МИХАЙЛО КОПОЛОВЕЦЬ: «В «ШАХТАРІ» БІЛЬШЕ КЛЬОВИХ ФУТБОЛІСТІВ!»

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ИНТЕРВЬЮ -

Вболі­валь­ни­ки всім сер­цем люб­лять Ми­хай­ла Ко­по­лов­ця за яс­кра­ву на­си­че­ну кар’єру в українсь­ко­му фут­болі і від­вер­ті, спов­нені гу­мо­ром і пря­мо­тою ко­мен­тарі, а ми – ще й за те, що він ніко­ли не від­мо­вить на­шо­му жур­налістсь­ко­му бра­ту в роз­мо­ві. Так ста­ло­ся і сьо­год­ні: незва­жа­ю­чи на те, що екс«кар­паті­ве­ць» по­спі­шав на тре­ну­ван­ня сво­го те­пе­ріш­ньо­го клу­бу «Ми­най», Кополовець все ж при­ді­лив декіль­ка хви­лин «Фут­бо­лу», при­на­гід­но на­звав­ши наш жур­нал «глян­це­вим» (за ком­плі­мент за­оч­но по­дя­ку­ва­ли!). Вий­шло як за­вжди – об’єк­тив­но, ці­ка­во і ду­шев­но!

– Не­що­дав­но за якийсь ти­ждень ми ма­ли змо­гу пе­ре­гля­ну­ти од­ра­зу дві гри «Шах­тар» – «Ди­на­мо». Яке з цих про­ти­сто­янь спо­до­ба­ло­ся, яке за­пам’ята­ло­ся більше і чо­му?

– З по­явою на­пад­ни­ка Мбо­кані «Ди­на­мо» спе­ре­ду вже вигля­дає ці­каві­ше. Ро­зу­міє­те, го­лов­на проблема «бі­ло-синіх» – у то­му, що в да­ний мо­мент їм бра­кує клас­них й ін­диві­ду­аль­но силь­них футболістів каліб­ру Яр­мо­лен­ка і то­го ж Мбо­кані. Рівень «Шах­та­ря» знач­но ви­щий, там на­ба­га­то більше кре­а­тив­них футболістів, то­му « гір­ни­ки » і ви­г­ра­ють часті­ше.

Звіс­но, су­б­от­ня пе­ре­мога «Ди­на­мо» до­дасть ін­три­ги чем­піо­на­ту. І дай Бог, що­би ки­я­ни ство­ри­ли кон­ку­рен­цію! Ад­же без неї ні­чо­го ці­ка­во­го в цій парі не бу­де. Хо­ті­ло­ся, що­би за зо­ло­ту ме­даль то­чи­ла­ся без­ком­про­міс­на бо­роть­ба, ось що важ­ли­во! То­му за­во­ю­ван­ня трьох очок для «Ди­на­мо» – це ду­же доб­ре. Але по­вір­те мені: ко­ли «Шах­та­рю» бу­де по­тріб­но – він обов’яз­ко­во ви­грає. Йо­го фут­болі­сти вигля­да­ють на­ба­га­то сим­па­тич­ні­ше, у них кра­ща і гро­ва дис­ци­плі­на плюс є ви­ко­нав­ці, які мо­жуть «ви­рі­ши­ти пи­тан­ня» са­мо­туж­ки. У цій всій су­час­ній си­ту­а­ції, ко­ли віт­чиз­няні клу­би спіт­ка­ла фі­нан­со­ва скру­та, а фут­болі­сти ма­со­во по­втіка­ли за кор­дон, «Шах­тар» вигля­дає ду­же ста­біль­но. «Гір­ни­ки» зу­мі­ли збе­рег­ти обой­му, а ко­го про­да­ли рані­ше – тим од­ра­зу знай­шла­ся адек­ват­на по си­лі за­мі­на. По­до­баєть­ся їх­ня гра. В «Шахтарі» більше кльових футболістів!

