106 КІЛОМЕТРІВ ПРОЇХАЛИ ЗА 44 ГО­ДИ­НИ

106 КІЛОМЕТРІВ ПРОЇХАЛИ ЗА 44 ГО­ДИ­НИ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­ле­рія АВРАМЕНКО

— Ни­ко­гда не ся­ду за руль в снег и мо­ро­зы. Ни­ко­гда в жи­зни, — ка­же 28-рі­чний Де­нис ДІДИЧЕНКО з Оде­си.

Із дру­жи­ною 26-рі­чною Іри­ною, си­на­ми 3-рі­чним Ар­те­мом і Ар­ту­ром, 12 мі­ся­ців, ви­їхав на Свя­тве­чір до те­стів у се­ло Мо­на­ші Біл­го­род-Дні­стров­сько­го ра­йо­ну. Рі­здво зу­стрі­ли у за­сні­же­но­му по­лі. 106 кілометрів шля­ху по­до­ла­ли за 44,5 год.

Взя­ли на до­ро­гу тер­мос із ча­єм, па­чку пе­чи­ва

— У дру­жи­ни тра­ди­ція — на Рі­здво ро­ди­на зби­ра­є­ться ра­зом, — роз­по­від­ає Де­нис. — В Іри є ще дві стар­ші се­стри і мо­лод­ший брат. Він у Ні­меч­чи­ні ін­же­не­ром пра­цює, на Рі­здво спе­ці­аль­но бе­ре від­пус­тку. То­рік не бу­ло тіль­ки нас, бо Ар­тур са­ме на­ро­див­ся. Цьо­го­річ по­їха­ли.

Ку­пи­ли по­да­рун­ки се­страм, бра­то­ві, пле­мін­ни­кам, ба­тькам. Спа­ку­ва­ли у ба­га­жник ”Да­чії Ло­ган”.

— Я пра­цюю мар­ке­то­ло­гом, у п’ятни­цю від­про­сив­ся ра­ні­ше. На­чаль­ник не хо­тів від­пу­ска­ти, бо ма­ли ве­ли­ке за­мов­ле­н­ня. Але я по­пе­ре­джав за­зда­ле­гідь, жін­ка з ді­тьми вже че­ка­ли в ма­ши­ні. Взя­ли на до­ро­гу тер­мос із ча­єм, па­чку пе­чи­ва і о 15:45 ру­ши­ли. За нор­маль­ної по­го­ди нам їха­ти з пів­то­ри го­ди­ни. По­дзво­ни­ли ба­тькам, що бу­де­мо до шо­стої ве­чо­ра.

Щой­но ви­їха­ли за мі­сто, стем­ні­ло, був ду­же силь­ний ві­тер.

На тра­сі зно­си­ло, ма­ши­ну ледь не пе­ре­вер­та­ло. За па­ру кілометрів ду­мав по­вер­ну­ти­ся до­до­му, — про­дов­жує Де­нис. — Але жін­ка ска­за­ла, що я — сла­бак, зля­кав­ся сні­гу. Їха­ли да­лі, швид­кість бу­ла ма­кси­мум 40 кілометрів на го­ди­ну.

Нас по­стій­но не­сло вбік, я три­мав кер­мо дво­ма ру­ка­ми. До во­сьмої ве­чо­ра ді­ста­лись Роз­кі­шно­го (се­ло за 100 км від Оде­си. — ГПУ). До те­стів ли­ша­лось кілометрів 10, але на тра­сі — пів­то­ра ме­тра сні­гу. До­ро­ги не ви­дно, ма­ши­на про­ва­лю­ва­лась. Про­би­ва­ли со­бі ту­нель у сні­гу. Ко­ли по­ряд по­ба­чив де­ре­во, зро­зу­мів: ми десь у по­лі. Ма­ши­на за­бу­ксу­ва­ла, две­рі від­чи­ни­ти не мо­гли.

