«ГРЕЦЬКІ ВБОЛІ­ВАЛЬ­НИ­КИ? КА­ТА­СТРО­ФА!»

– Який клуб на стар­ті но­во­го чем­піо­на­ту роз­ча­ру­вав най­біль­ше – «Олек­сан­дрія», «Чор­но­мо­ре­ць», «Кар­па­ти» чи «Зо­ря»?

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ИНТЕРВЬЮ -

– Ро­зу­міє­те, ті ж «Кар­па­ти» за­вжди ма­ють якісь про­бле­ми. І ко­ли я там ще грав, та й по­тім «зе­ле­но-бі­лим» по­стій­но щось за­ва­жа­ло. То гро­ші ко­мусь не да­ли, то на­кла­да­ють за­бо­ро­ну на реєстра­цію грав­ців, то оч­ки від­ні­ма­ють­ся.

Але за­раз та­кий важ­кий час, що кри­ти­ку­ва­ти ко­гось я не мо­жу. Та ж «Зо­ря» мені за­вжди по­до­ба­ла­ся, ад­же во­на неод­мін­но до­ся­гає ре­зуль­татів. За­раз в «чор­но-бі­лих» тро­хи не йде, але все ще ви­пра­вить­ся. Тим більше, ця ко­ман­да не грає вдо­ма…

– Які пер­спек­ти­ви у близь­ких вам «Кар­пат»? Чи віри­те, що став­ка «зе­ле­но-бі­лих» на іс­пансь­кий де­сант зі­грає? Ад­же на­разі жод­них про­блем не­має: прий­шов но­вий на­став­ник, під яко­го на­бра­ли по­тріб­них грав­ців, від­сут­ні про­бле­ми з гро­ши­ма, як і оч­ко­ві штра­фи…

– Не мож­на су­ди­ти тре­не­ра по двох мат­чах. Тре­ба да­ти шма­ток ча­су, що­би він щось по­ка­зав. Зро­зу­мі­ло, що старт невда­лий – то однозначно. І пре­зи­дент має пра­во ви­ма­га­ти, ад­же там ство­рені хо­ро­ші умо­ви і від­сут­ні жод­ні за­бор­го­ва­но­сті. Скіль­ки я спіл­ку-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.