­ної екс­пер­ти­зи.

У чо­му вза­галі суть пи­тан­ня? Ли­ше в од­но­му – чи без­печ­но про­во­ди­ти ма тчі прем’ єр- лі­ги в чу­до­во­му українсь­ко­му місті Маріу­полі, чи ри­зи­ки – зо­кре­ма для пев­них клубів – за­над­то ви­со­кі, щоб га­ран­ту­ва­ти на­леж­ну ор­гані­за­цію цих зустрі­чей?

Мож­на сфор­му­лю­ва­ти пи­тан­ня більш кон­крет­но. Чи ФФУ, УПЛ та клуб-гос­по­дар, зва­жа­ю­чи на спе­ци­фіку умов у місті Маріу­поль, у змозі в по­вній мірі ви­ко­на­ти всі від­по­від­ні ви­мо­ги Ре­гла­мен­ту прем’єр-лі­ги та Ре­гла­мен­ту ін­фра­струк­ту­ри ста­діонів та за­ходів без­пе­ки про­ве­ден­ня зма­гань з фут­бо­лу ФФУ?

Са­ме ці пи­тан­ня за­раз став­лять клу­би та ін­ші чле­ни українсь­кої фут­боль­ної спіль­но­ти. Але чи от­ри­му­ють во­ни від­по­відь? Або хо­ча б міні­маль­но ар­гу­мен­то­вані – під­креслюю, ар­гу­мен­то­вані, а не емо­цій­ні – по­яс­нен­ня від сторін, що несуть від­по­ві­даль­ність за ор­гані­за­цію без­пе­ки та зма­гань в ці­ло­му? Ні і ще раз – ні!

За­мість цьо­го во­ни бу­ли втяг­нуті у дис­кусії про те, хто справж­ній патріот, а хто фаль­ши­вий; хто боїть­ся те­ро­ри­стів, а хто – ні; хто біль­ше по­ва­жає і ці­нує українсь­ку ар­мію та її по­двиг, а хто мен­ше…

Нев­же са­ме це по­тріб­но на­шо­му і так роз’єд­на­но­му, за­ну­ре­но­му в фі­нан­со­ву та со­ціаль­ну кри­зу фут­бо­лу? Я твер­до пе­ре­ко­на­ний, що – не це. І не маю сум­нівів, що і ви всі теж це пре­крас­но ро­зу­міє­те.

По­вто­рюю: є ре­гла­мент, є чіт­кі ви­мо­ги до ор­гані­за­ції фут­боль­них мат­чів прем’єр­лі­ги – не пер­шої лі­ги, не тур­ні­ру дуб­лерів, не Куб­ку Украї­ни – а кон­крет­но ви­що­го дивізі ону чем­піо­на­ту Украї­ни. І во­ни по­вин­ні бу­ти без­умов­но ви­ко­нані!

А ще має бу­ти тве­ре­за, квалі­фі­ко­ва­на оцін­ка об’єк­тив­них ри­зи­ків. Зу­мо­в­ле­на не політич­ною чи ще яко­юсь до­ціль­ністю, а ро­зу­мін­ням то­го, на­скіль­ки важ­ли­вим є пи­тан­ня без­пе­ки, в то­му числі для між­на­род­них ор­гані­за­цій на кшталт УЄФА і ФІФА.

Дивіть­ся: всі клу­би в рам­ках єв­ро­куб­ків їз­дять гра­ти в Росію, а от українсь­кі – ні. Ось це і є на­слі­док ре­аль­ної оцін­ки ри­зи­ків з бо­ку УЄФА.

Те­пер про­ти­леж­ний при­клад. Піс­ля те­ро­ри­стич­но­го ак­ту в Дорт­мун­ді по­ста­ло пи­тан­ня про від­мі­ну мат­чу «Бо­русії» та «Мо­на­ко». І знає­те, УЄФА не звер­тав­ся до «Бо­русії», мо­в­ляв, та ви не бій- тесь, їдь­те… А щоб вам спо­кій­ні­ше бу­ло, то до вас в ав­то­бус пре­зи­дент УЄФА Алек­сандр Че­ферін ся­де…

Ні, за­мість цьо­го УЄФА мак­си­маль­но опе­ра­тив­но про­вів ко­ло­саль­ну ро­бо­ту з оцін­ки по­даль­ших ри­зи­ків та спро­мож­но­сті ви­ко­нан­ня всіх необ­хід­них за­ходів без­пе­ки на ста­діоні. І ли­ше пе­ре­свід­чив­шись, що учас­ни­кам мат­чу ні­чо­го біль­ше не за­гро­жує, УЄФА дав до­звіл на про­ве­ден­ня гри.

