”Охо­рон­ці, які ви­бі­гли на кри­ки, на­віть не пі­ді­йшли. По­про­си­ли в них мо­туз­ку — не да­ли”

СЕР­ГІЙ ПАНАСЮК ЗАТРИМАВ ДВОХ ЗЛОДІЇВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА - Ан­на БОВА

Вно­чі 26 гру­дня до йо­го квар­ти­ри №71 на вул. Бо­ри­спіль­ській, 32в у Дар­ни­цько­му ра­йо­ні Ки­є­ва за­лі­зли зло­дії. Вкра­ли спор­тив­ний ве­ло­си­пед та кур­тку, в якій бу­ли клю­чі від ма­ши­ни. Чо­ло­вік — бу­ді­вель­ник. За­ро­бляє ре­мон­том квар­тир. Із дру­жи­ною 40-рі­чною Оль­гою ви­хо­ву­ють трьох ді­тей — 14-рі­чно­го Оле­ксія, 9-рі­чно­го Ми­хай­ла і Юлію, 4 ро­ки.

— На­пе­ре­до­дні за­би­рав ді­тей із дру­жи­ною від те­щі. І ви­пад­ко­во за­ли­шив кур­тку з клю­ча­ми у там­бу­рі. За­зви­чай так не ро­блю, — ка­же Панасюк. — Бу­ла на­дія, що ви­кра­да­чі по­ка­та­ю­ться і за­ли­шать ма­ши­ну. Зі стар­шим бра­том шу­ка­ли у дво­рах, по сто­ян­ках. Об’їха­ли всі око­ли­ці ра­йо­ну. Го­ди­ни за 4 по­мі­тив свій мі­кро­ав­то­бус на сто­ян­ці у Бор­тни­чах (сто­ли­чний жи­тло­вий ма­сив у Дар­ни­цько­му ра­йо­ні. — ГПУ). Сто­яв із вві­мкне­ним мо­то­ром бі­ля бу­дів­лі ЄДАПСу (Єди­на дер- жав­на ав­то­ма­ти­зо­ва­на па­спорт­на си­сте­ма, ство­ре­на МВС Укра­ї­ни. — ГПУ). За­дній но­мер був ін­ший. Все­ре­ди­ні си­ді­ли двоє ”ти­му­рів­ців”. Ко­ли по­ба­чи­ли нас, за­глу­ши­ли мо­тор. Ма­ши­ну по­ста­ви­ли на си­гна­лі­за­цію і ки­ну­ли­ся ті­ка­ти. Мо­є­му ща­стю не бу­ло меж. Ось во­на — моя ма­ши­на! Тре­ба бу­де — пе­ре­гри­зу ко­ле­со, але біль­ше її ві­ді­бра­ти не дам. Фа­кти­чно го­дує на­шу сім’ю. Во­жу нею ін­стру­мен­ти, за­ку­пляю бу­дма­те­рі­а­ли. Сто­я­ла за­да­ча за­три­ма­ти тих двох.

Сер­гій за­йма­є­ться спор­том, зокре­ма ку­льо­вою стріль­бою. При со­бі мав пнев­ма­ти­чний пі­сто­лет. З ним і ки­нув­ся за зло­ді­я­ми.

— Свою сім’ю го­то­вий за­хи­ща­ти на­віть го­ли­ми ру­ка­ми. Але до­бре, що мав пі­сто­лет. По­пе­ре­дньо за­пи­тав у по­лі­цей­ських, чи мо­жу з ним їха­ти на по­шу­ки. Да­ли до­бро. Силь­но ви­ру­чив. Зло­дії йо­го як по­ба­чи­ли, зра­зу зда­ли­ся. Спо­ча­тку по­ва­лив одно­го, за­ста­вив на ка­ме­ру на­зва­ти ім’я, прі­зви­ще. По­тім ін­шо­го. Охо­ро­на ЄДАПСу, яка ви­бі­гла на кри­ки, на­віть не пі­ді­йшла. По­про­си­ли в них мо­туз- ку, щоб зв’яза­ти но­ги кра­ді­ям — не да­ли. Ви­кли­ка­ли по­лі­цію. За 17 хви­лин при­їхав 21 па­труль­ний. Хло­пці вже за­мер­зли ле­жа­ти на асфаль­ті. У ме­не під­няв­ся тиск і був сер­це­вий на­пад. Екс­пер­ти у всіх зня­ли від­би­тки паль­ців. Ме­ні від­да­ли клю­чі. Із ма­ши­ни зни­кла сум­ка з ін­стру­мен­та­ми, ру­ка­ви­ці та ві­део­ре­є­стра­тор.

Зло­ді­я­ми ви­яви­ли­ся ки­я­ни 30-рі­чний Єв­ген Ку­ро­пій та Оле­ксандр Огнян­ні­ков, 26 ро­ків.

— За кер­мом був Огнян­ні­ков. Слід­чим ска­зав, що зна­йшов клю­чі бі­ля під’їзду. Ку­ро­пій ствер­джу­вав, що в ма­ши­ну під­сів за пів­го­ди­ни до за­три­ма­н­ня. Мов­ляв, шеф Огнян­ні­ко­ва по­про­сив їх пе­ре­гна­ти ав­то у Бор­тни­чі. Обоє — нар­ко­ма­ни зі ста­жем. Ку­ро­пій був у роз­шу­ку. На ньо­му ”ви­сить” 23 спра­ви за по­ді­бні зло­чи­ни.

Пі­сля цьо­го ви­рі­шив кра­ще дба­ти про без­пе­ку. На ав­то за­мо­вив джі­пі­ес-ма­як. За до­по­мо­гою те­ле­фо­ну мо­жу від­сте­жу­ва­ти мі­кро­ав­то­бус.

За фа­ктом кра­діж­ки ре­чей та ав­то­мо­бі­ля від­кри­ли два кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня.

— Одно­го із за­три­ма­них від­пу­сти­ли на під­пи­ску про не­ви­їзд. Дру­гий, яко­го роз­шу­ку­ва­ли, під вар­тою. Ви­ну ко­жно­го ви­зна­чить суд, — ка­же Ін­на Га­ма­лій із Дар­ни­цько­го від­ді­лу по­лі­ції.

За 17 хви­лин при­їхав 21 па­труль­ний

Сер­гій Панасюк при­сів бі­ля Єв­ге­на Ку­ро­пія — одно­го зі злодіїв, які по­цу­пи­ли йо­го ма­ши­ну. Ви­кра­да­чів чо­ло­вік затримав са­мо­туж­ки. На по­шу­ки ви­тра­тив май­же чо­ти­ри го­ди­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.