Матч-кон­троль ДИ­НА­МО – ОЛИМ­ПИК – 1: 2 ЧЕР­НО­МО­РЕЦ – ДИ­НА­МО- АВ­ТО – 1: 1 ВЕ­РЕС – Кар­па­ты – 2: 0

Football (Ukraine) - - УКРАИНА - ро­ман КЛИ­МЕН­КО

Шах­тёр – Ма­ри­у­поль – 3: 2

Го­лы: Блан­ко- Ле­щук ( 7), Фер­рей­ра ( 13), Тай­сон ( 86) – Бол­бат ( 54, пен), Ки­силь ( 84) « Шах­тёр » : Шев­чен­ко ( Куд­рик, 64), Исма­и­ли, Са­гут­кин ( Чо­бо­тен­ко, 78), Пет­ряк, Азе­ве­до, Тай­сон, Алан Пат­рик, Ден­ти­ньо, Бер­нард ( Гра­чёв, 69), Фер­рей­ра ( Иг­на­тен­ко, 78), Блан­коЛе­щук

« Ма­ри­у­поль » : Худжа­мов, Ти­щен­ко ( На­со­нов, 46), Явор­ский ( Ва­ку­лен­ко, 64), Бе­лый, Неп­лях ( Эрикс, 64), Коль­цов ( Ки­силь, 64), Тан­ков­ский, Миш­нёв ( Ру­ды­ка, 64), Бол­бат ( Фо­мин, 64), Ко­жа­нов, То­то­виц­кий

Го­лы: Н. Ру­син ( 5) – Мо­ха ( 25, пен, 88)

« Ди­на­мо » : Рудь­ко ( Бу­щан, 46), Пан­тич ( Ка­рась, 81), Ду­бин­чак, Ка­за­ков ( Пет­ру­сен­ко, 64), Али­бе­ков ( Лед­нев, 46), Гу­сев ( Яна­ков, 67), Ка­люж­ный, Ша­па­рен­ко ( Смир­ный, 63), Н. Ру­син ( Алек­се­ев, 63), Ван­тух ( Мо­ра­эс, 46), Н. Кра­вчен­ко

« Олим­пик » : Ки­чак ( Ма­ха­рад­зе, 46), Ше­ста­ков ( Фе­до­рив, 46), А. Кра­вчен­ко ( Лух­та­нов, 46), Ша­ба­нов, Ми­гу­нов, Брик­нер, Бо­г­да­нов ( Еди­нак, 68), Гу­ти ( По­сту­па­лен­ко, 46), Сон­дей ( Р. Ру­син, 65), Мо­ха, Ми­ха­лёв ( При­ё­мов, 46) Го­лы: Ко­ва­лец ( 60) – Буг­няк ( 37)

« Чер­но­мо­рец » : вра­тарь на про­смот­ре, Алас­сан, Жу­нич, Мар­ты­нен­ко, Люль­ка ( Та­тар­ков, 61), Зу­бей­ко, По­ли­ты­ло, Оре­хов­ский ( Ка­ве­рин, 57), Ко­ва­лец, иг­рок на про­смот­ре ( Ан­то­нов, 46), Хоб­лен­ко ( Силь­вио, 80)

« Ди­на­мо- ав­то » : Звя­гин­цев, Рош­ка, Не­га­ра ( Цур­кан, 46), Скрип­чен­ко ( По­по­вич, 46), Ма­те­еску, Оно­фрей, Геор­ги­ев ( Быр­дан, 46), Буг­няк, Кот­ляр, Ели­се­ев, Гав­ри­лен­ко

ВОР­СК­ЛА – АЛЕК­САН­ДРИЯ – 2: 3

Го­лы: Шар­пар ( 59) Тка­чук ( 75) – Си­та­ло ( 48, 62), Ко­зак ( 50) « Вор­ск­ла » : Тка­чен­ко ( Шуст, 46), Ре­бе­нок, Чес­на­ков, Чи­жов, Са­пай, Ода­рюк ( Си­до­рен­ко, 70), Ск­ляр ( Тка­чук, 53), Шар­пар, Кра­вчен­ко ( Ша­по­вал, 82), Ко­ба­хид­зе ( Са­кив, 53), Ко­ло­мо­ец ( За­го­руль­ко, 46) « алек­сан­дрия » ( 1 тайм): Пань­кив, Че­бо­та­ев, Гит­чен­ко, Бон­да­рен­ко, Ба­цу­ла, Цу­ри­ков, За­по­ро­жан, Ба­на­да, Ста­рень­кий, Ка­лен­чук, По­но­марь

« алек­сан­дрия » ( 2 тайм): Ле­ва­ни­дов, Ба­сов, Ко­зак, Дов­гий, Про­та­сов, Ба­бог­ло, Чор­ний, Гри­цук, Ку­лиш, Сты­ць­ков, Си­та­ло

Го­лы: Мо­ро­зен­ко ( 81, 90, пен) « Ве­рес » ( 1 тайм): Бан­ду­ра, Ко­бин, Ада­мюк, Бор­зен­ко, Си­ми­нин, Фе­дор­чук, Ка­ра­сюк, Во­ло­ши­но­вич, Кот­ляр, Сте­па­нюк, Сер­гий­чук

« Ве­рес » ( 2 тайм): Ко­гут, Ко­бин, Ада­мюк, Бор­зен­ко ( Ищен­ко, 68), За­пад­ня, Ку­че­ров, Мо­ро­зен­ко, Г. Па­сич, Е. Па­сич, Сте­па­нюк ( Ка­пар­рос, 62), Па­ла­г­нюк « Кар­па­ты » ( 1 тайм): Пид­кив­ка, Не­сте­ров, Фе­дец­кий, Ми­рош­ни­чен­ко, Кор­те­джа­но, Ксёнз, Мя­куш­ко, Го­ло­дюк, Тис­соне, Ди Фран­ко, Глад­кий

« Кар­па­ты » ( 2 тайм): Мы­сак, Се­ни­ца, Пе­рей­ра, Ле­бе­ден­ко, Ча­чуа, Клёц, Швед, Ди Фран­ко ( Ху­до­бьяк, 57), Кар­рас­каль, Ме­ме­шев, Аку­ли­нин ЗИРКА – ЗИРКА U- 21– 5: 0

Го­лы: Рас­сад­кин ( 3, 7), Кон­дра­ков ( 27), Пет­ров ( 43), Бру­но ( 75)

« Зирка » : Паст ( Лёп­ка, 41), Пе­пе, Ка­ча­ра­ба, Ко­ва­лёв ( Ога­не­сян, 41), Цю­па, По­ле­гень­ко ( Малиновский, 41), Дра­чен­ко ( Ка­стельс, 41), Гедж ( За­галь­ский, 41), Чи­чи­ков ( Фа­во­ров, 41), Рас­сад­кин ( Пет­ров, 41), Кон­дра­ков ( Бру­но, 41)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.