У цен­трі Ки­є­ва пі­дір­ва­ли ав­то­мо­біль

ДОБРОВОЛЕЦЬ ТИ­МУР МАХАУРІ ЗА­ГИ­НУВ, ЖІН­КА Й ДИТИНА ПОТРАПИЛИ ДО ЛІ­КАР­НІ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­мі­ла МИХЕЄВА

У п’ятни­цю, 8 ве­ре­сня, о 18.08 на вул. Ско­ро­пад­сько­го, не­по­да­лік Бес­са­раб­сько­го рин­ку в цен­трі Ки­є­ва, ви­бу­хнув лег­ко­вик ”То­йо­та Кем­рі”. За­ги­нув гро­ма­дя­нин Гру­зії 39-рі­чний Ти­мур МАХАУРІ. У са­ло­ні був зі зна­йо­мою 32-рі­чною На­та­лі­єю ЦЕЛОВАЛЬНІКОВОЮ та її 8-рі­чною донь­кою. Жін­ку у тяж­ко­му ста­ні до­пра­ви­ли в лі­кар­ню №17. У На­та­лії ві­дір­ва­на лі­ва п’ята, ро­зір­ва­не сте­гно, ушко­дже­ні облич­чя і ту­луб із пра­во­го бо­ку, опі­ки очей. Її про­о­пе­ру­ва­ли. Дів­чин­ка — під на­гля­дом ме­ди­ків ”Охмат­ди­ту”. У неї шок та опі­ки пер­шо­го сту­пе­ня.

За кер­мом бу­ла На­та­лія. Ти­мур си­дів по­руч. Ви­бу­хо­вий при­стрій по­ту­жні­стю від 600 до 1000 г у тро­ти­ло­во­му екві­ва­лен­ті за­кла­ли у під­ло­кі­тник.

— На Бес­са­раб­ке была тя­ну­чка — час пик. ”То­йо­та” еха­ла в по­то­ке ма­шин. На ка­кой-то мо­мент мы по­рав­ня­лись с ней. За ру­лем была кра­си­вая жен­щи­на. Че­рез па­ру ми­нут — мо­щный взрыв. Лю­ди по­бе­жа­ли к ма­ши­не. В са­ло­не уви­де­ли пе­ре­пу­ган­ную де­во­чку. До­ста­ли ее, по­том — жен­щи­ну. У нее все те­ло было изу­ро­до­ва­но — в ра­нах, кро­ви, — роз­по­від­ає 29-рі­чна Сві­тла­на. — Фра­гмен­ты сте­кла, ме­тал­ла ра­зле­та­лись на не­сколь­ко де­ся­тков ме­тров. От ма­ши­ны остал­ся толь­ко кар­кас. Осталь­ное выго­ре- ло. Как де­во­чку не за­це­пи­ло — про­сто чу­до.

Ти­мур Махаурі — уро­дже­нець Че­чні. Справ­жнє ім’я — Алі Да­бу­єв, за ту­ре­цьким па­спор­том — Ру­слан Па­па­цко­рія. У 1999–2000 ро­ках брав участь у бо­йо­вих ді­ях про­ти ро­сій­ських військ у Да­ге­ста­ні. 2008-го під час гру­зин­сько-ро­сій­сько­го про­ти­сто­я­н­ня во­ю­вав на бо­ці Гру­зії.

У ли­сто­па­ді 2012-го Махаурі за­три­ма­ли в стам­буль­сько­му ае­ро­пор­ту. Пі­до­зрю­ва­ли у се­рії вбивств у Ту­реч­чи­ні та лі­кві­да­ції че­чен­сько­го по­льо­во­го ко­ман­ди­ра Ша­мі­ля Ба­са­є­ва. На су­ді пі­до­зрю­ва­ний усі зви­ну­ва­че­н­ня за­пе­ре­чив. За ґра­та­ми про­вів три ро­ки. 2016-го йо­го ви­пра­вда­ли.

При­був в Україну і всту­пив до Че­чен­сько­го до­бро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну. Брав участь у бо­йо­вих ді­ях на Дон­ба­сі на бо­ці Укра­ї­ни.

