”У квар­ти­рі про­пи­са­на одна жін­ка, а жи­ве 11 ки­тай­ців”

КОМУНАЛЬНИКИ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ПО­МЕ­ШКА­Н­НЯ

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ - Окса­на ХУДОЯР Ана­ста­сія ПОЗИЧАЙЛО

— Кіль­кість по­ри­вів ко­му­ні­ка­цій у по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком зро­сла на 15 від­со­тків. Во­се­ни вклю­ча­ли опа­ле­н­ня — тру­би ло­па­ли­ся до со­тні ра­зів за день, — роз­по­від­ає 41-рі­чний Пе­тро ПАНТЕЛЕЄВ, за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ська­дмі­ні­стра­ції.

Зу­стрі­ча­є­мо­ся 4 сі­чня о 16:00. Пантелеєв щой­но при­їхав з на­ра­ди в Ка­бі­не­ті мі­ні­стрів, за­про­шує до при­мі­ще­н­ня на сьо­мо­му по­вер­сі адмі­ні­стра­ції.

— За­раз у Ки­є­ві бу­ду­ють де­ся­тки міль­йо­нів ква­дра­тних ме­трів жи­тла, офі­сно-тор­го­вель­них площ. А ін­фра­стру­кту­ра за­ли­ша­є­ться ста­рою. По­за­то­рік май­же всі гро­ші йшли на вста­нов­ле­н­ня те­пло­лі­чиль­ни­ків. Цьо­го ро­ку пла­ну­є­мо за­мі­ни­ти 15 кілометрів ме­реж, ви­ді­ли­ли 70 міль­йо­нів гри­вень. Че­рез ді­ря­ві тру­би Ки­ї­в­енер­го за­кла­дає в та­риф 18 від­со­тків те­плов­трат.

Де най­більш зно­ше­ні ко­му­ні­ка­ції?

— В Обо­лон­сько­му, Шев­чен­ків­сько­му, Со­лом’ян­сько­му ра­йо­нах, на ма­си­вах Нив­ки і Си­рець. Най­не­без­пе­чні­ші — бі­ту­мо­пер­лі­тні тру­би. При роз­ри­ві утво­рю­є­ться во­рон­ка, в яку па­дає те­хні­ка, лю­ди. Вже бу­ли за­ги­блі. На Обо­ло­ні ло­па­ю­ться тру­би не­ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра, які під­во­дять те­пло без­по­се­ре­дньо до бу­дин­ків.

На­при­кін­ці гру­дня ки­я­ни отри­ма­ли пла­тіж­ки за ли­сто­пад. На них бу­ли на­рі­ка­н­ня, як на жов­тне­ві?

— У ли­сто­па­ді ми за­про­ва­ди­ли но­ву си­сте­му обра­хун­ку. Бу­дин­ки без лі­чиль­ни­ків спла­чу­ють по се­ре­дньо­му по­ка­зни­ку спо­жи­ва­н­ня те­пла осе­ля­ми з при­ла­да­ми облі­ку. Скарг не­має. За жов­тень вла­сни­кам квар­тир на 50 ”ква­дра­тів” при­хо­ди­ли ра­хун­ки на 2–3 ти­ся­чі гри­вень. А за ли­сто­пад — тро­хи біль­ше ти­ся­чі.

У бу­дин­ках зни­ка­ють лі­чиль­ни­ки те­пла.

— За рік укра­ли по­над 220 лі­чиль­ни­ків. Лю­ди зви­ну­ва­чу­ва­ли пра­ців­ни­ків Ки­ї­в­енер­го та же­ків. Зло­дії не ма­ють до них жо­дно­го сто­сун­ку. Це чо­ло­ві­ки се­ре­дньо­го ві­ку, те­хні­чно обі­зна­ні. Зда­ють де­та­лі на ме­та­ло­брухт.

Як ки­я­ни за­оща­джу­ють на ко­му­нал­ці?

— Мо­дер­ні­зу­ють те­пло­ві пун­кти, уте­плю­ють бу­дин­ки, мі­ня­ють ві­кна, две­рі. За­мі­ню­ють си­сте­му осві­тле­н­ня, тру­би в під­ва­лах.

То­рік ми за­про­ва­ди­ли но­ву про­гра­му. 70 від­со­тків вар­то­сті уте­пле­н­ня бу­дин­ку спла­чує мі­ська вла­да, ре­шту — жи­те­лі. Во­ни ма­ють по­да­ти те­хні­ко­еко­но­мі­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня та до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють га­ран­тії опла­ти. Рі­ше­н­ня про уте­пле­н­ня бу­дин­ку ма­ють під­три­ма­ти біль­шість жи­те­лів. На про­гра­му ”70/30” цьо­го­річ ви­ді­ли­ли 20 міль­йо­нів гри­вень.

Що мо­дер­ні­зу­ва­ли за ці­єю про­гра­мою?

