КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

По­ля­ки під­пи­са­ли до­го­вір з Украв­то­до­ром про ре­монт укра­їн­ських до­ріг не­по­да­лік кор­до­ну з Поль­щею. По­ло­ви­ну ро­біт ви­ко­на­ють пра­ців­ни­ки двох поль­ських ком­па­ній. 60% по­трі­бних ма­те­рі­а­лів за­ку­пить Поль­ща, ре­шту — Укра­ї­на. Ча­сти­ну трас вве­дуть в екс­плу­а­та­цію на­сту­пно­го ро­ку, ча­сти­ну — 2019-го. Вар­тість ре­мон­ту — 1,8 млрд грн.

Аме­ри­кан­ку укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня Ві­кто­рію Спарц, 38 ро­ків, обра­ли но­вим се­на­то­ром шта­ту Ін­ді­а­на в США. Во­на пе­ре­мо­гла ші­стьох ін­ших кан­ди­да­тів. Ві­кто­рія Спарц пе­ре­їха­ла з Укра­ї­ни до США у 17 ро­ків. Жи­ве в мі­сті Но­бль­свіль, ви­кла­дає у бі­знес-шко­лі Ін­ді­ан­сько­го уні­вер­си­те­ту. Обі­йма­ла пост за­сту­пни­ка го­ло­ви Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії окру­гу Га­міль­тон.

Укра­ї­на за­ку­пи­ла в Поль­щі пар­тію бо­йо­вих без­пі­ло­тни­ків. Во­ни ва­жать 4 кг, ма­ють еле­ктро­дви­гу­ни. Осна­ще­ні бо­йо­ви­ми за­ря­да­ми, яки­ми мо­жна стрі­ля­ти в про­тив­ни­ка за до­по­мо­гою пуль­та управ­лі­н­ня. Мо­жуть лі­та­ти на 10 км при швид­ко­сті 150 км/год. Ви­со­та по­льо­ту — до 3 км.

Ма­лі ядер­ні ре­акто­ри ви­го­тов­ля­ти­муть в Укра­ї­ні. Аме­ри­кан­ська ком­па­нія ”Хол­тек” хо­че від­кри­ти та­кий за­вод у спів­пра­ці з укра­їн­ським під­при­єм­ством ”Тур­бо­атом”. Ви­пу­ска­ти­муть мо­дуль­ні атом­ні ре­акто­ри СРМ-160.

По­над 2 тис. лю­дей ві­ком від 3 до 63 ро­ків одно­ча­сно ви­ко­на­ли впра­ви з тхе­квон­до у Хар­ко­ві. Зі­бра­ли­ся в мі­сце­во­му пар­ку іме­ні Ма­кси­ма Горь­ко­го. По­ді­бно­го не бу­ло в жо­дно­му мі­сті кра­ї­ни. До­ся­гне­н­ня за­пи­са­ли в На­ціо­наль­ний ре­єстр ре­кор­дів.

При­кор­дон­ни­ки За­кар­па­т­тя ви­яви­ли ста­ро­вин­ну скри­пку, яку на­ма­га­ли­ся не­за­кон­но ви­вез­ти з Укра­ї­ни. Ін­стру­мент зна­йшли під час огля­ду ма­ши­ни ”Фоль­ксва­ґен Ту­а­реґ”, що пря­му­ва­ла до Сло­вач­чи­ни. Скри­пка ви­го­тов­ле­на 1857 ро­ку. Ін­стру­мент пе­ре­да­ли на екс­пер­ти­зу, аби вста­но­ви­ти, чи має він істо­ри­чну цін­ність.

Укра­їн­ський па­спорт отри­має ро­сій­ський бло­гер Ан­дрій Бу­бє­єв. Він від­си­дів два ро­ки у тюр­мі РФ за пе­ре­пост у со­цме­ре­жі ”ВКон­та­кте” стат­ті ”Крим — це Укра­ї­на”. Пі­сля звіль­не­н­ня втік із сім’єю до Укра­ї­ни. Ві­дмо­вив­ся від ро­сій­сько­го гро­ма­дян­ства. Ро­сію на­зи­ває лю­до­їд­ською кра­ї­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.