У се­лі за­кри­ли єди­ний ма­га­зин

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Юлія МЕЛЬНИК

Єди­ний ма­га­зин за­кри­ли в се­лі Ла­тан­ці Тив­рів­сько­го ра­йо­ну на Він­нич­чи­ні. Мі­сце­ві хо­дять ку­пу­ва­ти про­ду­кти в су­сі­дній на­се­ле­ний пункт за 6 км.

У се­лі про­жи­ва­ють май­же 300 лю­дей. Вла­сни­ця крам­ни­ці 61-рі­чна Ва­си­ли­на Ма­твій­чук від­мо­ви­ла­ся від­да­ва­ти при­мі­ще­н­ня ін­шим під­при­єм­цям. Має до­го­вір орен­ди бу­дів­лі ще на сім ро­ків.

— Ме­не по­стій­но об­кра­да­ють, — го­во­рить Ма­твій­чук. — Не раз ві­кна би­ли. Во­стан­нє пі­ді­бра­ли клю­чі до зам­ка, вкра­ли то­ва­ру на кіль­ка ти­сяч гри­вень. До­ки не роз­слі­ду­ють кра­діж­ки, ні­хто там не тор­гу­ва­ти­ме. Ко­ли кра­ді­їв злов­лять — від­нов­лю ро­бо­ту.

— Ха­зяй­ка за­кри­ла ма­га­зин без по­пе­ре­дже­н­ня, — ка­же сіль­ський го­ло­ва Окса­на Жук, 50 ро­ків. — Зде­біль­шо­го в нас жи­вуть са­мо­тні пен­сіо­не­ри. У них не за­ли­ши­ло­ся на­віть круп. Ви­жи­ва­ють за ра­ху­нок го­ро­ди­ни та фру­ктів. Ва­си­ли­на тро­хи нер­во­ва. Час від ча­су лі­ку­ва­ла­ся в пси­хі­а­три­чній лі­кар­ні. Має ще два ма­га­зи­ни в су­сі­дньо­му се­лі. Там тор­гу­ва­ти найня­ла лю­дей. А в нас про­да­ва­ла са­ма.

Остан­нім ча­сом во­на сер­ди­ла­ся, що се­ля­ни дов­го не по­вер­та­ють гро­ші за то­ва­ри в борг. Від­мо­ви­ла­ся при­йма­ти в ма­га­зин хліб. Те­пер за­кри­ла йо­го.

Сіль­ська ра­да до­мо­ви­ла­ся, аби про­ду­кти в се­ло дві­чі на ти­ждень при­во­зи­ла ав­то­крам­ни­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.