Та не тре­ба да­ле­ко хо­ди­ти за при­кла­да­ми. У нас влас­них ви­ста­чає. Зга­дай­те, скіль­ки разів за остан­ні ро­ки між­на­род­ні мат­чі в Україні бу­ли в зоні особ­ли­вої ува­ги УЄФА са­ме в кон­тексті без­пе­ки? Ви ж доб­ре пам’ятає­те, як УЄФА за­бо­ро­няв гра­ти в Хар­ко­ві, Дні­прі, Одесі. Чи як УЄФА пе­реніс д о ма шні й ма т ч київсь­ко­го «Ди­на­мо» про­ти «Ва­лен­сії» в 2014 ро­ці на ней­тральне по­ле…

Ло­гіка – про­ста. Де без­печ­но – там грає­мо. Де ри­зи­ки за­над­то ви­со­кі, де є серй­оз­ні некон­тро­льо­вані фак­то­ри – там не грає­мо.

По­вір­те, як ко­лиш­ній керів­ник Ко­мі­те­ту УЄФА з пи­тань ста­діонів та без­пе­ки зма­гань я знаю, про що ка­жу. Я го­ло­ву­вав на ба­гатьох зустрі­чах, на­ра­дах та ін­ших за­хо­дах в цій сфері, в то­му числі й на мас­штаб­них між­на­род­них кон­фе­рен­ціях. І всю­ди я чув єди­ну дум­ку: без­пе­ка – це пріо­ри­тет но­мер один!

Хо­чу на­го­ло­си­ти: мої сло­ва не є оцін­кою то­го, чи мож­на гра­ти в Маріу­полі чи ні. А кон­крет­ні­ше – чи без­печ­но там гра­ти клу­бам УПЛ. Мої сло­ва – це чер­го­ва за­сто­ро­га: не мож­на за­мість ви­рі­шен­ня та­ко­го від­по­ві­даль­но­го пи­тан­ня вла­што­ву­ва­ти нав­ко­ло ньо­го по­пулістсь­кі піар-ак­ції!

Особ­ли­во те­пер, ко­ли до Украї­ни про­тя­гом на­ступ­но­го се­зо­ну бу­де при­ку­та ве­ли­чез­на ува­га з бо­ку УЄФА та всієї світо­вої фут­боль­ної спіль­но­ти за­в­дя­ки про­ве­ден­ню в Києві фі­на­лу Лі­ги чем­піонів.

І будь-які мож­ливі про­ма­хи ФФУ, УПЛ та пра­воохо­рон­ців в ор­гані­за­ції без­пе­ки мат­чів ли­ше бу­дуть збу­рю­ва­ти зай­ві роз­мо­ви про спро­мож­ність на­шої краї­ни прий­ня­ти го­лов­ний матч єв- ро­пейсь­ко­го се­зо­ну, а та­кож мо­жуть від­ва­ди­ти ча­сти­ну вболі­валь­ни­ків, що хо­ті­ли б при­ї­ха­ти на фі­нал до Киє­ва, та бо­лю­че вда­ри­ти по імід­жу всьо­го українсь­ко­го фут­бо­лу.

У цій сфері бо­ро­ни Бо­же гра­ти­ся з во­гнем! Не мож­на прий­ма­ти фор­маль­ні рі­шен­ня! Не мож­на нех­ту­ва­ти між­на­род­ним до­сві­дом та здо­ро­вим глуз­дом! Без­пе­ка на фут­боль­них мат­чах – це не про­сто пре­ро­га­ти­ва ор­гані­за­торів зма­гань, але й над­зви­чай­на, особ­ли­ва від­по­ві­даль­ність.

Не за­бу­вай­те про те, що на­справ­ді стоїть на ко­ну – здо­ров’я та жит­тя лю­дей…

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.