По­вер­та­ю­чись до ми­ну­лих мат­чів – за­пам’ятав­ся хо­ро­ший на­віс Гар­ма­ша в мо­мен­ті, ко­ли ди­на­мів­ці за­би­ва­ли в Хар­ко­ві. Хо­ча мені ані Гар­маш, ані Си­дор­чук не по­до­ба­ють­ся. На мій по­гляд, ці фут­болі ст и – н е рі в е н ь київсь­ко­го «Ди­на­мо».

– Вас не вла­што­вує їх про­фесій­на май­стер­ність чи са­мо­від­да­ча?

– Не по­до­баєть­ся, ко­ли ве­дуть се­бе як «звьоз­ди», ні­би літа­ють у хма­рах. Ди­виш­ся – і та­ке від­чут­тя, ні­би во­ни ви­гра­ли Лі­гу чем­піонів! По-дру­ге, і на фут­боль­но­му полі во­ни не де­мон­стру­ють чу­дес. Ко­ли Си­дор­чук тіль­ки по­чи­нав, ко­ли йо­го впер­ше ви­кли­ка­ли у збір­ну – то одне. А за­раз – не те, при всій по­ва­зі… У Гар­ма­ша ж є пев­ні хо­ро­ші дані, та ж са­мо­від­да­ча, але і йо­му, й ці­ло­му ря­ду футболістів «бі­ло-синіх» ба­га­то чо­го ду­же бра­кує, ро­зу­мієш? Не­має кре­а­тив­но­сті, не­має так зва­них «мощ­них ліч­но­стєй». По­глянь ро­ків на п’ять­сім на­зад. На ко­го в «Ди­на­мо» не по­ди­виш­ся – всю­ди осо­би­стість. Ті ж Алієв і Мілевсь­кий, які мог­ли са­мо­стій­но ви­рі­ши­ти до­лю гри. Так, во­ни хо­ди­ли-чу­ди­ли – але це ре­аль­но Фут­болі­сти! Я про­ти них грав – і бу­ло ду­же важ­ко. Хто б що не ка­зав, але та­ких ви­ко­нав­ців в те­пе­ріш­ньо­му «Ди­на­мо» (не го­во­рю за Яр­мо­лен­ка) про­сто не­має.

Я по­стій­но кри­ти­кую ди­на­мів­ців, ад­же мені не по­до­баєть­ся їх­ня гра. Змі­ни­вся тре­нер – мо­же, це стане хо­ро­шим ім­пуль­сом. Але зро­зу­мій­те: жод­ний тре­нер не мо­же пра­ц­ю­ва­ти без ма­теріа­лу. Звіс­но, ниніш­ні грав­ці «Ди­на­мо» під­хо­дять ко­ман­ді для те­пе­ріш­ньо­го не над­то силь­но­го чем­піо­на­ту Украї­ни, але як­що ду­ма­ти про справж­ні ви­со­кі ам­бі­ції, пов’яза­ні в пер­шу чер­гу з ЛЧ… А що далі? От що далі?

– Чи ба­чи­те ви в ко­мусь із мо­ло­дих ди­на­мів­ців та­ко­го лі­де­ра у май­бут­ньо­му? Хто змо­же до­ро­сти – мож­ли­во, Вік­тор Ци­ган­ков чи Во­ло­ди­мир Ше­пе­лєв?

– Ось якраз Ци­ган­ков мені ім­по­нує. Хо­ро­ший, пер­спек­тив­ний хло­пе­ць! У ньо­го є іс­кра в очах, він ста­раєть­ся, б’єть­ся, пра­гне до біль­шо­го. Але по­тім див­лю­ся на Бєсєді­на – не знаю, мо­же у клубі че­ка­ють, по­ки він роз­криєть­ся, як ко­лись Яр­мо­лен­ко? Київ за­раз має че­ка­ти: не­має фі­нан­со­вих мож­ли­во­стей куп­ля­ти до­ро­гих якіс­них грав­ців і пла­ти­ти їм ви­со­кі зар­пла­ти.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.