Ста­ро­дру­ки з му­зею ви­но­си­ли ро­ка­ми

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ЛЕВИЦЬКА

95 ста­ро­вин­них кни­жок і два ру­ко­пи­си ви­кра­ли зі Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв іме­ні Бо­ри­са Во­зни­цько­го. Зни­кла кни­га 1574 ро­ку ”Апо­стол” Іва­на Фе­до­ро­ви­ча, по­над 300-рі­чні ви­да­н­ня львів­сько­го дру­ка­ря Ми­хай­ла Сльоз­ки. Та­кож про­па­ли ки­їв­ські кни­ги XVII–XVIII ст.

Про зни­кне­н­ня ста­ро­дру­ків 4 сі­чня за­яви­ло ке­рів­ни­цтво га­ле­реї. Від­су­тність екс­по­на­тів ви­яви­ли під час пе­ре­вір­ки.

— Ін­вен­та­ри­за­ція ще не за­кін­чи­ла­ся, а ко­мі­сія вже по­ві­до­ми­ла нам про зни­кне­н­ня 97 по­зи­цій у Му­зеї ми­сте­цтва дав­ньої укра­їн­ської кни­ги. Це пер­ше та­ке мас­шта­бне ви­кра­де­н­ня цін­но­стей в Укра­ї­ні. На чор­но­му рин­ку ці ста­ро­дру­ки оці­ню­ю­ться у де­ся­тки ти­сяч до­ла­рів, — го­во­рить ди­ре­ктор га­ле­реї Та­рас Возняк, 59 ро­ків. — Під час звір­ки сти­кну­ли­ся з опо­ром пра­ців­ни­ків. Во­ни за­тя­гу­ва­ли тер­мі­ни по­да­н­ня по­трі­бних актів і по­стій­но хо­ди­ли на лі­кар­ня­ні. Пра­во­охо­рон­ці вже оплом­бу­ва­ли му­зей, за­бра­ли клю­чі від ньо­го у від­по­від­аль­них лю­дей.

Ста­ро­дру­ки у га­ле­реї мо­гли по­сту­по­во ви­кра­да­ти ро­ка­ми са­мі пра­ців­ни­ки.

— По­пе­ре­дню ін­вен­та­ри­за­цію про­во­ди­ли по­над ві­сім ро­ків то­му, — ка­же го­лов­ний збе­рі­гач му­зей­них фон­дів 66-рі­чний Ігор Хо­мин. — Ни­ні­шня звір­ка по­ча­ла­ся влі­тку, пі­сля змі­ни ке­рів­ни­ка га­ле­реї. В ін­вен­тар­них кни­гах ми ви­яви­ли роз­ри­ви, стер­ті де­які пе­ча­тки.

Клю­чі до при­мі­ще­н­ня му­зею ма­ла за­ві­ду­вач за­кла­ду Ла­ри­са Спаська.

— Ко­ли ко­мі­сія пра­цю­ва­ла ще у черв­ні, я бу­ла у від­пус­тці. Ча­сто хо­ди­ла на лі­кар­ня­ні че­рез про­бле­ми зі здо­ров’ям. Кни­ги мо­гли вкра­сти хі­ба що на ви­став­ках. Оста­н­ня бу­ла то­рік. Хо­ча то­ді всі ста­ро­дру­ки по­вер­ну­ли­ся на мі­сця. Маємо спе­ці­аль­ні акти, — роз­по­від­ає Ла­ри­са Спаська. По­пе­ре­днім ди­ре­кто­ром га­ле­реї бу­ла 62-рі­чна Ла­ри­са ВОЗНИЦЬКА-РАЗІНКОВА — донь­ка укра­їн­сько­го ми­сте­цтво­знав­ця Бо­ри­са Во­зни­цько­го.

— У черв­ні був мій на­каз про ін­вен­та­ри­за­цію. За­ві­ду­вач му­зею і го­лов­ний збе­рі­гач по­ві­до­ми­ли, що всі му­зей­ні екс­по­на­ти на мі­сці. Не ро­зу­мію, ку­ди во­ни мо­гли зни­кну­ти з то­го ча­су, — го­во­рить Ла­ри­са Возницька-Разінкова. — Вва­жаю, що це сфаль­си- фі­ко­ва­ний на­пад на мо­го ба­тька і час­тко­во на ме­не.

3 сі­чня на укра­їн­сько-поль­сько­му кор­до­ні бі­ля пун­кту про­пу­ску ”Кра­ко­вець” за­три­ма­ли чо­ло­ві­ка, який на­ма­гав­ся ви­вез­ти до Поль­щі 68 ста­ро­дру­ків. Їх від­да­ли на екс­пер­ти­зу. Ма­ють з’ясу­ва­ти, чи на­ле­жать во­ни Львів­ській га­ле­реї ми­стецтв.

По­пе­ре­дню ін­вен­та­ри­за­цію про­во­ди­ли по­над ві­сім ро­ків то­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.