”За­кри­вав у ко­мір­ку і пир­скав в облич­чя га­зо­вим ба­лон­чи­ком”

НА­СИЛЬ­СТВО ЗАВ­ЖДИ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Ци­віль­ний чо­ло­вік упер­ше вда­рив чо­ти­ри ро­ки то­му, ко­ли бу­ла ва­гі­тна. Про­ба­чи­ла. Ду­ма­ла, це че­рез йо­го про­бле­ми на ро­бо­ті. А ко­ли пе­ре­їха­ли з Кри­му в сто­ли­цю, став би­ти по­стій­но. На по­бої йо­го ”на­ди­ха­ли” нар­ко­ти­ки й ви­пив­ка, — ка­же 32-рі­чна Ана­ста­сія. Прі­зви­ща не на­зи­ває. — Остан­ньою кра­плею ста­ло те, що він за­крив у кім­на­ті си­на, а ме­не ви­гнав на­двір по­се­ред но­чі. Вран­ці, до­ки спав, взя­ла ди­ти­ну і вте­кла до со­ці­аль­них служб. На­віть до­ку­мен­ти не всти­гла за­бра­ти. До­ве­ло­ся всі по­нов­лю­ва­ти. За­раз шу­каю ро­бо­ту, щоб ні від ко­го не за­ле­жа­ти.

Ана­ста­сія із ще п’ятьма жін­ка­ми та їхні­ми ді­тьми жи­ве в со­ці­аль­ній квар­ти­рі, адре­са якої є та­єм­ни­цею. Сю­ди, на від­мі­ну від ре­шти при­тул­ків, мо­жна при­йти без до­ку­мен­тів. Жи­вуть у та­кій квар­ти­рі до одно­го ро­ку. Фі­нан­су­є­ться зі сто­ли­чно­го бю­дже­ту.

— Жі­нок, які тер­плять зну­ща­н­ня, ви­дно на­віть у тро­лей­бу­сі, — ка­же 56-рі­чна Окса

на Са­фро­но­ва, пси­хо­лог, кон­суль­тант те­ле­фо­ну до­ві­ри ”Па­ра­соль­ка від на­силь­ства” з Ки­є­ва. — Над нею на­вис п’яний чо­ло­вік, а во­на по­кір­но мов­чить, бо не­зру­чно ска­за­ти. Ти­ра­ни ви­би­ра­ють жі­нок, яких мо­жна кон­тро­лю­ва­ти. Ча­сто на­силь­ство бу­ває в не­рів­них шлю­бах. Ви­ско­чать за ба­га­то­го за­між. Він по­гра­є­ться дів­чи­ною і ви­ки­не, а ди­ти­ну со­бі за­ли­шить.

Чо­ло­вік-ти­ран при­вчає жін­ку до на­силь­ства за схе­мою — б’є, а по­тім лю­бить.

— Спо­ча­тку чо­ло­вік на­ко­пи­чує роз­дра­ту­ва­н­ня. По­тім ста­є­ться ви­бух. Ви­гля­дає, на­че в ньо­го біс все­лив­ся. Ви­лив весь не­га­тив, і йо­му одра­зу ста­ло до­бре. Пі­сля то­го по­чи­на­є­ться кві­тко­во-цу­кер­ко­вий пе­рі­од. Чо­ло­вік про­сить про­ба­че­н­ня, обі­цяє ви­пра­ви­ти­ся. Жін­ка ві­рить. А цьо­го ро­би­ти ка­те­го­ри­чно не мо­жна. Бо ко­ли на­слід­ків не­має, до по­бо­їв вда­ю­ться ча­сті­ше. Спо­ча­тку раз на рік, по­тім — раз на пів­ро­ку, раз на мі­сяць і що­дня. На­силь­ство ци­клі­чне. Во­но зав­жди повторюється.

Чо­ло­вік на­ма­га­є­ться ізо­лю­ва­ти жер­тву від ро­ди­чів і дру­зів. Пов­то­рює, що жін­ка ні­кче­ма і не змо­же без ньо­го жи­ти.

— Та­ких жі­нок за­чи­ня­ють удо­ма. Від ран­ку до ве­чо­ра при­ни­жу­ють і б’ють. Че­рез кіль­ка мі­ся­ців по­чи­на­є­ться ста­дія без­по­ра­дно­сті. Лю­ди­на біль­ше не чи­нить опо­ру, бо не ба­чить ви­хо­ду.

Ти­ра­на­ми ча­сто ста­ють, бо не мо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти­ся на ро­бо­ті та в жит­ті. То­му ви­ли­ва­ють своє роз­дра­ту­ва­н­ня.

— На при­йом при­хо­ди­ла вчи­тель­ка. Пра­цю­ва­ла й утри­му­ва­ла сім’ю. А за це чо­ло­вік її бив. За­кри­вав у ко­мір­ку і пир­скав в облич­чя га­зо­вим ба­лон­чи­ком. Пі­шла від ньо­го пі­сля то­го, як прив’язав її до стіль­ця та во­див но­жем по гру­дях, плю­вав в облич­чя. До­ве­ло­ся по­мі­ня­ти квар­ти­ру, щоб не зна­йшов.

Лю­ди, які по­стра­жда­ли від на­силь­ства, про­хо­дять дов­гий пе­рі­од ре­а­бі­лі­та­ції. Пра­цю­ють із пси­хо­ло­гом від ро­ку до двох. Їм до­по­ма­гає юрист. Лі­ку­ють про­філь­ні спе­ці­а­лі­сти, бо ча­сто ма­ють ра­ни на ті­лі, від­би­ті нир­ки, пе­чін­ку та жі­но­чі ор­га­ни. Якщо не має ку­ди йти, мо­жна за­те­ле­фо­ну­ва­ти на все­укра­їн­ську га­ря­чу лі­нію. Там під­ка­жуть, ку­ди звер­ну­ти­ся за мі­сцем про­жи­ва­н­ня.

— Тер­пі­ти на­силь­ство не­без­пе­чно не тіль­ки для жін­ки. Стра­жда­ють ді­ти. Дів­чи­на з ди­тин­ства ма­ти­ме ви­крив­ле­не уяв­ле­н­ня про ро­ди­ну і са­ма ста­не жер­твою на­силь­ства. Хло­пець мо­же ви­ро­сти ти­ра­ном.

Жін­ки з чо­ло­ві­ка­ми, які все ж хо­чуть збе­рег­ти сім’ю, хо­дять на кон­суль­та­ції до со­ці­аль­них служб. Жи­вуть окре­мо, до­ки не ви­рі­шать про­бле­ми. Змі­ни­ти­ся мо­же як чо­ло­вік, так і жін­ка.

Во­див но­жем по гру­дях, плю­вав в облич­чя

Ти­ра­ни ви­би­ра­ють жі­нок, яких мо­жна кон­тро­лю­ва­ти. Ча­сто на­силь­ство бу­ває в не­рів­них шлю­бах. Ко­ли жін­ка бі­дні­ша чи на­ба­га­то мо­лод­ша за чо­ло­ві­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.