Ко­па­чі бур­шти­ну по­би­ли­ся з по­лі­цей­ськи­ми

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

7 ве­ре­сня у се­лі Біль­ська Во­ля Во­ло­ди­ми­ре­цько­го ра­йо­ну на Рів­нен­щи­ні по­би­ли­ся 150 мі­сце­вих ко­па­чів бур­шти­ну з по­лі­ці­єю.

Бій­ка ста­ла­ся, ко­ли пра­во­охо­рон­ці су­про­во­джу­ва­ли лі­сни­ків. Ті їха­ли тра­кто­ра­ми за­ко­пу­ва­ти во­дя­ні ка­на­ли бі­ля озе­ра в Рів­нен­сько­му за­по­від­ни­ку. Їх про­ри­ли ко­па­чі, аби ка­ча­ти во­ду для роз­ми­ва­н­ня зем­лі в по­шу­ках ко­штов­но­го ка­ме­ню.

Ста­ра­те­лі за­бло­ку­ва­ли до­ро­гу. Ки­да­ли ка­мі­н­ня в по­лі­цей­ських.

— Се­ля­ни пе­ре­кри­ли до­ро­гу й не пу­ска­ли ні­ко­го. По­лі­цей­ські на­ри­ва­ли­ся на опір і ка­мін­чи­ки. У від­по­відь стрі­ля­ли гу­мою і звіль­ня­ли до­ро­гу, — ка­же мі­сце­ва жур­на­ліс­тка Ін­на Бі­ле­цька, 35 ро­ків. — Те­хні­ка лі­сни­ків про­йшла пер­ший блок­пост, але в лі­сі на­тра­пи­ла на дру­гий — з лю­дьми і по­ва­ле­ни­ми де­ре­ва­ми. Опи­ни­ли­ся у пас­тці.

— По­тер­пі­лих і по­ра­не­них не­має. Кіль­ка осіб за­три­ма­ли, — го­во­рить ре­чни­ця по­лі­ції Рів­нен­щи­ни Оль­га Олій­ник, 34 ро­ки.

Про­ти­сто­я­н­ня три­ва­ло до ве­чо­ра. По­тім мі­сце­ві роз­бло­ку­ва­ли те­хні­ку. Однак за­ко­па­ти ка­на­ли лі­сни­кам не вда­ло­ся.

То­рік у Біль­ській Во­лі бу­ло кіль­ка зі­ткнень мі­сце­вих ко­па­чів із по­лі­ці­єю. Су­ти­чки ста­ли­ся, бо пра­во­охо­рон­ці ви­лу­ча­ли мо­то­пом­пи, яки­ми ста­ра­те­лі до­бу­ва­ють бур­штин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.