За рів­нем ва­кци­на­ції Україну по­рів­ню­ють із Со­ма­лі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Оле­ксандр ЛЕТЕНКО

У Ки­є­ві го­спі­та­лі­зу­ва­ли 4-рі­чно­го хло­пчи­ка з пі­до­зрою на ди­фте­рію. Йо­му вве­ли лі­ки, які ста­бі­лі­зу­ва­ли стан. Але про­ти­ди­фте­рій­ної си­ро­ва­тки в кра­ї­ні не­має, го­во­рять лі­ка­рі.

— Ста­ло­ся те, про що дав­но по­пе­ре­джа­ли — ви­па­док ди­фте­рії. Єди­ний ви­хід — си­ро­ва­тка. За­кли­каю всіх якнай­швид­ше спри­я­ти її по­шу­ку. Від цьо­го за­ле­жить жи­т­тя хло­пчи­ка, — ка­же го­ло­ва Все­укра­їн­ської ра­ди за­хи­сту прав і без­пе­ки па­ці­єн­тів Ві­ктор Сер­дюк.

Укра­їн­ці ча­сті­ше ста­ли хво­рі­ти на ін­фе­кцій­ні за­хво­рю­ва­н­ня, яких дав­но не­має в роз­ви­не­них кра­ї­нах сві­ту. Про це за­яви­ли в Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я.

1386 лю­дей за­хво­рі­ли на кір

З по­ча­тку ро­ку 1386 лю­дей за­хво­рі­ли на кір, 1340 — на ка­шлюк, 185 — на епі­де­мі­чний па­ро­тит, 895 — на ге­па­тит. До цьо­го при­зве­ли не­ста­ча ва­кцин у 2009–2015 ро­ках і від­мо­ва від ще­пле­н­ня, го­во­рять у мі­ні­стер­стві.

— В Укра­ї­ні си­ту­а­ція з ще­пле­н­ня­ми — одна з най­кри­ти­чні­ших у сві­ті, — роз­по­від­ає Фе­дір Ла­пій, 44 ро­ки, ди­тя­чий іму­но­лог. — На­шу кра­ї­ну екс­пер­ти Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я по­ста­ви­ли в один ряд із Со­ма­лі і Си­рі­єю.

— У на­шо­му жит­ті все мен­ше мі­сця за­йма­ють хво­ро­би, які спри­чи­ни­ли по­яву ва­кци­на­ції, — ка­же в ді­а­ло­зі з ба­тька­ми Єв­ген Ко­ма­ров­ський, 56 ро­ків, хар­ків­ський пе­ді­атр. — То­му за­раз ди­фте­рія чи пра­вець — це щось рід­кі­сне і не­ви­ди­ме. А ще­пле­н­ня — це ре­аль­ніс ть. Лю­ди не зна­ють і не ба­чать хво­рих. І не ці­кав­ля­ться хво­ро­ба­ми. Я вас по­пе­ре­джав — по­руч хо­дить кір. Він при­йде і до нас. І кір при­йшов. Я ствер­джую — при­йде й ди­фте­рія. Це ли­ше пи­та­н­ня ча­су.

Ра­дить від­кла­сти ще­пле­н­ня, якщо в ди­ти­ни під­ви­ще­на тем­пе­ра­ту­ра. Та­кож — ко­ли бу­ла алер­гі­чна ре­а­кція на по­пе­ре­дню до­зу ва­кци­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.