”Тре­ба ка­ра­ти за схе­ми, щоб не ви­ни­ка­ли но­ві”

ВЛАСНИКИ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВИМАГАЮТЬ ЇХ ЛЕГАЛІЗУВАТИ

Gazeta po-ukrainsky - - ЄВРОНОМЕРИ - Лі­лія ДВОРЕЦЬКА

6 ве­ре­сня власники ав­то­мо­бі­лів з єв­ро­пей­ською ре­є­стра­ці­єю ви­йшли на без­стро­ко­ву акцію про­те­сту в Ки­є­ві.

Вимагають зни­зи­ти ці­ну роз­ми­тне­н­ня ав­то­мо­бі­ля до $500. Хо­чуть, аби уряд роз­ро­бив за­ко­но­про­ект, який за­фі­ксує для цьо­го єди­ний збір або за­ли­шить тіль­ки по­да­ток на до­да­ну вар­тість і ми­то. По­трі­бен про­стий ме­ха­нізм ле­га­лі­за­ції вже за­ве­зе­них ма­шин — слід вста­но­ви­ти став­ку пла­те­жу до бю­дже­ту в ме­жах 15–30% вар­то­сті авто, ка­жуть про­те­сту­валь­ни­ки.

Та­кож ви­сту­па­ють за мо­ра­то­рій на дію еко­ло­гі­чних норм ”Єв­ро-5”. За ни­ми про­ти­за­кон­но вво­зи­ти в Україну ав­то­мо­біль стар­ший 2010 ро­ку ви­пу­ску. По­пу­ляр­не авто ”Ре­но Ме­ган” 2013го ко­штує в Ли­тві 4,6 тис. єв­ро. Йо­го роз­ми­тне­н­ня в Укра­ї­ні обі­йде­ться ще в 1,6 тис. єв­ро. До зни­же­н­ня акци­зу на ім­порт то­рік бу­ло 3,9 тис. У су­сі­дній Мол­до­ві — 900. Те ж авто 2005 ро­ку ко­штує близь­ко 2 тис. єв­ро, але йо­го не мо­жна за­ре­є­стру­ва­ти в Укра­ї­ні.

”Власники авто на єврономерах вве­зли в кра­ї­ну тран­зи­тні ав­то­мо­бі­лі та за­ли­ши­ли­ся тут їзди­ти. Те­пер хо­чуть уза­ко­ни­ти обман, щоб уни­кну­ти штра­фів, — пи­ше в со­цме­ре­жі ін­ве­сти­цій­ний бан­кір Сер­гій ФУРСА, 38 ро­ків.

— Ні­хто не лю­бить пла­ти­ти по­да­тки. Але дер­жа­ва існує, щоб їх зби­ра­ти і на ці гро­ші під­три­му­ва­ти най­бі­дні­ших гро­ма­дян і роз­ви­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру. Мо­жна спе­ре­ча­ти­ся про те, по­вин­ні во­ни бу­ти ви­со­ки­ми чи низь­ки­ми. Але не мо­жна ви­ді­ли­ти осо­бли­ву гру­пу лю­дей і до­зво­ли­ти їм не пла­ти­ти.

У нас ви­со­кі ми­та на ім­порт авто — факт. Мо­жли­во, тре­ба зни­жу­ва­ти їх. Але то­ді й про­по­ну­ва­ти, чим за­пов­ни­ти бю­джет. Ви­со­кі ми­та на авто в Укра­ї­ні — це своє­рі­дний по­да­ток на до­хо­ди, які не де­кла­ру­ють гро­ма­дя­ни — на ко­ру­пцій­ні по­то­ки і зар­пла­ти в кон­вер­тах. Чи спра­ве­дли­во це? Спір­но. Осо­бли­во для тих, хто і по­да­тки пла­тить спов­на, і ми­та. Але зов­сім не­спра­ве­дли­во обду­ри­ти та­ку лю­ди­ну дві­чі, ко­ли за­пла­тив­ши все во­на сто­я­ти­ме в за­то­рі слі­дом за ти­ся­ча­ми ”бля­хе­рів”.

Їхні ви­мо­ги за­до­воль­ня­ти не мо­жна. Це ство­рює не­пра­виль­ний пре­це­дент і бу­де не­га­тив­но впли­ва­ти на по­ве­дін­ку лю­дей у май­бу­тньо­му. Хто на­сту­пні — ко­па­чі бур­шти­ну? Си­сте­ма по­вин­на ка­ра­ти за схе­ми, щоб не ви­ни­ка­ло ба­жа­н­ня бу­ду­ва­ти но­ві”.

Хто на­сту­пні — ко­па­чі бур­шти­ну?

Уча­сни­ки акції за до­сту­пне роз­ми­тне­н­ня пі­ке­ту­ють Вер­хов­ну Ра­ду 6 ве­ре­сня. На­сту­пно­го дня про­тест при­зу­пи­ни­ли. В пар­ла­мен­ті обі­ця­ють ство­ри­ти ро­бо­чу гру­пу для вла­дна­н­ня пи­та­н­ня, ка­жуть ор­га­ні­за­то­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.