По­ча­лась па­ні­ка. На­ма­гав­ся до­дзво­ни­ти­ся у ”швид­ку”, по­лі­цію, ря­ту­валь­ни­кам. Бу­ло або зайня­то, або не з’єд­ну­ва­ло­ся. За пів­го­ди­ни мій ай­фон за­мерз і від­клю­чив­ся. Зі зло­сті ви­ки­нув йо­го в ку­чу­гу­ру, до­сі не зна­йшов. Две­рей від­кри­ти не міг. Ма­ши­на бу­ла у сні­го­во­му ту­не­лі по ві­кна. Від­крив скло, по­чав роз­ки­да­ти сніг, щоб ви­повз­ти. Жін­ка ро- би­ла так са­мо зі сво­го бо­ку. На­ма­га­лись не кри­ча­ти й не пла­ка­ти, щоб не зля­ка­ти ді­тей. Ви­брав­ся, пов­ки­дав у са­лон всі про­ду­кти, що ве­зли до ро­ди­чів. З усіх бо­ків роз­чи­стив ма­ши­ну, щоб був до­ступ по­ві­тря. Сі­ли ве­че­ря­ти. Жін­ка на­рі­за­ла м’ясо, роз­па­ку­ва­ли цу­кер­ки. По­тім роз­кла­ли моє си­ді­н­ня і по­кла­ли ма­лих спа­ти. Дви­гун не глу­шив.

Хо­тів по­вер­ну­ти­ся в се­ло, зна­йти яко­гось тра­кто­ра. Про­йшов ме­трів 300 і по­вер­нув­ся на­зад. Ві­тер, сніг і мо­роз би­ли про­сто в ли­це. Бо­яв­ся, що за­мер­зну.

Ви­рі­ши­ли че­ка­ти ря­ту­валь­ни­ків у ма­ши­ні. Бо­яв­ся, що за­кін­чи­ться бен­зин і за­мер­зне­мо. Пі­шов до най­ближ­чо­го де­ре­ва, са­пер­ною ло­па­ткою на­ру­бав гі­л­ляк, роз­па­лив во­гонь. У па­пе­ро­вій пля­шці з-під со­ку на­то­пив во­ди зі сні­гу — якщо ді­тям за­хо­че­ться пи­ти. Вно­чі на во­гонь при­йшов один во­дій. Йо­го ма­ши­на за­стря­ла тро­хи да­лі. На сві­тан­ку по­ба­чи­ли ще дві ма­ши­ни. Їх за­ме­ло по дах.

Уран­ці 7 сі­чня Де­нис із дру­жи­ною й ді­тьми пі­шли в се­ло Роз­кі­шне. По­про­си­ли­ся в пер­шу ха­ту.

— Лю­ди пу­сти­ли. Від ін­ших во­ді­їв ді­зна­ли­ся, що ря­ту­валь­ни­ки бу­дуть аж уве­че­рі. На­шу ма­ши­ну ви­зво­ли­ли вно­чі 8 сі­чня. До те­стів ді­ста­ли­ся о 12:15. За­раз ми у них. У ме­не обмо­ро­же­н­ня ніг, рук і облич­чя. Ар­тур за­хво­рів.

Жін­ка на­рі­за­ла м’ясо, роз­па­ку­ва­ли цу­кер­ки

Про­тя­гом ти­жня над Укра­ї­ною ви­рує ар­кти­чний ци­клон. Різ­ко впа­ла тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря, по­рив­ча­стий ві­тер су­про­во­джу­вав ря­сні опа­ди в усіх ре­гіо­нах кра­ї­ни. На знім­ку чо­ло­вік під час силь­но­го сні­го­па­ду 8 сі­чня у Ки­є­ві не­се бу­тиль з во­дою

Тра­су Оде­са — Ре­ні ря­ту­валь­ни­ки роз­чи­ща­ли за до­по­мо­гою вій­сько­вих шля­хо­про­кла­да­чів БАТ-2. Та­ки­ми ри­ють ро­ви для лі­нії обо­ро­ни на фрон­ті. У ніч на 7 сі­чня ви­со­та за­ме­тів на до­ро­зі ся­га­ла пів­то­ра ме­тра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.