До Кли­ха під час ета­пу мо­жуть за­сто­су­ва­ти си­лу

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Сер­гій ДЕМЧУК

Укра­їн­ських по­літв’язнів Крем­ля 41-рі­чно­го Ста­ні­сла­ва КЛИ­ХА й 52-рі­чно­го Ми­ко­лу КАРПЮКА ве­зуть до ко­ло­ній.

— Адво­кат Док­ка Іцла­єв під­твер­див, що 7 сі­чня Кли­ха від- пра­ви­ли на етап до Че­ля­бін­ської обла­сті, — ка­же пра­во­за­хи­сни­ця Ма­рія То­мак, 29 ро­ків. — Не по­ві­дом­ля­ють, де пе­ре­бу­ває ув’язне­ний, до­ки не при­ве­зуть. Та­кі ро­сій­ські за­ко­ни.

— Клих мо­же опи­ни­ти­ся в одно­му за­кла­ді з Оле­ксан­дром Коль­чен­ком (крим­чан Оле­га Сен­цо­ва та Оле­ксан­дра Коль­чен­ка за­су­ди­ли від­по­від­но до 20 і 10 ро­ків ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му ні­би­то за під­го­тов­ку те­ра­ктів. — ГПУ). За ти­ждень до ета­пу, пі­сля від­хи­ле­н­ня апе­ля­ції, йо­го здо­ров’я по­гір­ши­ло­ся. На­при­кін­ці 2016-го Пу­тін під­пи­сав за­кон, за яким тю­рем­ни­ки мо­жуть за­сто­су­ва­ти на­силь­ство до ув’язне­них. Якщо Клих по­во­ди­ти­ме­ться емо­цій­но — не­ві­до­мо, що з ним бу­де.

По­ді­бна ситуація — з Ми­ко­лою Кар­пю­ком. Ві­до­мо, що він на ета­пі. Очі­ку­є­ться, що від­бу­ва­ти­ме по­ка­ра­н­ня у Вла­ди­мир­ській обла­сті РФ.

За вер­сі­єю слід­ства, Ста­ні­слав Клих і Ми­ко­ла Кар­пюк на­при­кін­ці 1994-го — на по­ча­тку 1995-го во­ю­ва­ли про­ти Ро­сії в Че­чні. 26 трав­ня 2016-го вер­хов­ний суд Че­чні за­су­див чо­ло­ві­ків до 20 і 22,5 ро­ку ув’язне­н­ня. Пра­во­за­хи­сний центр ”Ме­мо­рі­ал” ді­йшов ви­снов­ку, що зви­ну­ва­че­н­ня сфаль­си­фі­ко­ва­ні, й ви­знав укра­їн­ців по­літв’язня­ми.

Ро­сій­ська пра­во­за­хи­сни­ця 57-рі­чна Зоя Свє­то­ва 21 жов­тня 2016-го за­яви­ла, що Клих збо­же­во­лів від ка­ту­вань. Йо­го адво­кат Док­ка Іцла­єв у гру­дні за­зна­чив, що стан ув’язне­но­го по­гір­шу­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.