Фі­скаль­на слу­жба про­по­нує роз­ми­тне­н­ня в роз­стро­чку на 33 ро­ки

Gazeta po-ukrainsky - - ЄВРОНОМЕРИ - Ана­ста­сія ЯКОВИШИНА Во­ло­ди­мир МУКАН

У Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стру­ва­ли по­над 20 за­ко­но­про­е­ктів, що по­вин­ні ви­рі­ши­ти про­бле­му вла­сни­ків ав­ті­вок на єврономерах.

На­ро­дний де­пу­тат із Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка Ро­берт Гор­ват про­по­нує пе­ре­хі­дний пе­рі­од. На­при­клад, за пів­ро­ку власники всіх не­ро­зми­тне­них ав­то­мо­бі­лів прой­дуть ре­є­стра­цію та спла­тять до­да­тко­во ПДВ. При цьо­му, транс­порт­ні за­со­би по­вин­ні від­по­від­а­ти єв­ро­пей­ським еко­ло­гі­чним стан­дар­там.

Те­тя­на Острі­ко­ва із ”Са­мо­по­мо­чі” про­по­нує пла­ти­ти пов­не ми­то в роз­стро­чку. Го- ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ні­на Южа­ні­на про­по­нує за пе­ре­хід на укра­їн­ські но­ме­ри пла­ти­ти 1–1,4 тис. єв­ро за­ле­жно від ро­ку ви­пу­ску авто. За­ко­но­про­ект де­пу­та­тів Во­ло­ди­ми­ра Па­ра­сю­ка та Юрія Де­рев’ян­ка пе­ред­ба­чає ви­пуск спе­ці­аль­них но­ме­рів і за­про­ва­дже­н­ня фі­ксо­ва­ної пла­ти за вве­зе­н­ня не­ро­зми­тне­но­го авто — 5800 грн на рік. Фі­скаль­на слу­жба про­по­нує роз­ми­тне­н­ня в роз­стро­чку на 33 ро­ки.

— По­трі­бно ді­я­ти за за­ко­ном. Власники цих ав­ті­вок — кон­тра­бан­ди­сти, їх тре­ба при­тя­гу­ва­ти до від­по­від­аль­но­сті, — ка­же ди­ре­ктор ком­па­нії ”Ав­то­кон­сал­тинг”

40-рі­чний Олег Омель­ни­цький. — Ті, хто при­дба­ли ці авто, зна­ли — во­ни в Укра­ї­ні не­за­кон­ні. І до­ве­де­ться пе­ре­ти­на­ти кор­дон що­ро­ку.

Вин­ні де­пу­та­ти, вва­жає ав­то­мо­біль­ний екс­перт Ми­ко­ла Ру­ден­ко, 41 рік.

— Во­ни при­йма­ли за­ко­ни, у яких лег­ко зна­йти шпа­ри­ну. Са­ме во­ни їх пи­са­ли із 1990-х ро­ків ні­би­то для за­хи­сту на­шо­го ав­то­про­му, на­справ­ді — на до­го­ду олі­гар­хам. Ті зби­ра­ли іно­зем­ні ма­ши­ни з ве­ли­че­зною на­цін­кою й ви­да­ва­ли їх за укра­їн­ські, — ка­же Ру­ден­ко. — Слу­шний мо­мент, щоб змі­ни­ти це за­ко­но­дав­ство. Під­хо­дя­щим є за­ко­но­про­ект Па­ра­сю­ка й Де­рев’ян­ка. Але вар­то вра­ху­ва­ти стан ма­шин і вік. Ав­то­мо­бі­лі, яким по­над 10 ро­ків, за­во­зи­ти не вар­то. Та­кож тре­ба про­ду­ма­ти про­це­ду­ру про­ве­де­н­ня стра­хо­ви­ми ком­па­ні­я­ми те­хо­гля­ду й зо­бов’яза­ти вла­сни­ків у пер­ший рік пі­сля вве­зе­н­ня стра­ху­ва­ти авто. Зав­дя­ки цьо­му мо­жна бу­де уни­кну­ти ава­рій че­рез зно­ше­ні де­та­лі ста­рих ма­шин.

Та­кож прийня­тний ва­рі­ант — на 50 від­со­тків ско­ро­ти­ти по­да­тки при вве­зен­ні ма­шин ві­ком до 10 ро­ків і на 90 — на еле­ктро­мо­бі­лі ві­ком до трьох ро­ків. Так пе­ре­ве­де­мо кра­ї­ну на су­ча­сний транс­порт і зни­зи­мо за­ле­жність від на­фто­про­ду­ктів. Про­те не ду­маю, що най­ближ­чим ча­сом у Вер­хов­ній Ра­ді при­ймуть по­ді­бне рі­ше­н­ня. До­сі впли­во­ви­ми ли­ша­ю­ться олі­гар­хи. Та й дір­ку в бю­дже­ті пі­сля зни­же­н­ня акци­зів і мит по­ки що ні­чим ла­та­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.