До США при­йшов най­по­ту­жні­ший ура­ган

ЕВА­КУ­Ю­ВА­ЛИ ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ ЛЮ­ДЕЙ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Окса­на СНІГУР

В аме­ри­кан­ській Фло­ри­ді ева­ку­ю­ва­ли по­над 6 млн лю­дей. Ура­ган Ір­ма до­ле­тів до аме­ри­кан­сько­го узбе­реж­жя у не­ді­лю зран­ку. Спо­ча­тку за­тих, а то­ді по­си­лив­ся. Зли­ви су­про­во­джує шкваль­ний ві­тер. Без еле­ктри­ки за­ли­ши­ли­ся по­над 5 млн аме­ри­кан­ців. П’яте­ро лю­дей за­ги­ну­ли.

— Ева­ку­а­цію ми роз­по­ча­ли на ти­жні, — ка­же во­лон­тер Кей Сіль­верс. — Є по­над 500 тим­ча­со­вих при­тул­ків. Лю­ди роз’їха­ли­ся в ін­ші шта­ти. У со­ці­аль­них ме­ре­жах ця іні­ці­а­ти­ва ду­же по­ши­ре­на. За­кли­ка­ли всіх прийня­ти хо­ча б одну ро­ди­ну. В су­пер­мар­ке­тах за­кін­чи­ла­ся во­да в пля­шках, со­ло­до­щі, кон­сер­ви, пре­дме­ти гі­гі­є­ни. Їх ску­по­ву­ва­ли, щоб вез­ти по­стра­жда­лим пі­сля ура­га­ну. В ко­жно­му мі­сті є пун­кти збо­ру до­по­мо­ги. Лю­ди че­ка­ють ко­ман­ди. У зо­ні ли­ха всіх по­пе­ре­джа­ли, що бу­ти тут ри­зи­ко­ва­но. В Ма­я­мі за­ли­ши­ли­ся кіль­ка бри­гад швид­кої, по­же­жних і по­лі­ції. Але во­ни не змо­жуть ви­їха­ти на жо­ден ви­клик.

— У п’ятни­цю ма­мин лі­кар ска­зав, що не змо­же­мо ви­вез­ти її че­рез пе­ре­дні две­рі, — роз­по­від­ає 34-рі­чна Енн-Лі Спаркс, ту­ри­сти­чний агент із Ма­я­мі. — Ко­ли її ва­жи­ли во­стан­нє, бу­ла 240 кі­ло­гра- мів. Су­сі­ди до­по­мо­гли ро­зі­бра­ти сті­ну. По­же­жни­ки за­ван­та­жи­ли в ма­ши­ну швид­кої до­по­мо­ги.

Хво­рих роз­мі­сти­ли у спорт­за­лі шко­ли. Го­спі­та­лі з усі­єї кра­ї­ни пе­ре­да­ва­ли обла­дна­н­ня. Для ма­ми є спе­ці­аль­ні ма­тра­ци від про­ле­жнів і ки­сне­ва ма­ска по­трі­бно­го роз­мі­ру. По­ряд — дитина на апа­ра­ті, який по­ка­зує моз­ко­ву актив­ність. Ду­же бо­я­ли­ся, чи ма­люк пе­ре­жи­ве до­ро­гу. Йо­го ве­зли ге­лі­ко­пте­ром. Са­ні­тар­на авіа­ція від­мо­ви­ла­ся. По­го­див­ся вій­сько­вий пі­лот.

Ми по­се­ля­ли ту­ри­стів у го­те­лях Ма­я­мі. Від­по­чи­нок на ці ви­хі­дні лю­ди бро­ню­ва­ли за пів­то­ра ро­ку. Ком­пен­са­цію по­про­си­ли дві па­ри. Ні­чо­го не отри­ма­ють, бо сти­хій­не ли­хо не ма­є­мо від­шко­до­ву­ва­ти, за умо­ва­ми стра­ху­ва­н­ня.

Ме­те­о­ро­ло­ги про­гно­зу­ють, що ура­ган за­че­пить Фло­ри­ду, Пів­ні­чну й Пів­ден­ну Ка­ро­лі­ну, Джор­джію й Ала­ба­му. Лю­дей по­пе­ре­джа­ють, що не мо­жна ви­хо­ди­ти з при­мі­щень, на­віть якщо ві­тер стих. На­сту­пний по­рив мо­же бу­ти силь­ні­ший.

— Хо­чу по­пе­ре­ди­ти ма­ро­де­рів, що їхні на­мі­ри ко­шту­ва­ти­муть їм жи­т­тя, — за­я­вив Рік Скот, гу­бер­на­тор Фло­ри­ди. — Якщо ви в зо­ні ли­ха, ті­кай­те. Хай якою лег­кою й ла­сою здо­бич­чю вам зда­ю­ться по­ки­ну­ті бу­дин­ки. По­лі­ції ми за­бо­ро­ни­ли па­тру­лю­ва­ти ву­ли­ці, бо це смер­тний ви­рок. Паль­ми ви­ри­ває з ко­рі­н­ням, ав­то­мо­бі­лі зно­сить, да­хи зри­ває.

Зо­о­парк Ма­я­мі пе­ре­ве­зли до в’язни­ці шта­ту. В’язнів ева­ку­ю­ва­ли у без­пе­чний ра­йон.

Ра­ні­ше Ір­ма про­не­сла­ся Ка­риб­ським мо­рем. По­стра­жда­ли Ку­ба, Вір­гін­ські остро­ви, Ан­ти­гуа й Бар­бу­ду. По­де­ку­ди зруй­но­ва­но май­же 90% бу­ді­вель. За­ги­ну­ли що­най­мен­ше 25 лю­дей.

Ір­ма — най­по­ту­жні­ший ура­ган у ре­гіо­ні за всю істо­рію спо­сте­ре­же­н­ня. Йо­му при­сво­ї­ли че­твер­ту ка­те­го­рію за 5-баль­ною шка­лою.

По­лі­ції за­бо­ро­ни­ли па­тру­лю­ва­ти ву­ли­ці

На остро­ві Сен-Мар­тен ура­ган Ір­ма зни­щив 70 від­со­тків бу­дин­ків. Вла­да по­ки що не під­ра­хо­вує зби­тків, бо на острів на­су­ва­є­ться ура­ган Хо­се. При­пу­ска­ють, пі­сля ньо­го Сен-Мар­тен мо­же бу­ти тим­ча­со­во не­при­да­тний для жи­т­тя

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.