— На ву­ли­ці Шо­лом-Алей­хе­ма дві 16-по­вер­хів­ки зі­бра­ли 133 ти­ся­чі гри­вень на но­вий те­пло­пункт. Мі­сто ви­ді­ли­ло ще 284 ти­ся­чі. Вста­но­ви­ли обла­дна­н­ня з під­ка­чки, пі­ді­грі­ву та цир­ку­ля­ції во­ди. Но­ві на­со­си еко­ном­лять по­ло­ви­ну еле­ктро­енер­гії. Лю­ди за­оща­ди­ли на ра­хун­ках за во­ду 193 ти­ся­чі гри­вень. Не тре­ба спу­ска­ти по 15 хви­лин, щоб пі­шла га­ря­ча.

Не всі мо­жуть да­ва­ти гро­ші на пе­ре­о­бла­дна­н­ня.

— У двох 16-по­вер­хів­ках — май­же 200 квар­тир. Ко­жна ро­ди­на зда­ла по 660 гри­вень. За се­зон цей вне­сок оку­пи­ться. Ма­ло­за­без­пе­че­ним ми го­то­ві до­по­мог­ти. Але пен­сіо­не­ри — якраз най­сум­лін­ні­ші пла­тни­ки ко­му­наль­них по­слуг і по­ді­бних ро­біт. Не пла­тять ті, хто має ве­ли­кі квар­ти­ри та по два ав­то­мо­бі­лі.

Скіль­ки в мі­сті за­ре­є­стро­ва­но об’єд­нань спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків?

— Є близь­ко ти­ся­чі ОСББ і 915 жи­тло­во-бу­ді­вель­них ко­опе­ра­ти­вів. У них не­мо­жли­во за­лу­чи­ти всіх. Хтось не го­то­вий, хтось не мо­же зна­йти від­по­від­аль­них, те­хні­чно та юри­ди­чно осві­че­них лю­дей. Ми в адмі­ні­стра­ції ор­га­ні­зу­ва­ли ”Шко­лу обі­зна­но­го ки­я­ни­на”. Про­во­ди­мо ле­кції по­тен­цій­ним ке­рів­ни­кам ОСББ. Нав­ча­є­мо їх, як вза­є­мо­ді­я­ти з по­ста­чаль­ни­ка­ми по­слуг, ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пло­щі. По­я­сню­є­мо, як ор­га­ні­зу­ва­ти юри­ди­чний су­про­від.

Як грі­ю­ться ме­шкан­ці 40 бу­дин­ків, які зво­див за­бу­дов­ник Ана­то­лій Вой­це­хів­ський? Вла­да від­мо­ви­ла­ся під­клю­ча­ти їм опа­ле­н­ня.

— Ви­рі­ши­ли про­бле­му ли­ше одно­го ком­пле­ксу ”Пер­ли­на Тро­є­щи­ни”, який те­пер на­зи­ва­є­ться ”Не­бо Скай”. Йо­го ме­шкан­ці ство­ри­ли ОСББ, укла­ли уго­ду на об­слу­го­ву­ва­н­ня з Ки­ї­в­енер­го. На ре­шті об’єктів ситуація скла­дна. У бу­дин­ках по кіль­ка цен­трів впли­ву — ЖБК і ОСББ. Не мо­жуть ро­зі­бра­ти­ся між со­бою. Адмі­ні­стра­ція не знає, з ким спів­пра­цю­ва­ти. Бу­ває, не ви­ко­ну­ють те­хні­чні умо­ви по­ста­чаль­ни­ків по­слуг. Бу­дів­лі жив­ля­ться еле­ктри­кою від яки­хось пе­ре­но­сок, не­за­кон­них лі­ній. Від бу­дмай­дан­чи­ка ки­да­ють ка­бель, по­ту­жність яко­го не роз­ра­хо­ва­на на 400 квар­тир. Улі­тку ще пе­ре­би­ва­ю­ться, а взим­ку си­сте­ма не ви­три­мує. Ме­шкан­ці цих ком­пле­ксів скар­жа­ться на без­ді­яль­ність ме­рії.

— Лю­ди не по­вин­ні бу­ли вза­га­лі ту­ди за­се­ля­ти­ся. Жи­вуть без до­зво­лів. На­при­клад, для бу­дин­ку на Хар­ків­сько­му шо­се тре­ба бу­ло зве­сти транс­фор­ма­тор­ну під­стан­цію, про­кла­сти еле­ктро­ка­бе­лі. Цьо­го не зро­би­ли.

Лю­ди мер­знуть не ли­ше в бу­дин­ках Вой­це­хів­сько­го.

— Бу­дів­лі від­клю­ча­ють че­рез

ава­рії. Ста­ном на 16:00 4 сі­чня вна­слі­док про­ри­вів без опа­ле­н­ня 10 бу­дин­ків. Тру­би ла­го­дять що­най­дов­ше до­бу. Бу­ває, що в по­ме­шкан­ні тем­пе­ра­ту­ра ниж­че 18 гра­ду­сів. Це або те­пло­по­ста­чаль­на ор­га­ні­за­ція не до­дає па­ра­ме­трів, або щось розба­лан­со­ва­но в са­мо­му бу­дин­ку. Ін­ко­ли вин­ні са­мі лю­ди. Якось ви­їжджав на одну адре­су. Жін­ка ре­гу­ляр­но скар­жи­ла­ся на хо­лод. За­йшли, а в неї ве­ли­че­зні щі­ли­ни у ві­кнах. Шиб­ки на­віть не за­кри­ва­ю­ться.

