На Лу­ган­щи­ні лю­ди ду­же злі на Єфре­мо­ва

СПРА­ВУ КО­ЛИ­ШНЬО­ГО ”РЕ­ГІО­НА­ЛА” МО­ЖУТЬ СЛУ­ХА­ТИ КІЛЬ­КА РО­КІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА - На­зар ВАЛЬ­ЧУК

”Управ­лі­н­ня з роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів спря­му­ва­ло до су­ду обви­ну­валь­ний акт у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні що­до Оле­ксан­дра Єфре­мо­ва”, — на­пи­сав 4 сі­чня у ”Фейс­бу­ку” ге­не­раль­ний про­ку­рор 52-рі­чний Юрій ЛУ­ЦЕН­КО.

Ко­ли­шньо­го го­ло­ву пар­ла­мент­ської фра­кції Пар­тії ре­гіо­нів 62-рі­чно­го Оле­ксан­дра Єфре­мо­ва пі­до­зрю­ють у низ­ці зло­чи­нів: дер­жав­на зра­да, ор­га­ні­за­ція й посо­бни­цтво в за­хо­плен­ні обл­держ­адмі­ні­стра­ції та управ­лі­н­ня СБУ на Лу­ган­щи­ні, уми­сні дії з ме­тою змі­ни меж те­ри­то­рії й дер­жав­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни, спри­я­н­ня ство­рен­ню та ді­яль­но­сті те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції ”Лу­ган­ська на­ро­дна ре­спу­блі­ка”.

Пра­во­охо­рон­ці за­три­ма­ли екс-нар­де­па в ае­ро­пор­ту ”Бо­ри­спіль” 30 ли­пня то­рік. Він був на бор­ту лі­та­ка за мар­шру­том Ки­їв — Ві­день. Під­ста­вою ста­ла мо­жли­ва вте­ча за кор­дон. Єфре­мо­ва взя­ли під вар­ту 1 сер­пня. Три­ма­ли в слід­чо­му ізо­ля­то­рі. З то­го ча­су був під аре­штом.

Єфре­мо­ва вже за­три­му­ва­ли 14 лю­то­го 2015 ро­ку. Йо­го зви­ну­ва­чу­ва­ли у зло­вжи­ван­ні слу­жбо­вим ста­но­ви­щем за об­тя­жу­ю­чих об­ста­вин, роз­па­лю­ван­ні во­ро­жне­чі й слу­жбо­во­му під­ро­блен­ні. Суд при­зна­чив 3,7 млн грн за­ста­ви. Про- ку­ра­ту­ра за­кри­ла про­ва­дже­н­ня що­до роз­па­лю­ва­н­ня во­ро­жне­чі, а суд по­ста­но­вив по­вер­ну­ти Єфре­мо­ву за­ста­ву.

— Єфре­мов — це пер­ший ва­го­мий се­па­ра­тист. Має си­ді­ти за те, що ро­бив на Лу­ган­щи­ні. Він про­вів ”рус­скую ве­сну”. Про­те че­рез ко­рум­по­ва­ні су­ди мо­же ви­йти на во­лю, — ка­же ко­ли­шній про­ку­рор 40-рі­чний Сер­гій ІВА­НОВ.

— Якщо цей обви­ну­валь­ний акт суд по­вер­не про­ку­ра­ту­рі, бу­де зро­зумі­ло: по­чи­на­є­ться тя­га­ни­на. Так за­зви­чай ро­блять, аби вби­ти спра­ву. По­ді­бна си­ту­а­ція бу­ла з Ар­се­ном Клін­ча­є­вим (де­пу­тат Лу­ган­ської обла­сної ра­ди, яко­го пі­до­зрю­ють у се­па­ра­ти­змі. Втік за кор­дон. — ГПУ).

Чув, що Юрій Лу­цен­ко хо­че пе­ре­да­ти обви­ну­валь­ний акт у суд Лу­ган­ської обла­сті. Там не че­сні­ші пра­ців­ни­ки, ніж у Ки­є­ві. Але де­які по­слі­дов­но за­йма­ли па­трі­о­ти­чну по­зи­цію. Спра­ву мо­же отри­ма­ти хтось із ого­ло­ше­них у роз­шук в ЛНР. То­ді мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти на спра­ве­дли­вий суд. Де­хто ска­же: спра- ву Єфре­мо­ва по­вер­та­ють на йо­го во­тчи­ну. Ні. Там лю­ди ду­же злі на ньо­го. Упе­ре­дже­ність у роз­гля­ді бу­де в будь-яко­му ви­пад­ку. Але не­хай це бу­де упе­ре­дже­ність лю­ди­ни, яка че­рез Єфре­мо­ва втра­ти­ла все. Спра­ву мо­жуть слу­ха­ти і рік, і два. Спо­ді­ва­юсь, він все-та­ки си­ді­ти­ме.

— Су­до­вий про­цес мо­же за­тя­гну­ти­ся до без­кі­не­чно­сті — че­рез нор­ми кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу, — вва­жає ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат 52-рі­чний Та­рас ЧОР­НО­ВІЛ.

— Йо­го на­пи­са­ла гру­па Ан­дрія Пор­тно­ва (ко­ли­шній пер­ший за­сту­пник гла­ви адмі­ні­стра­ції Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. — ГПУ). Го­ту­ва­ли з при­ці­лом на май­бу­тнє, ко­ли до­ве­де­ться са­мим ма­ти про­бле­ми із за­ко­ном. Будь-яку спра­ву за­хист мо­же роз­тя­гу­ва­ти на­віть на де­сять ро­ків. То­му не­об­хі­дно змі­ню­ва­ти ко­декс. Сьо­го­дні він пра­цює на ви­прав­да­н­ня зло­чин­ців.

Упе­ре­дже­ність бу­де у будь-яко­му ви­пад­ку. Але не­хай це бу­де упе­ре­дже­ність лю­ди­ни, яка че­рез Єфре­мо­ва втра­ти­ла все

Ко­ли лю­ди­на дов­го пе­ре­бу­ває в ув’язнен­ні, по­да­ють кло­по­та­н­ня в Єв­ро­пей­ський суд із прав лю­ди­ни — про не­ар­гу­мен­то­ва­не три­ма­н­ня під вар­тою. Та­кі по­зо­ви за­до­воль­ня­ють.

Адво­ка­ти ма­кси­маль­но за­тя­гу­ва­ти­муть час. Че­рез це ве­сною суд бу­де у пев­но­му сту­по­рі і, ско­рі­ше за все, від­пу­стить Єфре­мо­ва під до­ма­шній арешт.

Ко­ли­шній го­ло­ва фра­кції Пар­тії ре­гіо­нів Оле­ксандр Єфре­мов пе­ре­бу­ває під вар­тою з 1 сер­пня 2016 ро­ку. Йо­го три­ма­ють у Лук’янів­сько­му слід­чо­му ізо­ля­то­рі сто­ли­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.