Ган­на Ду­дич ста­ла одним із кра­щих пе­да­го­гів сві­ту

НА УРОКАХ ВИ­КО­РИ­СТО­ВУЄ КОМП’ЮТЕ­РИ Й ОКУЛЯРИ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕ­АЛЬ­НО­СТІ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Лю­бов КАРНАРУК

Вчи­тель­ка ан­глій­ської 40-рі­чна Ган­на ДУ­ДИЧ із мі­ста Кро­пив­ни­цький по­тра­пи­ла у рей­тинг 50 най­кра­щих пе­да­го­гів сві­ту. Пе­ре­мож­ця ого­ло­сять в бе­ре­зні в Ду­баї в Араб­ських Емі­ра­тах. Там і вру­чать $1 млн Но­бе­лів­ської пре­мії для вчи­те­лів. У кон­кур­сі бра­ли участь по­над 20 тис. ви­кла­да­чів зі 179 кра­їн.

— Про кон­курс ді­зна­ла­ся два ро­ки то­му. Він дає мо­жли­вість до­від­а­ти­ся, чи є у вчи­те­лів якісь но­ва­тор­ські ідеї, чи ро­би­ти­муть во­ни змі­ни в осві­ті кра­ї­ни або на між­на­ро­дно­му рів­ні. Пер­шо­го ра­зу ме­не но­мі­ну­ва­ла за­сту­пник ди­ре­кто­ра На­та­лія Гри­го­рів­на Тка­чен­ко. Але я то­ді від­бір не про­йшла, — роз­по­від­ає Ган­на Ду­дич. — Цьо­го ра­зу ма­ла біль­ше до­ся­гнень і на­пра­цю­вань. До­ку­мен­ти са­ма від­пра­ви­ла. В ан­ке­ті вка­за­ла, як ста­ла вчи­те­лем і на що ви­тра­чу ко­шти з пре­мії.

Вчи­тель­ка за­про­по­ну­ва­ла у сво­є­му про­е­кті ідею пе­ре­сув­ної ла­бо­ра­то­рії для учнів від­да­ле­них сіл. Це має бу­ти мі­кро­ав­то­бус, осна­ще­ний но­ут­бу­ка­ми, план­ше­та­ми, ін­тер­не­том, оку­ля­ра­ми віртуальної ре­аль­но­сті, ци­фро­вим мі­кро­ско­пом і те­ле­ско­пом. Ді­ти з най­від­да­ле­ні­ших ку­то­чків ма­ти­муть мо­жли­вість від­ві­ду­ва­ти уро­ки із за­сто­су­ва­н­ням най­су­ча­сні­ших те­хно­ло­гій.

Ган­на Ду­дич ви­кла­дає ан­глій­ську в гім­на­зії іме- ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Є пе­ре­мож­цем Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су ”Вчи­тель-но­ва­тор”, який про­во­дить аме­ри­кан­ська ком­па­нія із роз­роб­ки комп’ютер­них про­грам ”Май­кро­софт Укра­ї­на”. В бе­ре­зні 2014 ро­ку на Між­на­ро­дно­му осві­тньо­му фо­ру­мі ком­па­нії ”Май­кро­софт” у Бар­се­ло­ні Ган­на Ду­дич по­сі­ла ІІІ мі­сце в но­мі­на­ції ”Спіль­на ро­бо­та”.

— Це був проект ”Каз­ки на- ро­дів сві­ту”. На­ші учні з одно­лі­тка­ми з ін­ших кра­їн пре­зен­ту­ва­ли одне одно­му каз­ки сво­їх на­ро­дів. Від­бу­ва­ло­ся це в он­лайн-ре­жи­мі — ді­ти спіл­ку­ва­ли­ся че­рез комп’ютер­ний ві­деозв’язок. Ко­жна кра­ї­на пред­став­ля­ла каз­ку без текс­ту — че­рез ілю­стра­ції, сце­ні­чну по­ста­нов­ку, ляль­ко­вий те­атр, — ка­же Ган­на Ду­дич. — Ді­ти ма­ли роз­га­да­ти сю­же­ти ка­зок ін­шо­го на­ро­ду. Та­ким чи­ном пра­кти­ку­ва­ли роз­мов­ну ан­глій­ську.

Та­кі уро­ки є ро­дзин­кою ви­кла­да­н­ня Ган­ни Ду­дич. Во­на на­ла­го­ди­ла спів­пра­цю зі шко­ла­ми Ту­реч­чи­ни, Ки­таю і Ве­ли­кої Бри­та­нії.

— Учні від по­ді­бних уро­ків у за­хва­ті. Хоч за­зда­ле­гідь не знають, із ким спіл­ку­ва­ти­му­ться. Ма­ють здо­га­да­ти­ся за до­по­мо­гою до­да­тко­вих гео­гра­фі­чних і істо­ри­чних за­пи­тань. На­при­клад, чи є у тій кра­ї­ні ве­ли­кі рі­чки, чи оми­ва­є­ться во­на мо­ря­ми й оке­а­на­ми, чи ме­жує з та­ки­ми-то кра­ї­на­ми. А ко­ли ми вже вга­да­ли, між учня­ми від­бу­ва­є­ться жи­ве спіл­ку­ва­н­ня, го­во­рять про шкіль­не жи­т­тя, му­зи­ку, за­хо­пле­н­ня та чим жи­вуть там­те­шні шко­ля­рі, — ка­же вчи­тель­ка. — Лег­ко зро­зу­мі­ти бри­тан­ських ді­тей, з ки­тай­ськи­ми де­що скла­дні­ше, бо в них силь­ний акцент.

Із бри­тан­ської шко­ли вчи­тель за­про­по­ну­вав спіль­ний проект. До­мо­ви­ли­ся про обмін куль­тур­ни­ми ар­те­фа­кта­ми.

— Ко­жна сто­ро­на на­ді­шле по­сил­ки з ре­ча­ми, які ха­ра­кте­ри­зу­ють на­ші кра­ї­ни. Від нас це мо­же бу­ти сер­ве­тка з ви­шив­кою, пра­по­рець ру­чної ро­бо­ти. Ко­ро­тко опи­ше­мо, що це та­ке і чо­му ва­жли­ве для на­шої кра­ї­ни. Та­кож для учнів не менш ці­ка­ві уро­ки із за­сто­су­ва­н­ням вір­ту­аль­них оку­ля­рів. Їх ме­ні по­да­ру­ва­ли за участь ще в одно­му про­е­кті. За їхньою до­по­мо­гою ді­ти по­до­ро­жу­ють в рі­зні кра­ї­ни. Учень мо­же від­ві­да­ти, на­при­клад, цен­траль­ну пло­щу Лон­до­на чи ін­ше мі­сто будь-якої кра­ї­ни. Во­дно­час пра­кти­кує і зна­н­ня мо­ви, роз­по­від­а­ю­чи, що ба­чить нав­ко­ло се­бе, — по­яснює Ган­на Ві­кто­рів­на.

Ді­ти спіл­ку­ва­ли­ся че­рез комп’ютер­ний ві­деозв’язок

Учи­тель ан­глій­ської Ган­на Ду­дич по­яснює ма­те­рі­ал за до­по­мо­гою ін­те­р­актив­ної до­шки. На неї ви­во­дить текст і зо­бра­же­н­ня з комп’юте­ра. По­ба­чив­ши ма­люн­ки пре­дме­тів і ре­чей, шко­ля­рі кра­ще за­пам’ято­ву­ють їхні на­зви ан­глій­ською

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.