— Усі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми бо­ров­ся з пу- тін­ським ре­жи­мом, був осо­би­стим во­ро­гом че­чен­сько­го лі­де­ра Рам­за­на Ка­ди­ро­ва. На ньо­го дав­но по­лю­ва­ли спец­слу­жби РФ та Че­чен­ської Ре­спу­блі­ки. Бу­ло три за­ма­хи на вбив­ство, — го­во­рять у Слу­жбі без­пе­ки Укра­ї­ни.

— Зна­ла йо­го як Алі. Ні­ко­ли не від­мов­ляв у до­по­мо­зі. Ра­зом во­зи­ли ”гу­ма­ні­тар­ку” хло­пцям в Ав­ді­їв­ку на До­неч­чи­ні. З ним бу­ло на­дій­но, — роз­по­від­ає Юлія Фе­дор­ко, за­снов­ник бла­го­дій­но­го фон­ду ”Стрі­чка на­дії”. — Він із тих лю­дей, які ста­ють дру­зя­ми на все жи­т­тя. Зав­жди міг ді­ста­ти, що тре­ба. Не знаю, як йо­му це вда­ва­лось. Якось одній ди­ти­ні по­трі­бне бу­ло пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві. Він по­го­див­ся, ще й при­вів кіль­кох зна­йо­мих.

16 сі­чня цьо­го­річ Ти­му­ра Махаурі за­три­ма­ли в цен­трі Ки­є­ва — за не­за­кон­не но­сі­н­ня зброї. У ньо­го зна­йшли пі­сто­ле­ти Стє­чкі­на і ”Глок”, які зна­чи­ли­ся вкра­де­ни­ми у зо­ні АТО, за да­ни­ми по­лі­ції.

Ти­мур Махаурі про­був мі­сяць під вар­тою. Ко­ман­дир ба­таль­йо­ну Му­слім Че­бер­ло­єв­ський за­я­вив, що йо­го бо­єць був у Ки­є­ві на зав­дан­ні. Пе­чер­ський ра­йон­ний суд сто­ли­ці ухва­лив уго­ду з про­ку­ро­ром: Махаурі отри­мав п’ять ро­ків в’язни­ці з від­стро­чкою ви­ко­на­н­ня по­ка­ра­н­ня на три ро­ки.

— За­ги­блий — ві­до­мий у кри­мі­наль­но­му се­ре­до­ви­щі. Мав зв’яз­ки з че­чен­ськи­ми ко­ла­ми, — за­зна­чає 39-рі­чний Ар­тем Шев­чен­ко, ре­чник Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ.

На­та­лія Це­ло­валь­ні­ко­ва ро­дом із До­не­цька. Ро­злу­че­на. Її го­ту­ють до по­втор­ної опе­ра­ції.

— Від­пра­цьо­ву­ю­ться всі мо­жли­ві вер­сії: уми­сне вбив­ство, те­ро­ри­сти­чний акт, дії ро­сій­ських спец­служб, бі­знес-кри­мі­наль­ні роз­бір­ки, осо­би­ста не­при­язнь, пом­ста, — ка­же ра­дник мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Зо­рян Шкі­ряк, 46 ро­ків.

Спра­ву роз­слі­ду­ють як уми­сне вбив­ство.

Усі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми бо­ров­ся з пу­тін­ським ре­жи­мом

Лю­ди на­ма­га­ю­ться ви­тяг­ти з ма­ши­ни по­стра­жда­лих від ви­бу­ху — Ти­му­ра Махаурі та На­та­лію Це­ло­валь­ні­ко­ву. Пер­шою з ”То­йо­ти” ді­ста­ли 8-рі­чну донь­ку На­та­лії. Во­на по­стра­жда­ла най­мен­ше

На­та­лія Це­ло­валь­ні­ко­ва донь­ку ви­хо­вує са­ма. З чо­ло­ві­ком роз­лу­чи­ла­ся

Остан­ні два ти­жні Ти­мур Махаурі май­же не їздив ма­ши­ною, за сло­ва­ми йо­го дру­зів. На ву­ли­ці з’яв­ляв­ся рід­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.