На Трам­па на­ки­ну­ли ву­зде­чку

НА­КАЗ ПРО КІБЕРАТАКУ ВІД­ДАВ ОСОБИСТО ПУ­ТІН

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Сер­гій ЧИРКОВ

Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки го­ту­ю­ться до всту­пу на по­са­ду пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па. У рам­ках ці­єї під­го­тов­ки на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку з кра­ї­ни ви­сла­ли 35 ро­сій­ських ди­пло­ма­тів.

Кан­ди­да­ту від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії про­тя­гом чи не всі­єї ви­бор­чої кам­па­нії за­ки­да­ли, що йо­му пі­ді­грує пре­зи­дент Мо­ско­вії. На­сам­пе­ред — ата­ка­ми на ко­ман­ду су­пер­ни­ці з та­бо­ру де­мо­кра­тів. Че­сто­лю­бний по­лі­тик пі­сля по­ді­бних зви­ну­ва­чень у бік Крем­ля й не ди­вив­ся б. Але До­нальд Трамп — не по­лі­тик. Він — бі­зне­смен, гра­вець. І пі­сля пе­ре­мо­ги не по­ли­шає за­гра­вань із лю­ди­ною, яка йо­го ком­про­ме­тує. На­че має на­мір від­пра­цьо­ву­ва­ти до­по­мо­гу.

Це три­во­жить ре­спу­блі­кан­ців. Во­ни усві­дом­лю­ють при­ро­ду і мас­штаб крем­лів­ських за­гроз і до­кла­ли чи­ма­ло зу­силь для при­бор­ка­н­ня зна­ха­бні­ло­го фю­ре­ра. Тож рі­ше­н­ня зруй­ну­ва­ти ймо­вір­ний со­юз Трам­па з Пу­ті­ним є ціл­ком ло­гі­чним.

Ви­дво­ре­н­ня з США но­во­рі­чної но­чі ве­ли­че­зної гру­пи мо­ско­ві­тів — це не про­щаль­ний при­віт від Ба­ра­ка Оба­ми, пре­зи­ден­та від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії. Це узго­дже­не й під­три­ма­не ре­спу­блі­кан­ця­ми рі­ше­н­ня. Гу­чний скан­дал до­зво­ляв зро­би­ти ма­кси­маль­но пу­блі­чни­ми не­за­пе­ре­чні фа­кти й до­ве­сти но­во­обра­но­му гла­ві дер­жа­ви оче­ви­дне. Ха­кер­ські ата­ки бу­ли на­ці­ле­ні не на Гіл­ла­рі Клін­тон. Во­ни би­ли у сер­це де­мо­кра­тії, руй­ну­ю­чи її, під­ри­ва­ю­чи до­ві­ру гро­ма- дян до осно­во­по­ло­жних за­сад Спо­лу­че­них Шта­тів.

За­зви­чай не­ба­жа­них пер­сон ви­си­ла­ють із кра­ї­ни, не вда­ю­чись у по­дро­би­ці ви­яв­ле­ної про­ти­за­кон­ної ді­яль­но­сті. Цьо­го ра­зу тра­ди­цію по­ру­ши­ли. Мо­ско­ві­тів зви­ну­ва­ти­ли у втру­чан­ні в пе­ре­біг пре­зи­дент­ських ви­бо­рів.

До­нальд Трамп, на ко­ристь яко­го здій­сню­ва­ло­ся втру­ча­н­ня, за­сум­ні­вав­ся в до­ка­зах роз­від­ки. Він за­явив про пе­ре­біль­ше­н­ня за­гроз від кі­бе­ра­так і вко­тре по­хва­лив Пу­ті­на. Цьо­го ра­зу — за стри­ма­ність.

У від­по­відь на це три го­лов­ні аме­ри­кан­ські спец­слу­жби — ФБР, ЦРУ й Агент­ство з на­ціо­наль­ної безпеки — опри­лю­дни­ли узго­дже­ну дум­ку про ”ви­со­кий сту­пінь впев­не­но­сті” у сво­їх ви­снов­ках. На­сам­пе­ред — що­до при­че­тно­сті ви­що­го ке­рів­ни­цтво РФ, вклю­чно з пре­зи­ден­том Пу­ті­ним, до кам­па­нії з не­за­кон­но­го впли­ву на пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у США. Се­на­тор-ре­спу­блі­ка­нець Джон Мак­кейн пі­шов да­лі. Він за­явив, що ха­кер­ські ата­ки є актом ого­ло­ше­н­ня вій­ни йо­го кра­ї­ні. І як го­ло­ва ко­мі­те­ту з пи­тань зброй­них сил Се­на­ту при­зна­чив на 5 сі­чня спе­ці­аль­ні слу­ха­н­ня за уча­стю си­ло­ви­ків.

Трамп за­жа­дав від роз­ві­ду­валь­них стру­ктур по­яснень, ого­ло­сив­ши про на­мір пі­сля при­хо­ду до вла­ди їх ре­фор­му­ва­ти і ско­ро­ти­ти.

Ба­жа­н­ня но­во­обра­но­го пре­зи­ден­та за­до­воль­ни­ли. Ор­га­ні­зу­ва­ли для ньо­го ”роз­ві­ду­валь­ний бри­фінг” — одра­зу пі­сля слу­хань у Се­на­ті. Ар­гу- мен­ти ке­рів­ни­ків ЦРУ, ФБР і Агент­ства з на­ціо­наль­ної безпеки ви­яви­ли­ся пе­ре­кон­ли­ви­ми. Пі­сля дво­го­дин­ної зу­стрі­чі Трамп опри­лю­днив за­яву, якою ви­знав факт при­че­тно­сті РФ до кі­бе­ра­так на ін­фра­стру­кту­ри США. Во­дно­час — про за­мах мо­ско-

На по­са­ду ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­ної роз­від­ки при­зна­чать Де­на Ко­у­тса — во­ро­га Крем­ля

ві­тів на ві­ко­ві де­мо­кра­ти­чні за­са­ди по­ін­фор­му­ва­ли аме­ри­кан­ське су­спіль­ство. З ви­снов­ком: на­каз про кібератаку від­дав особисто Пу­тін, ого­ло­сив­ши Спо­лу­че­ним Шта­там гі­бри­дну вій­ну.

Трамп зму­ше­ний був пі­ти на по­сту­пки. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня від йо­го іме­ні опри­лю­дни­ли по­ві­дом­ле­н­ня: на по­са­ду ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­ної роз­від­ки при­зна­чать Де­на Ко­у­тса — по­слі­дов­но­го во­ро­га Крем­ля, яко­му ни­ні за­бо­ро­не­но в’їзд у РФ. А 9 сі­чня про­лу­на­ло уто­чне­н­ня: май­бу­тній го­спо­дар Бі­ло­го до­му узяв до ві­до­ма ін­фор­ма­цію ке­рів­ни­ків роз­від­служб і не ви­клю­чає по­ка­ра­н­ня Мо­ско­вії за кі­бе­ра­та­ки.

Но­ро­ви­стий Трамп від­чув на со­бі жорс­тку ву­зде­чку аме­ри­кан­ської де­мо­кра­тії й ски­да­ти її не ри­зи­кнув. Іна­кше — мо­жли­вий ім­пі­чмент.

Ша­ма­ни три­ма­ють пла­ка­ти із зо­бра­же­н­ня­ми До­наль­да Трам­па та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на під час ри­ту­а­лу пе­ред­ба­че­н­ня у пе­ру­ан­ській сто­ли­ці Лі­мі, 29 гру­дня 2016 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.