Син Юрія Лу­цен­ка одру­жив­ся

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ві­кто­рія ТОПАЛА

9 ве­ре­сня син ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка 28-рі­чний Оле­ксандр одру­жив­ся. Це­ре­мо­нія від­бу­ла­ся в цен­траль­но­му заг­сі Ки­є­ва. Сто­рон­ніх не пу­ска­ли. Офі­цій­но уста­но­ва ма­ла обі­дню пе­ре­р­ву.

”Лю­бов тво­рить чу­де­са. Те­пер крім двох си­нів ма­є­мо до­ню На­стю”, — на­пи­сав Юрій Лу­цен­ко у ”Фейс­бу­ку”.

Жін­ка пра­цює мар­ке­то­ло­гом. Її ма­ти ви­кла­дач ан­глій­ської, ба­тько — при­ва­тний під­при­є­мець.

На роз­пи­сі бу­ли Юрій Лу­цен­ко з дру­жи­ною Іри­ною, син 18-рі­чний Ві­та­лій та ще зо 30 го­стей.

2014-го Оле­ксандр Лу­цен­ко пів­ро­ку слу­жив у зо­ні АТО. За­раз за­йма­є­ться під­при­єм­ни­цтвом — має лі­со­пиль­ну фір­му, офі­сний центр і са­лон кра­си у сто­ли­ці. Бі­знес пе­ре­да­ли ба­тьки, ко­ли ста­ли на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми.

Син ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка Оле­ксандр їде з дру­жи­ною Ана­ста­сі­єю пі­сля роз­пи­су в Цен­траль­но­му заг­сі сто­ли­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.