Квар­ти­ри в До­не­цьку ску­по­ву­ють по 30 ти­сяч гри­вень

КВАР­ТИ­РИ В ДО­НЕ­ЦЬКУ СКУ­ПО­ВУ­ЮТЬ ПО 30 ТИ­СЯЧ ГРИ­ВЕНЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬКА

Пі­сля но­во­рі­чних свят на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії по­ча­ли актив­но ску­по­ву­ва­ти жи­тло. За одно-дво­кім­на­тні по­ме­шка­н­ня про­по­ну­ють 27,0 до 54,0 тис. грн.

— ”Ку­пим квар­ти­ру за 1–2 тыся­чи до­ла­ров. День­ги в день про­да­жи”. Та­кие объяв­ле­ния по­яви­лись в Ки­ев­ском ра­йо­не До­не­цка в но­во­го­днюю но­чь. До это­го были на окраи­не. Там жи­вет моя ма­ма, — роз­по­від­ає 40-рі­чна Сві­тла­на Да­нюк. — Гро­ші дій­сно да­ють одра­зу. Чи­ма­ло з мо­їх зна­йо­мих за­ці­ка­ви­ли­ся. За­раз у мі­сті ба­га­то хто про­дає квар­ти­ру. За одно­кім­на­тку хо­чуть 10–12 ти­сяч до­ла­рів. Але ні­хто не дає. Бо в лю­дей не­ма гро­шей і не існує ме­ха­ні­зму оформ­ле­н­ня. Та й ри­зи­ко­ва­но. Сьо­го­дні центр мі­ста ці­лий, а зав­тра чи­мось бом­ба­не.

Лю­ди обго­во­рю­ють ого­ло­ше­н­ня. Де­хто го­то­вий про­да­ти жи­тло.

— У нас еще с сен­тя­бря так квар­ти­ры ску­па­ют. За одну­шку да­ют 1500 до­ла­ров. Дву­шка — 2 тыся­чи. Дом с учас­тком — по 3 тыся­чи до­ла­ров. Ми­зер, но со­се­ди про­да­ли дом, — роз­по­від­ає 37-рі­чна Ві­кто­рія По­кро­пив­на з мі­ста Ан­тра­цит Лу­ган­ської обла­сті. — Уго­ду ку­пів­лі-про­да­жу оформ­ляє ро­сій­ський но­та­рі­ус. Гро­ші да­ють одра­зу. Про­да­ють ті, хто не пла­нує по­вер­та­ти­ся. Я свою квар- ти­ру хо­ті­ла про­да­ти за 11 ти­сяч до­ла­рів. Ку­пу­ва­ла її за 14. Але за рік ні­хто не по­дзво­нив.

Рі­єл­то­ри ка­жуть, що жи­тло ску­по­ву­ють пе­ре­ку­пни­ки. Спо­ді­ва­ю­ться пе­ре­про­да­ти до­рож­че. Лю­дям ра­дять не про­да­ва­ти.

— Ок­ку­пан­ты соби­ра­ю­тся со­здать свой рынок жи­лья. Де­ше­вые квар­ти­ры бу­дут да­рить бо­е­ви­кам или гос­слу­жа­щим. Пе­ре­ку­пщи­ки на­де­ю­тся на лю­дей, ко­то­рые сов­сем по­те­ря­ли за­ра­бо­ток. На пра­здник да­же очень бе­дным хо­че­тся ку­пить по­да­рок де­тям или ску­шать что-то вку­снень­кое. А тут — жи­вые день­ги. 60 тысяч гри­вен на ру­ки сра­зу. Это мно­го для До­не­цка, — по­яснює рі­єл­тор 33-рі­чна На­та­лія. — Ре­аль­ні ці­ни на квар­ти­ри сут­тє­во впа­ли, але все одно ви­щі. В се­ре­дньо­му вар­тість жи­тла в До­не­цьку зни­зи­лась на 70–75%. Одно­кім­на­тну мо­жна ку­пи­ти за 8–11 ти­сяч до­ла­рів. Дво­кім­на­тку за 10–15 ти­сяч. Є й до­ро­гі про­по­зи­ції. На­при­клад, у бу­дин­ку де вби­ли Мо­то­ро­лу, три­кім­на­тна квар­ти­ра ко­штує 30–35 ти­сяч до­ла­рів. Ро­збі­жно­сті у ці­нах бу­ва­ють ду­же ве­ли­кі. На­при­клад, у Ка- лі­нін­сько­му ра­йо­ні мі­ста три­кім­на­тну за­раз про­да­ють за 30 ти­сяч до­ла­рів. Але перед но­во­рі­чни­ми свя­та­ми мої клі­єн­ти ку­пи­ли та­ку ж квар­ти­ру в то­му ж бу­дин­ку за 17 ти­сяч.

На ці­ну впли­ває роз­та­шу­ва­н­ня по­ме­шка­н­ня — що ближ­че до цен­тру, то до­рож­че.

— Го­лов­не пи­та­н­ня, яке за­раз за­да­ють — де роз­та­шо­ва­на квар­ти­ра. В ра­йо­ні ае­ро­пор­ту, в ра­йо­нах об­стрі­лів жи­тло не бе­руть в за­га­лі. Та­кож пе­ре­ста­ли ку­пу­ва­ти по­ме­шка­н­ня у но­во­бу­до­вах. Го­лі сті­ни без ре­мон­ту ні­ко­го не ці­кав­лять, бо ні­де взя­ти бу­дма­те­рі­а­ли. Про­бле­ма на­віть зі шпа­клів­кою. Її не за­во­зи­ли два ро­ки. У ста­рої за­кін­чив­ся тер­мін при­да­тно­сті. Шпа­лер і клею теж не­ма. Є ли­ше ста­рі за­ли­шки, які ні­хто не роз- ку­пив. Все, що ве­зуть сю­ди — це про­ду­кти і тро­хи одя­гу, — ка­же рі­єл­тор.

До­го­во­ри ку­пів­лі-про­да­жу оформ­ля­ють дві­чі — на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії та укра­їн­ській. Хо­ча рі­єл­то­ри зі­зна­ю­ться, що в До­не­цьку не­ле­галь­но пра­цю­ють укра­їн­ські но­та­рі­у­си і че­рез них мо­жна офор­ми­ти уго­ду одра­зу, але до­ве­де­ться за­пла­ти­ти за по­слу­гу до­рож­че. Всі до­го­во­ри ку­пів­лі-про­да­жу, укла­де­ні пі­сля 11 трав­ня 2014 ро­ку, не­об­хі­дно ле­га­лі­зу­ва­ти в ДНР чи ЛНР.

До­го­во­ри ку­пів­лі-про­да­жу оформ­ля­ють дві­чі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.