СТЕ­ПАН ЮРЧИШИН: «ХОРВАТІЯ ОБІГРАЛА УКРАЇНУ НА ДОСВІДІ»

Football (Ukraine) - - УКРАИНА ПРЕМЬЕР-ЛИГА. АНОНС -

Сьо­год­ні ге­роєм на­шо­го тра­ди­цій­но­го анон­су УПЛ став Сте­пан Юрчишин – екс-гра­ве­ць збір­ної СРСР і один з най­ле­ген­дар­ні­ших на­пад­ни­ків львівсь­ких «Кар­пат» 1970–80-х, який та­кож ви­сту­пав за СКА (Ль­вів), мос­ковсь­кий ЦСКА, київсь­ке «Ди­на­мо», таш­кентсь­кий «Пах­та­кор» і хмель­ни­ць­ке «Поділ­ля».

Роз­мо­в­ляє­мо од­ра­зу піс­ля мат­чу на вин­ни­ківсь­ко­му ста­діоні «Рух» імені Бо­г­да­на Мар­ке­ви­ча, де од­ной­мен­на міс­це­ва ко­ман­да в рам­ках 16-го ту­ру Пер­шої лі­ги прий­ма­ла «Во­линь» – і, до сло­ва, здо­бу­ла міні­маль­ну пе­ре­могу за­в­дя­ки го­лу ви­хо­ван­ця «кар­патівсь­кої» шко­ли фут­бо­лу На­за­ра Верб­но­го.

– Сте­пане Фе­до­ро­ви­чу, ви на «Рух» по­стій­но хо­ди­те чи про­сто за­су­му­ва­ли за жи­вим фут­бо­лом?

– Ко­ли є віль­ний час – ход­жу за­люб­ки! І на «Рух», і на ФК «Ль­вів», і на «Кар­па­ти». Ще й Рівне у нас грає – є на ко­го по­ди­ви­ти­ся. Фут­бо­лу не бра­кує.

– Вза­галі, за українсь­ким чем­піо­на­том під час дов­го­т­ри­ва­лої па­у­зи встиг­ли ску­чи­ти? Чи нав­па­ки – по­нов­лен­ня тур­ні­ру не при­не­се особ­ли­вої ра­до­сті?

– Важ­ко ска­за­ти, ад­же чем­піо­нат у нас… Хо­ті­ло­ся, щоб він був ці­каві­шим. По­тріб­но біль­ше ви­до­вищ­них мат­чів. На жаль, де­я­кі ігри про­хо­дять на до­волі низь­ко­му рів­ні. А втім – по­че­кає­мо, як бу­де далі.

– Чи вплине невда­ча імені Хо­рватії на ви­сту­пи на­ших збір­ни­ків у Прем’єр-лізі? Чи впа­де во­на пси­хо­ло­гіч­ним тя­га­рем на шиї ви­ко­нав­ців – зо­кре­ма, на Ка­ра­ває­ва і Матвієн­ко, які ма­ють до­сві­ду порів­ня­но мен­ше?

– Ні, не ду­маю. Мо­ло­дим і пер­спек­тив­ним тре­ба да­ва­ти до­ро­гу. Пе­ре­ла­шту­ють­ся, зроб­лять вис­нов­ки! Все за­бу­ваєть­ся, тре­ба лиш по­ча­ти за­но­во.

– Ре­зуль­тат на­шої на­ціо­наль­ної збір­ної всі охре­сти­ли спра­вед­ли­вим. Ви – теж?

– За­ко­но­мір­на по­раз­ка. Все по ді­лу. Бу­де­мо так го­во­ри­ти: Хорватія обіграла Україну на досвіді. Ми ті­ши­мо­ся пер­шим тай­мом, ко­ли все ще бу­ло нор­маль­но. Але ко­ман­да по­вин­на гра­ти два тай­ми! А ми піс­ля пе­ре­рви дія­ли слаб­ко, ду­же слаб­ко… В май­стер­но­сті на­ші опо­нен­ти бу­ли кра­щи­ми. Всі хо­ті­ли, що­би Украї­на за­че­пи­ла­ся за плей-офф, але з та­кою грою це – до­сить важ­ке за­в­дан­ня.

– Зло­бо­ден­на тема «Мар­лос у збір­ній». Да­вай­те ви­ста­ви­мо екс­прес-вер­дикт: чи по­си­лив, чи до­по­міг?

– Як­що су­ди­ти по внут­ріш­ньо­му чем­піо­на­ту, де «Шах­тар» де­мон­струє до­волі міц­ну гру, то Мар­лос там впев­не­но зай­має своє міс­це, вигля­да­ю­чи ду­же доб­ре. А ось у збір­ній оці­ни­ти йо­го непро­сто, ад­же Мар­лос про­вів зі стар­ту ли­ше од­ну зустріч. Не мож­на на ньо­го ві­ша­ти всіх со­бак. Вер­дикт? Важ­ко від­по­ві­сти на пи­тан­ня, чи по­трі­бен Мар­лос на­шій збір­ній. Зро­бив­ши для ньо­го ви­клю­чен­ня, тре­ба все-та­ки ро­сти­ти влас­них ви­ко­нав­ців. По­глянь­те на хор­ватів: що не ім’я – зір­ка. Май­же всі хлоп­ці гра­ють у про­від­них фут­боль­них ко­ман­дах світу! А в нас – тіль­ки Яр­мо­лен­ко і Ко­ноп­лян­ка. На жаль.

– Цієї пят­ни­ці стар­тує чер­го­вий, вже 12-й тур УПЛ. У Хар­ко­ві «Шах­тар» прий­ма­ти­ме «Вор­склу». «Гір­ни­ки» під­хо­дять до гри у ста­тусі сто­від­сот­ко­во­го фа­во­ри­та або ж пол­тав­ча­ни змо­жуть усіх зди­ву­ва­ти?

– Гос­по­дарі пе­ре­мо­жуть, мож­на на­віть не сум­ні­ва­ти­ся. Ска­жу одне: на жаль, «Шах­тар» за­раз вигля­дає пе­ре­кон­ливі­ше за всіх. «На жаль» – з огля­ду на ін­три­гу. Ду­маю, «гір­ни­ки» зно­ву ста­нуть чем­піо­на­ми. Хо­четь­ся, щоб бо­роть­бу ве­ли біль­ше двох ко­манд, щоб бу­ла кон­ку­рен­ція, ад­же без неї – неці­ка­во.

– На­разі «Вор­склу» на­зи­ва­ють од­ним із най­го­лов­ні­ших пре­тен­ден­тів на брон­зо­ві ме­далі цьо­го се­зо­ну. Як вва­жає­те, чи вдасть­ся пі­до­піч­ним Ва­си­ля Сач­ка рів­но прой­ти увесь тур­нір­ний шлях з огля­ду на всі про­бле­ми – в пер­шу чер­гу, фі­нан­со­ві?

– У нас ко­манд п’ять-шість мо­жуть пре­тен­ду­ва­ти на третє міс­це. За­раз Пол­та­ва має міц­ний склад, де­мон­струє непо­га­ний футбол. Во­на го­то­ва до бо­роть­би за брон­зу, для цьо­го є всі шан­си. Хі­ба як­що там бу­дуть ду­же ве­ли­кі фі­нан­со­ві нега­раз­ди…

– Та­кож на нас че­кає про­ти­сто­ян­ня де­бю­тан­тів: «Ве­рес» на «Арені Ль­вів» зустрі­неть­ся з

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.