Яка ситуація в Ки­є­ві зі смі­т­тям?

— Сміт­тє­ва ка­та­стро­фа за­гро­жує не ли­ше сто­ли­ці, але й усій Укра­ї­ні. 95 від­со­тків не­по­тре­бу зво­зять на зва­ли­ща. Пе­ре­ро­бних за­во­дів не­має. За­раз під Ки­є­вом май­же в ко­жно­му се­лі є сміт­тє­зва­ли­ще.

Є мо­жли­вість за ко­шти поль­сько­го ін­ве­сто­ра зве­сти сміт­тє­пе­ре­ро­бний за­вод бі­ля ТЕЦ-6. Це на Тро­є­щи­ні. За­вод від­да­ва­ти­ме те­пло в ме­ре­жу та еле­ктро­енер­гію. Має за­пра­цю­ва­ти че­рез два ро­ки.

Остан­нім ча­сом кі­о­ски бі­ля ме­тро зно­сять уно­чі й ви­бір­ко­во. Чо­му?

— У ко­жно­му ра­йо­ні є кар­та-схе­ма роз­мі­ще­н­ня кі­о­сків, узго­дже­на на гро­мад­ських слу­ха­н­нях. Вла­сни­ків кі­о­сків, які в неї не по­тра­пи­ли, по­пе­ре­джа­є­мо, про­си­мо при­бра­ти. Нас ігно­ру­ють, то­му ді­є­мо ра­ди­каль­но. Усі мас­шта­бні бу­ді­вель­ні ро­бо­ти зру­чні­ше про­во­ди­ти вно­чі. Не та­кий ін­тен­сив­ний рух на до­ро­гах, не­має пе­ре­хо­жих, лег­ше під’їха­ти те­хні­ці. Все за­кон­но. Про­блем не бу­ло б, як­би вла­сни­ки кі­о­сків до­три­му­ва­ли­ся за­ко­ну й не чи­ни­ли опо­ру. Во­ни ж на­па­да­ють на ко­му­наль­ни­ків із па­ли­ця­ми, роз­пи­лю­ють газ, кіль­ка ра­зів стрі­ля­ли.

Ме­рія за­яв­ля­ла, що про­во­ди­ти­ме рей­ди по квар­ти­рах. У ме­шкан­ців перевірятимуть про­пи­ску.

— Нас ці­ка­вить не про­пи­ска. Ми пра­гне­мо змен­ши­ти та­ри­фи. У жи­тло­вих бу­дин­ках від­кри­ва­ють пе­ру­кар­ні, хо­сте­ли. А лі­чиль­ни­ки не вста­нов­лю­ють. Ви­ни­ка­ють пе­ре­ви­тра­ти га­ря­чої й хо­ло­дної во­ди, біль­ше про­ду­ку­є­ться смі­т­тя. Бу­дин­ко­вий при­лад облі­ку по­ка­зує ви­тра­че­ні 2 ти­ся­чі ”ку­бів ”. Лю­ди спо­жи­ва­ють і спла­чу­ють ти­ся­чу. Ре­шту під­при­єм­ство оформ­ляє як зби­ток, за­кла­дає в та­риф. По­ки ли­ше за­кли­ка­є­мо лю­дей вста­но­ви­ти лі­чиль­ни­ки і спла­чу­ва­ти че­сно. Іна­кше по­да­ва­ти­ме­мо до су­ду. На ву­ли­ці Оле­ни Те­лі­ги у дво­кім­на­тній квар­ти­рі про­пи­са­на одна жін­ка, а жи­ве 11 ки­тай­ців. Лі­чиль­ни­ка не ма­ли.

Маємо за­хи­ща­ти ін­те­ре­си сум­лін­них пла­тни­ків по­слуг. Спів­пра­цю­ва­ти­ме­мо з го­ло­ва­ми ОСББ і ЖБК. Пред­став­ни­ки ко­му­наль­них під­при­ємств із пра­во­охо­рон­ця­ми ма­ють пра­во хо­ди­ти квар­ти­ра­ми. Тре­ба зму­си­ти ко­му­наль­ни­ків про­во­ди­ти рей­ди. Во­ни не хо­чуть. Їм про­сті­ше за­кла­сти зби­тки в та­риф і на­ві­си­ти бор­ги на всіх.

70 від­со­тків вар­то­сті уте­пле­н­ня бу­дин­ку спла­чує мі­ська ра­да, ре­шту — жи­те­лі

За­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ська­дмі­ні­стра­ції Пе­тро Пантелеєв: ”Пен­сіо­не­ри — най­сум­лін­ні­ші пла­тни­ки ко­му­наль­них по­слуг”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.